Overlæge i intern medicin, leder af Forskningsenhed for Multisyge, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge i intern medicin ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, er ledig til besættelse den 1. juni 2021 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 02/05/2021 Hospitalsenhed Midt

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge med bred interesse i intern medicin med funktion som overlæge i Medicinsk Afdeling og samtidig som forskningsleder af en nyoprettet forskningsenhed for multisygdom.Den kliniske funktion vil foregå i Medicinsk Afdeling.

Forskningsenhed for Multisyge opstartet primo 2021 og skal udvikle forskning indenfor multisygdom. Forskningsenheden vil ledes af en forskningsleder som skal lede, organisere og koordinere den samlet forskningsindsats. Forskningsenheden er oprettet i et fællesskab mellem Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme som er to selvstændige afdelinger med meget tæt samarbejde og integreret bl.a. med fælles oversygeplejerske, sekretariat og kvalitets- og forskningsteam.

Forskningsenheden for Multisyge er udpeget som modningsklinik med henblik status som universitetsklinik i løbet af en treårig periode.

Ansættelsen er indtil videre planlagt med 30 % frikøb til forskning.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder
geriatri, gastroenterologi, lungemedicin, nefrologi, endokrinologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 53 sengepladser i Viborg. Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.

Der er stor ambulant aktivitet knyttet til afdelingen som overvejende ligger i Viborg, men indenfor lungemedicin og endokrinologi også med funktion i Skive.

Der var i 2020 4.780 indlæggelser og 37.976 ambulante besøg.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.Hospitalsenhed midt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse ved at følge linket.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henning
Danielsen, tlf. 7844 7010 samt oversygeplejerske Anne Dorthe Bjerrum, tlf. 7844 7007.

Din ansøgning
Ansøgningen med dokumentation for uddannelse, specialeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde senest den 2. maj 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 26. maj 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.