Specialeansvarlig overlæge i lungemedicin til Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Stillingen som specialeansvarlig overlæge i lungemedicin ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver ledig til besættelse 01.08.18 eller snarest muligt derefter.

Dette job er udløbet

Medicinsk Afdeling ønsker at ansætte en visionær overlæge, som, ud fra hospitalets overordnede strategi, ”Patienten er alt”, med sine kvalifikationer og sit engagement kan stå i spidsen for at styrke og videreudvikle specialet på Sjællands Universitetshospital. Overlægen vil skulle medvirke til at etablere et fælles regionalt allergicenter og vil i årene frem mod 2023 få en væsentlig rolle med at planlægge og forberede fusionen af det lungemedicinske speciale i regionen med samling af de specialiserede funktioner og oprettelse af en selvstændig lungemedicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Medicinsk Afdeling:

Medicinsk Afdeling er en stor afdeling med mange forskellige opgaver. Den har regionsfunktion inden for lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi og modtager akutte og elektive patienter i disse specialer samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen har i 2016 gennemgået en omstrukturering og varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. Afdelingen har to sengeafsnit med i alt 40 senge og en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Akutmodtagelsen, Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Det lungemedicinske speciale

Varetages aktuelt af syv fastansatte speciallæger og en konsulent, som er ansat to dage ugentligt.

Det ene af afdelingens to sengeafsnit, som har 21 senge har primært specialiserede lungemedicinske og infektionsmedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra Akutmodtagelse/ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse. Non-invasiv ventilationsbehandling (NIV) og pneumothoraxbehandling varetages i sengeafsnittet.

Afdelingen har regionsfunktion inden for alle områder af lungemedicinen og allergien og ambulatoriet dækker fraset kompliceret lungefibrose hele det lungemedicinske/allergologiske spektrum.

De ambulante funktioner omfatter en infiltratenhed, et allergi-ambulatorium og et ”klassisk” lungemedicinsk ambulatorium.

Endvidere findes et ’ilt-ambulatorium’ med udkørende ilt-sygeplejerske for hjemmeiltbehandlede patienter.

De ambulante ydelser omfatter blandt andet

 • 3500 enkle lungefunktionsundersøgelser, flertallet med reversibilitetstest
 • 1.500 udvidede lungefunktionsundersøgelser (med diffusionskapacitets-bestemmelse og kropsplethysmografi)
 • Godt 1000 fiberbronkoskopier
 • 750 EBUS-undersøgelser
 • 200 EUS undersøgelser
 • Specialiseret KOL-rehabilitering
 • Knap 3000 ambulante allergologiske konsultationer
 • 400 allergologiske basisudredninger
 • Knapt 1.000 injektioner som led i allergenspecifik immunterapi
 • 250 komplekse allergologiske udredninger med diverse provokationsforsøg

Arbejdsopgaver

Den specialeansvarlige overlæge vil indgå i det eksisterende speciallægeteam inden for lungemedicin, der p.t. består af syv speciallæger. Overlægens kliniske funktion vil være i specialets ambulatorier og sengeafsnit, hvor fordelingen af funktionstid vil kunne aftales efter interesse og kvalifikationer.

Administrativt forventes overlægen at repræsentere lungemedicin og allergologi i afdelingen, regionalt og nationalt og deltage i diverse lungemedicinske/allergologiske fora.

Den specialeansvarlige overlæge forventes sammen med de øvrige specialeansvarlige at indgå i tæt sparring med ledende overlæge om planlægning og udvikling af afdelingen og specialet og vil i væsentligt omfang få uddelegeret ansvar for tilrettelæggelse af daglig drift på det lungemedicinske område.

Den specialeansvarlige overlæge indgår som udgangspunkt i den intern medicinske og i den lungemedicinske specialevagt, med en samlet vagthyppighed på ca. fem vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som vagt uden for tjenestestedet.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen har et forskningslektorat i lungemedicin under Københavns Universitet og et forskningslektorat under SDU, som deles med Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse. Afdelingen har herudover to forskningslektorater i nefrologi samt tre kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introstillinger
 • Uddannelse i almen medicin
 • Speciallægeuddannelsen i fem medicinske specialer, herunder infektionsmedicin

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.04.18

19 overlæger og fem afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis allergologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover tre 1. reservelæger og 13 reservelæger.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i lungemedicin, som har interesse for og evne til at videreudvikle lungemedicinen og allergien. Som foruden faglige kompetencer også har stærke personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt; både med kolleger og på tværs af faggrænser.

Der lægges vægt på

 • Stærke faglige kvalifikationer
 • Kompetencer inden for faglig og strategisk planlægning.
 • Gode samarbejdsevner, såvel mono- som flerfagligt
 • Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer
 • Videnskabeligt curriculum

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Peder Gunner Fabricius
Stilling: Ledende overlæge
Email: pgf@regionsjaelland.dk
Telefon: 47322001
Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.