Skal du være vores nye afdelingslæge, og er du erfaren inden for lægemidlers klimapåvirkning? Så er der en afdelingslæge stilling ledig til besættelse ved Farmakologi fra 1. november 2023 eller efter aftale. Farmakologi

Ansøgningsfrist: 01/06/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger en ambitiøs og visionær speciallæge i klinisk farmakologi til at stå i front for indsatser inden for bæredygtig medicin i Region Syddanmark.

Stillingen omfatter også at indgå i afdelingens daglige drifts- uddannelse og forskningsopgaver. 

Afdelingens funktionsområde

Klinisk farmakologi er et regionalt speciale. I overensstemmelse med specialeplanen løser vi opgaver relateret til rationel anvendelse af lægemidler på regionalt niveau.

Disse omfatter i væsentlige træk:

•    Lægemiddelinformation med patientnær rådgivning
•    Kliniske fortolkninger af lægemiddelanalyser
•    Monitorering af lægemiddelforbrugsmønstre
•    Udarbejdelse og implementering af strategier til at sikre en rationel anvendelse af lægemidler
•    Faglig understøttelse af myndigheder og regionale beslutningstagere på lægemiddelområdet
•    Undervisning og forskning

Afdelingens organisation

Specialet klinisk farmakologi er i Region Syddanmark forankret på OUH i afdelingen Farmakologi.

Flere af afdelingens medarbejdere har udetjeneste som en fast del af deres arbejdstid på regionens øvrige matrikler.  Den opslåede stilling er ikke omfattet udefunktion.

Hvem er vi? 

I afdelingen er der ansat speciallæger i klinisk farmakologi, uddannelseslæger i klinisk farmakologi, farmaceuter samt i perioder ph.d. studerende og projektmedarbejdere. Afdelingens administrative opgave varetages primært af medarbejdere ansat i staben.

Afdelingens forskning 

Afdelingen er meget forskningsaktiv med mange samarbejdspartnere såvel i kliniske som prækliniske og epidemiologisk baserede miljøer. 

Afdelingens undervisnings- og uddannelsesforpligtigelser

Afdelingen lægger stor vægt på et givende og aktivt uddannelsesmiljø. Afdelingen har ansvaret for den lægelige videreuddannelse i klinisk farmakologi i Region Syddanmark og modtager studerende fra den lægelige kandidatuddannelse ved Syddansk Universitet på klinikophold.

Afdelingens aktuelle fokusområder omfatter at sikre

 • at regionens udgifter på medicinområdet er transparente og at en uhensigtsmæssig udvikling kan adresseres rettidigt af beslutningstagerne
 • rationel overordnet og patientnær anvendelse af lægemidler i primær- og sekundærsektoren samt psykiatrien
 • rationel anvendelse af lægemidler med hensyn til implementering og monitorering af guidelines, behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer
 • evidensbaseret og national ensartethed ved ibrugtagning af nye lægemidler, som ikke er behandlet i Medicinrådet
 • repræsentation og systematisk understøttelse af Region Syddanmarks interessenter i Medicinrådet samt øvrige relevante udvalg
 • efteruddannelse af sundhedspersonale og koordination af sparring med kommercielle interessenter på lægemiddelområdet
 • bæredygtig medicin i Region Syddanmark

Opgavebeskrivelse

Afdelingslægen indgår fra dag et i afdelingens speciallægeteam. Gruppen er fælles om at løfte afdelingens daglige drifts- uddannelse og forskningsopgaver, som blandt andet omfatter:

Drift

 • Patientnær lægemiddelrådgivning
 • Therapeutic Drug Monitoring 
 • Bidrag til kvalitetssikring af lægemiddelanvendelse på OUH
 • Beslutningsstøtte i forbindelse med ibrugtagning af nye lægemidler
 • Implementering af lokale, regionale og nationale rekommandationer på lægemiddelområdet
 • Overvågning af lokale, regionale og nationale lægemiddelforbrugsmønstre
 • Deltagelse i lægemiddelrelaterede råd og udvalg, herunder: 
 • Lægemiddelrådet i Region Syddanmark
 • Fagudvalg under Medicinrådet
 • Industrimøder

Uddannelse og undervisning

 • Vejledere for yngre læger både i hverdagen og formelt 
 • Bidrager til den interne undervisning i afdelingen med mindst to oplæg årligt 
 • Bidrager med undervisning på hovedkursusforløbene som afholdes for kommende speciallæger i klinisk farmakologi
 • Biddrager til afvikling af klinik ophold for studerende

Forskning

 • Biddrager til forskningsaktiviteterne og forskningsmiljøet i afdeling

Opgaver relateret til bæredygtig medicin i Region Syddanmark

Afdelingslægen skal sammen med afdelingsledelsen stå i front for indsatser inden for bæredygtig medicin i Region Syddanmark.

Opgaven er et led i Region Syddanmarks indsats omkring grøn omstilling, hvor Farmakologi på OUH er blevet tildelt hovedansvaret for at igangsætte projekter, samt være ansvarlige for at den grønne omstilling på lægemiddelområdet udmøntes og implementeres i hele Region Syddanmark. 

Det betyder, at afdelingslægen i dagligdagen er faglig leder og omdrejningspunkt for afdelingens regionale opgave med bæredygtig medicin. Som faglig leder får afdelingslægen kompetence til at instruere andre som medvirker til opgaveløsningen. Afdelingslægen har ikke personaleansvar.

I opgaveporteføljen ligger, at afdelingslægen:

 • Igangsætter projekter omkring bæredygtig medicin, der udgår fra Region Syddanmark, som led i den grønne omstilling
 • Står for projektstyring af projekter omkring bæredygtig medicin
 • Sikre samarbejde og koordinering af dette i hele regionen, således at indsatser omhandlende bæredygtig medicin strækkes ud på alle regionens centre
 • Sikre at indsatser omkring bæredygtig medicin i Region Syddanmark, hele tiden skaber ny viden og evidens, som kan benyttes i fremtidige indsatser omkring bæredygtig medicin. Herunder at der genereres ny forskning og evidens på området, som kan benyttes til implementering af initiativer der nedbringer sygehussektorens samlede CO2-aftryk
 • Opsøge og vedligeholde relationer til samarbejdspartnere mhp. erfaringsudveksling inden for bæredygtig medicin nationalt og internationalt

Kvalifikationskrav

Uddannelse
Vi søger en robust speciallæge i klinisk farmakologi med et solidt kendskab til opbygningen af det danske sundhedssystem, med indblik i den regionale struktur i Region Syddanmark. At have en ph.d.-grad ses som en styrke. Endvidere er det en fordel at erfaring med projektledelse. Det forventes at ansøger er aktivt videnskabelig producerende.

Erfaring
Du bør have erfaring med iværksættelse af indsatser omkring bæredygtig medicin, og gerne have etableret god kontakt med relevante netværks og samarbejdspartnere. Vi ser gerne du har en solid klinisk erfaring, samt at du har været ansat på det regulatoriske område omhandlende lægemidler. 

Personlige egenskaber

 • Du er en ambitiøs speciallæge i klinisk farmakologi, som brænder for klinisk farmakologi og bæredygtig medicin
 • Du har betydelig samarbejdserfaring med interessenter på lægemiddelområdet regionalt og nationalt niveau 
 • Du kommunikerer respektfuldt, åbent og tydeligt

Du lever op til Region Syddanmarks tre overordnede værdier:

 • Ordentlighed i det vi siger og gør
 • Vækst i fagligheden
 • Rum til fornyelse og begejstring

Du efterlever OUHs ambition:

 • Patienten først 
 • Højeste faglighed 
 • Helhed og ansvar

Ansøgningen 

Ansøgningen skal i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger indeholde oplysning om egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang indeholde dokumentation herfor.

Et udførligt CV og publikationsliste og vedlægges ansøgningen.  

Stillingen søges elektronisk via HR-Manager.

Ansøgning, løn- og ansættelsesforhold

Ansøgningsfristen er 1.6. 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 9.6.2023.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Yngre Læger og er omfattet af Ny Løn. Tiltrædelse den 1. november 2023 eller efter aftale. Ansøger skal være indstillet på, at vi indhenter referencer efter aftale. 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte:

Cheflæge for Farmakologi Mette Marie H Christensen på mail: Mette.Marie.H.Christensen@rsyd.dk eller telefon +45 4028 6953.