Overlæge med Uddannelsesansvar ved Afd. for Klinisk Patologi, OUH Afdelingen for Klinisk Patologi - Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 27/02/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Overlæge med uddannelsesansvar, Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

 

Vi søger en ny overlægekollega, som også kan varetage funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge. Ansøger skal være subspecialiseret indenfor gastrointestinal patologi, lunge patologi, hud patologi eller gynækologisk patologi.

Stillingen indebærer dels daglig varetagelse af patologisk diagnostik inden for nævnte områder i samarbejde med de respektive speciallægeteams, dels de administrative og organisatoriske opgaver, der knytter sig til funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge. Uddannelsesarbejdet tager udgangspunkt i den gældende strategi for lægelig uddannelse på Odense Universitetshospital og foregår i samarbejde med cheflægen.

 

Vi tilbyder

Arbejde på en højt specialiseret, kvalitetsbevidst patologiafdeling, som dækker alle organområder fraset øjenpatologi. Således varetager vi både Højt specialiserede – og Regionsfunktioner, herunder lever-, knogle- og fosterpatologi, diagnostik af interstitielle lungesygdomme og børnetumorer. Vi deltager med stort engagement i MDT-konferencer og har høj undervisningsaktivitet i tæt samarbejde med Syddansk Universitet.

Arbejdet som patolog foregår i samarbejde med dedikerede bioanalytikere og molekylærbiologer.  Afdelingen har Danmarks mest avancerede patologidiagnostik med mulighed for fuld integration af klassiske patologiteknikker med nyere metoder, som digital patologi, onkologisk cytogenetik, molekylær patologi, elektronmikroskopi og flowcytometri. Afdelingen råder selv over disse diagnostiske modaliteter, hvilket understøtter integreret diagnostik og god faglig sparring.

Region Syddanmark støtter aktivt udviklingen af molekylær patologi, således at vores diagnostik danner baggrund for eksperimental kræftbehandling til patienter.

Afdelingen er digitaliseret med indscanning af alle histologiske præparater, og vi stille således et moderne og ergonomisk godt arbejdsmiljø til rådighed med mange muligheder for implementering af nye digitale redskaber til beslutningsstøtte.

 

Forventninger til ansøger

Ansøger skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi og selvstændigt kunne løse langt de fleste diagnostiske opgaver. Bedømmelse vil ske på baggrund af kompetencer inden for de syv lægeroller (medicinsk ekspert, kommunikator, administration/leder, samarbejder, sundhedsfremmer, akademiker og professionel), ansøgers CV samt ledelseserfaring og anciennitet som speciallæge – i henhold til 5-årsreglen for speciallæger.

Dokumenteret engagement og videreuddannelse inden for uddannelse, undervisning og pædagogik vil være en fordel. Navn på referencer bedes anført i ansøgningen.

Ansøger bedes udfylde vedhæftede skema: ”Skema til brug ved bedømmelse af lægefaglige kompetencer (overlægebedømmelse) for ansøger til stilling som overlæge eller ledende overlæge i Region Syddanmark”. Skemaet ska vedlægges ansøgningen.

Afdelingens ambitionsniveau for lægelig videreuddannelse er højt, og vi får gode evalueringer via Sundhedsstyrelsens Inspektorordningen og Evaluer.dk. Afdelingen tilbyder fire forløb som Introduktionslæge pr år, og har som regel ca 10 Hoveduddannelseslæger (Patologisk anatomi og cytologi samt Retsmedicin) i afdelingen. Uddannelseslægerne cirkulerer mellem afdelingens ekspertområder, typisk i perioder á tre måneder. Der vil være forventning om initiativ og idérigdom mht. uddannelse, varetagelse af kvalitetsudvikling og undervisning. Ønsker om efteruddannelse vil kunne efterkommes.

Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, har en klar forventning om fortsat udvikling og fokus på nye diagnostiske muligheder, således at regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner kan varetages og udvikles fremadrettet. Det er forventningen, at de diagnostiske opgaver løftes på daglig basis med patienten i centrum. Engagement i lægelig uddannelse og karriereudvikling bør afspejles i deltagelse i lokale og nationale arbejdsgrupper samt en vis forskningsaktivitet.

 

Om os

Den nuværende stab af læger og molekylærbiologer består af 1 cheflæge, 1 klinisk professor, 16 overlæger, 9 afdelingslæger, 11 uddannelseslæger i intro- og hoveduddannelsesforløb og 7 molekylærbiologer. Speciallægerne arbejder sammen i 9 forskellige ekspertområder:

Neuro- og bløddelspatologi

Hæmatologisk patologi inkl.lymfeknudepatologi

Nefro-urologisk patologi

Lunge- og hoved-hals patologi

Mammapatologi

Dermatopatologi

Øvre gastrointestinal patologi inkl. pancreas, galdeveje og lever

Nedre gastrointestinal patologi

Gynækologisk og perinatal patologi

Afdelingen sætter et godt kollegialt samarbejde mellem ekspertområderne højt. Derudover er efteruddannelse af speciallæger et fokusområde for afdelingen. Speciallægerne dækker hinanden ved vakancer.

I alt har Afd. for Klinisk Patologi, OUH, 155 ansatte (læger, bioanalytikere, molekylærbiologer, laboranter, lægesekretærer og kapelassistenter). Vi har et godt samarbejde med de øvrige tre patologiafdelinger i Region Syddanmark, som digitaliseringen af patologien er gennemført i samarbejde med. Vi har således gnidningsfri og hurtig digital adgang til præparater og revisioner.

Ansøgningsfrist 27.2.2023

Tiltrædelse pr. 1.6.2023 eller efter aftale

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær Helle Bovin via e-mail helle.bovin@syd.dk.

Ved yderligere spørgsmål til stillingen kan cheflæge Tina Green kontaktes via mail: tina.green@syd.dk eller telefon +45 6541 ….