Overlæge til Bedøvelse og Intensiv, Patienternes Akutsygehus Kolding, Sygehus Lillebælt Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 22/04/2019 Sygehus Lillebælt

Har du lyst til at  

•Være en del af et engageret speciallæge fællesskab, hvor kollegialitet og samarbejde vægtes højt?  

•Bidrage med høj faglighed i en effektiv og ambitiøs afdeling, hvor uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling spiller en aktiv og integreret rolle?  

 

Vi søger overlæge eller afdelingslæge pr. 1/8 2019 eller efter aftale med  

 

•Erfaring med modtagelse af traume- og akut kritisk syge patienter og lyst til at varetage et tæt samarbejde med vores akutafdeling  

•Erfaring og/eller uddannelse i børneanæstesi og kan indgå i afdelingens børneanæstesi hold  

•Forskningserfaring og kompetencer til at bidrage til et forskningsmiljø i kraftig vækst  

 

Med udgangspunkt i strategien ”patienten først” kan du blive en del af vores velfungerende team, hvor samarbejde mellem læger og sygeplejersker er i højsæde og hvor faglighed, sammenhæng og forbedringer med sigte på det gode patientforløb er en del af dagligdagen. Du vil blive en del af en afdeling, der er kendetegnet ved, at der er højt til loftet og med nære relationer internt og på tværs.  

 

Hvem er vi?  

Vi er et ungt lægekollegie bestående af 23 speciallæger og 10 læger i uddannelsesstillinger.  

Vagten dækkes af 2 speciallæger, der varetager hhv. anæstesi og intensiv terapi samt en yngre læge. Alle har tilstedeværelsesvagt.  

Afdelingen har en ambitiøs uddannelsesprofil og er en eftertragtet uddannelsesafdeling for både studerende og yngre læger.  

Afdelingen har et aktivt forskningsmiljø med 2 forskningslektorer, hvoraf den ene er forskningsansvarlig overlæge for intensiv/præhospitalt. Der er aktuelt 2 p.hd. forløb tilknyttet afdelingen.  

 

Vi forventer, at du  

•Er speciallæge i anæstesi  

•Er åben, troværdig, tillidsvækkende og samtidig målrettet med gennemslagskraft  

•Er fagligt og kommunikativ stærk  

•Vægter patientsikkerhed, evidensbaserede behandlingsprincipper og deltagelse i afdelingens forsknings- og forbedringsarbejde  

 

I fællesskab med afdelingens øvrige overlæger forventer vi, at du kan 

•Bidrage til effektiv drift med fokus på faglig kvalitet, patienttilfredshed samt patient- og pårørendeinddragelse  

•Værne om og udbygge samarbejdet tværfagligt og mellem læger fra alle sygehusets specialer  

•Bidrage til ny viden og implementere denne  

•Udvikle og sikre gode uddannelsesforhold for studerende og uddannelsessøgende læger samt afsnittets øvrige personale  

•Sikre registrering, kvalitetsudvikling og auditering af afsnittets aktiviteter i henhold til sygehusets kvalitetspolitik  

 

Vi tilbyder  

• At du kan blive en del af en fagligt kompetent og engageret lægegruppe  

• Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder  

• Supervision og undervisning, der understøtter dine karrieremæssige mål, eks. deltagelse i forløbet ”Karriereboost”, UL-kurser, SSAI uddannelse og/eller diplom i europæisk regi.  

• Deltagelse i lederudviklingsprogram ved Sygehus Lillebælt  

• Mulighed for tjeneste ved Akutlægebil Kolding  

 

Fakta om afdelingen  

 

Kolding sygehus er akutsygehus og modtager ca. 400 traumer årligt og ca. 500 medicinske nødkald.  

Afdelingen består af:  

•Anæstesiafsnit på central operationsgang med ansvar for anæstesi til ortopædkirurgi, karkirurgi, organkirurgi samt gynækologi og obstetrik. Der foretages ca. 9.000 anæstesier årligt heraf 70 % akutte.  

•Intensiv afsnit med 13 senge  

•Korttids- og Opvågningsafsnit med 4 akutte døgnsenge  

•Dagkirurgisk afsnit med ansvar for ca. 3.300 anæstesier årligt.  

•Akutlægebil Kolding, døgnbemandet med ca. 15 læger tilknyttet  

•Anæstesi til nybygget regional tandpleje pr medio maj 2019  

•Enhed for klinisk simulation er forankret i afdelingen.  

 

Løn- og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger  

 

Yderligere oplysninger  

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Jane Stab Nielsen, direkte telefon 7636 3106/2629 0693 eller e-mail: jane.stab.nielsen@rsyd.dk.  

 

Ansøgning  

Dit CV bedes udfærdiget i overensstemmelse med de 7 lægeroller. Se ”Vejledning vedr. faglig bedømmelse af overlæger”, www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726  

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest d. 22. april 2019 via linket Faktaboksen i højre side.  

 

Vi afholder ansættelsessamtaler d. 15. maj 2019. Du kan forvente, at samtalen tager udgangspunkt i en case. Casen udleveres, når du møder til samtalen, og du får en kort forberedelsestid.  

 

Ved ansættelse på Sygehus Lillebælt er det obligatorisk at indhente personlige referencer. Du bedes derfor i ansøgningen oplyse, hvilke reference personer, vi må henvende os til.  

 

I forbindelse med en ansættelse kan du forvente, at der indhentes §36 børneattest.  

 

Du kan læse mere her: Sygehus Lillebælt – patienternes sygehus