Psykolog til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Viborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling søger en klinisk psykolog 37 timer i en fast stilling aktuelt med funktion ved Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1, Viborg med start den 1.februar 2019.

Dette job er udløbet

BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.

I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet består af 4 enheder: et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Stillingen er aktuelt tilknyttet ambulatoriet i Viborg.
Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.

Udredningsarbejdet for psykologen består af psykologiske undersøgelser, subakutte vurderinger, anamneseoptagelser, samtaler med barn og forældre, netværksmøder og individuel og/eller familieterapi samt udfærdigelser af udtalelser og epikriser. Behandlingsarbejdet består af terapeutiske og vejledende samtaler. Desuden kan psykologen varetage supervisionsopgaver i fht. egen og andre faggrupper.

Kvalifikationer
Vi søger en psykolog, som har erfaring i udredning og behandling af børn tilhørende afsnittets målgruppe, herunder erfaring med psykologiske undersøgelser og terapeutisk behandling.
Vi forventer, at du evner at arbejde selvstændigt og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket. Vi forventer også, at du indgår i et konstruktivt samarbejde om opgaveløsning med kollegaer indenfor egen faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver.
Vi forventer, at du kan og vil indgå i et arbejdsfællesskab præget af store forandringer både i forbindelse med udflytningen til Skejby Sygehus, men også på grund af de løbende ændringer i samfundets forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Vi kan tilbyde

  • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Tilknytning til tværfagligt team
  • Tilknytning til monofaglig gruppe

Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen tlf. 2162 1301 eller afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr tlf.: 7847 3601.

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: den 20. januar 2019
Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 4

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Afdelingen  har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.