Overlæge til endokrinologisk team, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers Vi tilbyder stilling som overlæge i intern medicin: endokrinologi pr. 1. 2. 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Vores nye overlæge vil have medansvar for den daglige drift og den faglige kvalitet i teamet, i samarbejde med teamets andre overlæger og afdelingssygeplejersken. Du skal derfor have lyst og vilje til at tage aktivt del og ansvar for udvikling og fornyelser i teamet, primært i den kliniske funktion, men også gerne i forskningsdelen. Der vil blive lagt vægt på ansøgerens kvalifikationer indenfor endokrinologi. Vi søger en overlæge som kan medvirke til at sikre en høj faglig kvalitet og som kan indgå i et godt tværfagligt samarbejde med de
øvrige medarbejdere og afdelinger, således at der skabes de bedst mulige patientforløb.
I det daglige vil du have funktion i det endokrinologiske team, i samarbejde med teamets øvrige speciallæger, specialiserede kliniksygeplejersker og plejepersonale på sengeafsnittet samt tilknyttede yngre læger. Dette indebærer klinisk funktion på såvel sengeafsnit MS3 som i den endokrinologisk klinik. Klinik for diabetes og hormonsygdomme varetager alle endokrinologiske delområder på hovedfunktionsniveau. Teamets speciallæger går på skift stuegang 1 uge ad gangen og arbejder ellers i klinikken. Som overlæge indgår du desuden i varetagelse af de medicinske patienter i akutafdelingen og medicinsk afdeling i vagttiden. I henhold til regionens akutplan deltager overlægerne i medicinsk afdelings akutvagt, med speciallægevagt ca. 1-2 gange/ måned. Herudover deltager du sammen med de øvrige medicinske speciallæger i afvikling af stuegangsfunktion på medicinske sengeafsnit lørdage og søndage, aktuelt ca. 3 gange årligt. Du vil indgå i afdelingens ledelsesgruppe, hvor det forventes at du deltager aktivt og positivt i udvikling af afdelingen i henhold til afdelingens strategi og mål. Du vil herudover indgå i udvikling og implementering af afdelingens organisatoriske opgaver og kvalitetsarbejde, både på teamplan og på afdelingsplan.
Du vil også deltage aktivt i uddannelsen af yngre læger på alle specialiseringstrin. Afdelingen har yngre læger i klinisk basisuddannelse, introduktionsstillinger samt hoveduddannelsesforløb indenfor kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, reumatologi, infektionsmedicin, onkologi, geriatri, almen medicin og klin. farmakologi. Du vil desuden deltage i undervisningen af Medicinsk Afdelings eget personale på lige fod med de øvrige overlæger ved afdelingen. Herudover deltager afdelingen i undervisningen af medicinstuderende.Om afdelingen og hospitalet
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling. Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 99-109 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke
klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen. Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet intern medicin:endokrinologi også specialerne hepatogastroenterologi, kardiologi, lungemedicin, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin. Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling, AUH. Afdelingen har desuden en medicinsk diagnostisk klinik.Kendetegn ved medicinsk afdeling
Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling. Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.
Er herudover kendetegnet ved
• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• tværfaglighed har særlig fokus
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
ledende overlæge Lene S Mortensen, Tlf.: 7842 1601, mail: lenemt@rm.dk
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.

Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller. Send din ansøgning vedlagt relevante bilag
samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer: https://www.rm.dk/siteassets/omos/
organisation/koncern-hr/1.-ansattelses–og-lonforhold/1.-rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-afspeciallager/
revidering-af-skema-til-lagefaglig-bedommelse-2018.docx

Der er sidste ansøgningsfrist tirsdag d 20.11.18.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 48.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale