Overlæge med funktionsledelse til afsnit O1 ved Regionspsykiatrien Horsens Overlæge med funktionsledelse søges til Regionspsykiatrien Horsens i en tidsbegrænset stilling evt. med mulighed for forlængelse.

Dette job er udløbet

Regionspsykiatrien Horsens søger en overlæge til en fuldtidsstilling til besættelse pr. 1. januar 2019 – 30. august 2019. Der kan være mulighed for forlængelse efter aftale med afdelingsledelsen.
Overlægen skal sammen med afdelingssygeplejersken på sengeafsnit O1 varetage den daglige ledelse og drift af sengeafsnittet. O1 er et skærmet afsnit med 24 sengepladser.

Om Regionspsykiatrien i Horsens (RPH)
RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 213.000 indbyggere og er beliggende på hospitalsenheden i Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder.
Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.

RPH har ca. 170 medarbejdere. Der er to almenpsykiatriske sengeafsnit O1 og O2 og to ambulante klinikker 1 og 2.
O1 er et skærmet afsnit med 24 senge. Til afsnittet er knyttet et psykiatrisk akutteam bestående af 7 sygeplejersker, der kører ud i hele optageområdet.

O2 er et lukket, intensivt afsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser.

Psykiatrisk klinik 1 består af 2 teams: Team for psykoser, herunder OPUS og Team for ADHD.
Psykiatrisk klinik 2 består ud over de nævnte 4 teams også af en udredningsenhed
der ledelsesmæssigt er forankret i klinik 2. Begge klinikker leverer personaleressourcer til udredningsenheden.

I afsnit O1 lægger vi bl.a. vægt på:

 • et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø
 • inddragelse af patienter og pårørende
 • det gode, tværfaglige samarbejde både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • forebyggelse af unødig anvendelse af tvang
 • en god faglig kultur understøttet af en NAU tilgang (neuroaffektiv udviklingspsykologisk tilgang)

Som overlæge i O1 har du blandt andet følgende opgaver og ansvarsområder:

 • daglig ledelse af afdelingen i samarbejde med afdelingssygeplejersken, ledelsesområdet kan aftales
 • er medansvarlig for at sikre tiltag i partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang
 • overordnet ansvar for patientbehandlingen i afsnittet
 • udvikling af og visioner for afsnittet
 • forestår, koordinerer og deltager i behandlingsarbejdet
 • har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • er medansvarlig for at nå de ledelsesprioriterede indsatser på kvalitetsområdet
 • er ansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden

Overlægens kvalifikationer:

 • speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse i Region Midtjylland
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • lederegenskaber og evne til samarbejde
 • der lægges vægt på erfaring som underviser for tværfagligt personale, læger og andre faggrupper samt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere

Som afdeling lægger vi vægt på:

 • reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed, og de lokale værdier, som er troværdighed, imødekommenhed, ordentlighed og fleksibilitet
 • et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • at udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med patient og pårørende i opgaveløsningen
 • at være imødekommende overfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe og med fleksibel antal vagter efter aftale.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse:

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%c3%a6ttelse+af+speciall%c3%a6ger

Yderligere oplysninger samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Zywia Brouer mobil 5011 7893

Du kan søge jobbet senest 26. oktober 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale