Overlæger / afdelingslæger til Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

Akutafdelingen i Randers er i øjeblikket i gang med at forberede sig til det nye speciale i akutmedicin og opbygningen af fremtidens akutafdeling. Vi arbejder på at skabe gode, sikre og effektive akutte patientforløb døgnet rundt og har fra 1. februar 2018 haft akutlæger tilstede hele døgnet, hele ugen. Vi skal fra 2. halvår 2018 deltage i uddannelsen af nye speciallæger i akutmedicin og vi søger derfor to nye speciallæger med tiltrædelse i løbet af sommeren 2018.

Akutafdelingen
Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse ser ca. 20.000 patienter i skadestuen.  Vi modtager et bredt udsnit af patienter med akutte symptomer inden for det kardiologiske, intern medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske, gynækologiske og psykiatriske spektrum. Ikketilskadekomne børn til akut indlæggelse modtages fortsat i børneafdelingen, men der arbejdes på tættere integration mellem akutafdelingen og børnemodtagelse i løbet af 2018.

Akutafdelingen er indrettet i helt nybyggede lokaler med optimale fysiske rammer for modtagelse af akutte patienter. Afdelingen består af skadestue med tidssvarende behandlingsrum, stor dobbelt traumestue med direkte adgang til CT-scanner, almindelige undersøgelsesstuer, gynækologiske og pædiatriske undersøgelsesstuer samt et rum til modtagelse af svært syge medicinske patienter. Afdelingen er opdelt i 2 etager og består af i alt 53 sengepladser, heraf 41 normerede pladser. Akutklinikken i Grenå hører desuden under Akutafdelingen. I alt er der aktuelt godt 180 ansatte i afdelingen – læger, sygeplejersker, serviceassistenter, sekretærer.

På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 9 afdelingslæger/overlæger. Region Midt har en målsætning om minimum 12 speciallæger i alle akutafdelinger. Aktuelt er vi 8 speciallæger inklusiv den ledende overlæge.  Afdelingens speciallæger har aktuelt speciale inden for intern medicin, lungemedicin, geriatri, almen medicin, kirurgi og neurokirurgi. Afdelingen har løbende 12 læger i klinisk basis uddannelse (KBU) og 3-6 hoveduddannelseslæger i almen medicin og fra efteråret 2018 to introduktionslæger i akutmedicin.

Akutlægernes arbejdsområde
Akutafdelingens læger er aktuelt involveret i modtagelse af kirurgiske, medicinske og psykiatriske patienter i samarbejde med de pågældende specialers egen lægestab. Akutlægen modtager selvstændigt egne patienter og superviserer yngre læger i modtagelse. Derudover deltager afdelingens læger i opfølgning på allerede indlagte patienter fra de nævnte specialer i samarbejde med de pågældende specialers egne læger. Akutafdelingens speciallæger deltager, efter den nødvendige oplæring, som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb svarende til hele det akutmedicinske fagområde, herunder også deltager i skadestuearbejdet. Der er ingen funktion for akutlægerne i akutklinikken i Grenå.

Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå fagområdeuddannelse i akutmedicin. Der er ansat overlæge med særskilt forpligtigelse for uddannelse af afdelingens speciallæger til fagområdet akutmedicin. For ansøgere, der ikke har godkendt fagområdeuddannelse lægges en individuel uddannelsesplan med henblik på opnåelse af fagområdets kompetencer.

Undervisningsforpligtigelser
Afdelingen har uddannelsesforpligtigelse af blandt andet læger, sygeplejersker, ambulancereddere og sekretærer. Akutlægen har pligt til at deltage i undervisning af lægestuderende, yngre læger, øvrige faggrupper under uddannelse i afdelingen og afdelingens eget personale

Forskning 
Akutafdelingen har ikke selvstændig forskningsaktivitet, men samarbejder med bla Center for Akutforskning om flere projekter. For ansøgere, der har lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter vil der være gode muligheder.

Vagtforhold
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten dækkes af afdelingens egne speciallæger suppleret med speciallæger fra medicinsk afdeling indtil akutafdelingen selv har 10 vagtbærende speciallæger.

Ledelse
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der sammen varetager den daglige ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen.

Vi ønsker stillingen besat med en speciallæge

 • der har lyst til arbejdet som akutlæge og være med til at opstarte et helt nyt speciale
 • der har speciallægeanerkendelse indenfor relevant speciale og dokumenteret erfaring i f.eks. intern medicin, ortopædi, kirurgi eller almen medicin
 • der har lyst og evne til at samarbejde på tværs af specialer
 • er uhøjtidelig og god til at håndtere stressede situationer i en god tone
 • der har forståelse for optimering af patientflow
 • er uddannelsesinteresseret

Til ansættelse i overlægestilling forventes derudover

 • minimum fem års speciallægeanciennitet
 • fagområdegodkendelse i akut medicin eller relevant akutuddannelse og erfaring fra ansættelse i anden akutafdeling, der modsvarer dette.
 • lyst til indgå opbygning af afdelingens og specialets faglighed
 • lyst til at påtage sig organisatorisk ansvar og uddelegerede ledelsesopgaver efter aftale med afdelingsledelsen
 • lyst og evne til selvstændigt at kunne påtage sig faglige udviklingsopgaver i afdelingen i samarbejde med øvrige personale
 • gerne interesse for at medvirke til iværksættelse af forskningsprojekter i akutafdelingen, men selvstændig forskningserfaring er ikke et krav

Til ansættelse i afdelingslægestilling forventes

 • maksimalt 5 års speciallægeanciennitet
 • relevant speciallægeuddannelse, men ingen krav om erfaring fra akutafdeling
 • lyst til at påbegynde fagområdeuddannelse i akutmedicin

Vi tilbyder

 • et godt arbejdsklima i en afdeling, der er i rivende udviklingen
 • en spændende klinisk hverdag, på et højt fagligt niveau
 • selvstændigt arbejde i tæt samarbejde med afdelingsledelsen
 • mulighed for uddannelse i akutmedicin og andet relevant efteruddannelse inden for området
 • deltagelse i udviklingen af en helt ny akutafdeling

Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Skemaet findes på nettet her: http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk

Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail  Christian.Skjaerbaek@Viborg.RM.dk

Oversygeplejerske Bente Birgitte Fogh
Tlf. 78 42 03 02 eller e-mail benfog@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/send ansøgning”

Ansøgningsfrist mandag den 23. april 2018

Samtaler forventes afholdt i uge 17 og 18

Ansættelse snarest muligt eller efter aftale.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på:
www.regionshospitalet-randers.dk

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale