Overlæge kolorektalkirurgi Organkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 28/10/2020 Sygehus Lillebælt

                       

Organkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus – Danmarks bedste kræftsygehus

En overlægestilling opslås ved Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle med tiltrædelse pr. 1. april 2021 eller efter nærmere aftale.

Sygehus Lillebælt (SLB) består af sygehusene i Kolding, Vejle og Middelfart, og sygehusmatriklerne har en overordnet indbyrdes opgavefordeling, så Kolding varetager den kirurgiske akutfunktion, og Vejle Sygehus er kræft- og specialistsygehuset i SLB. Organkirurgisk Afdeling i Vejle er inden for den elektive organkirurgi særligt fokuseret på tarmkræft og brystkræft, ligesom der er en betydelig endoskopisk aktivitet. Vi udfører over 7.000 skopier årligt med hovedvægten på nedre skopi. Afdelingen har siden 2015 lagt stor vægt på anvendelse og udvikling af robotkirurgi ved kolorektalcancer og udfører aktuelt over halvdelen af colonresektionerne og en del af rectumresektionerne på robot. De øvrige rectumresektioner udføres hovedsagelig ved TaTME, som også er et udviklingsområde i afdelingen. Vi har flere regionsfunktioner i afdelingen, bl.a. EMR/ESD i rectum og kirurgi for inflammatorisk tarmsygdom, ligesom vi sammen med Onkologisk Afdeling varetager den højt specialiserede funktion udredning og behandling af analcancer. Afdelingen lægger stor vægt på effektive og smidige pakkeforløb med god sammenhæng og kontinuitet i forløbene, og på tæt multidisciplinært samarbejde om patienterne. Der er en betydelig forskningsaktivitet inden for såvel nedre mave-tarmkirurgi som mamma- og plastikkirurgi, og afdelingen har to forskningslektorer og flere Ph.D. forløb. Sammen med de øvrige afdelinger i det kolorektale MDT indgår vi i det regionale Center of Excellence for tarmkræft. Endelig varetager afdelingen den regionale sekretariatsfunktion for tarmkræftscreeningen.

Vagtarbejdet er tilrettelagt med døgndækkende bagvagt, suppleret i vagttiden med forvagt i tilstedeværelsesvagt (dækkes af Urologisk Afdeling) og kolorektaloverlæge i beredskabsvagt. Vagtbelastningen er relativt beskeden, da afdelingen kun modtager akutte indlæggelser relateret til kræft eller forløb i eget afsnit. Overlægen vil i dagtid primært være beskæftiget med elektive funktioner inden for kolorektalkirurgien såsom skopi, ambulatorium og operation, men forventes derudover at indgå i bagvagtslaget såvel som beredskabsvagten.

Vi søger en certificeret kolorektalkirurg, som ønsker at bidrage i et specialiseret og professionelt team, der arbejder tæt sammen om at yde det bedste for den enkelte patient. Dokumenteret erfaring og interesse for udredning og behandling af kolorektalcancer i et tæt multidisciplinært samarbejde er et krav. Ligeledes forventer vi dokumenteret forskningsaktivitet og interesse for videre forskning inden for tarmkræft og/eller beslægtede områder. Konkrete arbejds- og interesseområder kan drøftes og aftales i.f.m. ansættelse.

Afdelingen og sygehuset er præget af en stærk kultur og stærke værdier, baseret på princippet ”Patienten først”. Overlægen skal acceptere og udleve disse værdier i sit virke som kulturbærer og rollemodel i afdelingen, ligesom gode evner for samarbejde og kommunikation, også med alvorligt syge mennesker, er et must.

Afdelingen har en uformel tone, hvor der sættes pris på humor og overskud. Der er et godt kollegialt samarbejde og altid mulighed for hjælp og supervision ved behov.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med FAS.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Hans B. Rahr, Vejle, hans.rahr@rsyd.dk, tlf. 7940 5603.

Ansøgningsfrist: onsdag den 28. oktober 2020 kl. 12:00. Samtaler den 5. november om eftermiddagen eller efter nærmere aftale.

For at give din ansøgning den bedste behandling bedes du søge stillingen ved at benytte knappen “søg” nedenfor.