Overlæge i intern medicin; Gastroenterologi & Hepatologi, OUH Svendborg Sygehus Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg

Ansøgningsfrist: 12/11/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En stilling som overlæge i Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi er ledig til besættelse pr. 1. marts  2022. 

Specialet råder over 12 senge på Medicinsk Sengeafsnit på Svendborg Sygehus og har et stort Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium beliggende i Nyborg med omkring 7.500 besøg årligt. 
Vi er et velfungerende team, der består af en specialeansvarlig overlæge, 4 overlæger, 1 afdelingslæge og pr. 1.3.22 i alt 3 hoveduddannelseslæger. 

Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium

Endoskopifaciliteterne i Svendborg og Nyborg deles med Kirurgisk Afdeling A, som vi har et velfungerende samarbejde med. På OUH er der truffet beslutning om at sammenlægge den medicinske og kirurgiske endoskopifunktion i 2022. Udover driftsmæssige fordele af denne beslutning, forventer vi også en række faglige fordele med bl.a. fælles teoretisk og praktisk endoskopiundervisning. Selve sammenlægningen planlægges styrket ved ansættelse af en gastroenterologisk professor med ekspertise inden for kunstig intelligens ved kapselendoskopi (ansættelse i Kirurgisk Afdeling A og M/FAM). 

Vi varetager kapselendoskopi funktionen af tyndtarmen på Svendborg sygehus. Den endoskopiske produktion har i flere år været i kraftig vækst, og vi udfører årligt omkring 2.000 endoskopiske procedurer. 

Som led i dysplasi- og cancerovervågning af udvalgte IBD patienter foretager vi kromoendoskopi af colon efter gældende national DSGH guideline. Vi varetager tarm-ultralydsskanning af IBD patienter, som en ikke-invasiv undersøgelse ved behov for verificering af mistænkt recidiv. Udredning og behandling af IBD patienter udgør et kerneområde i ambulatoriet, hvor der endvidere er et stigende forbrug af biologiske lægemidler, og vi deltager i flere klinisk kontrollerede undersøgelser med afprøvning af nye biologiske lægemidler til behandling af IBD patienter.

1. januar 2022 igangsættes et Ph.D. forløb inden for klinisk IBD forskning i samarbejde med afd S, OUH.
Vi har en vision om, at 10% af vores ambulante produktion skal omlægges til videokonsultationer. Den nuværende COVID-19 pandemi medfører, at denne omlægning intensiveres. Dette gælder også for IBD patienter bl.a. i biologisk behandling, der i stigende grad kan omlægges til selvadministration ved brug af subkutan injektion.

Selvstændigt sygeplejerske ambulatorium
Vi har et voksende selvstændigt sygeplejerske ambulatorium, der giver behandling med  biologiske lægemidler, jern- eller blodtransfusion og varetager selvstændig medicinjustering og blodprøve godkendelse. Vi har endvidere en sygeplejebemandet akut-telefon.

Leverrehabiliteringsklinik
Et andet kerneområde er vores patienter med levercirrose, hvor vi har en velfungerende leverrehabiliteringsklinik, der bl.a. anvender telemedicinske sygeplejerskekonsultationer for at nå ud til de mest sårbare patienter.

 • Vi udfører psykometrisk testning mhp diagnostik af minimal hepatisk encephalopati.
 • Vi har speciallæger og sygeplejersker, der foretager fibroskanning af leveren mhp. diagnostik af levercirrose. For at optimere og målrette patientforløbet af patienter mistænkt for kronisk leversygdom, foretages fibroscanningen om muligt før første lægebesøg.
 • Speciallægerne foretager også lever-UL og elastografi.
 • Vi har for nylig fået tildelt midler fra OUH´s Strategiske SatsningsOmråder 2021, til et 3-årigt projekt vedrørende styrkelse af den målrettede ambulante indsats hos særligt sårbare patienter med  kronisk leversvigt med etablering af fast-track udskrivelser og en udkørende ambulant funktion.

Kvalifikationer 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Du skal være fagligt velfunderet og være en dygtig endoskopør. Du må gerne være forskningsaktiv, og det forventes, at du er interesseret i at deltage i afdelingens forskningsprojekter.

Ansvarsområder
Det forventes, at overlægen påtager sig ledelsesansvar indenfor: 

 • Øvre GI sygdomme herunder diagnostik, behandling og forebyggelse
 • Ernæringsterapi i samarbejde med tilknyttet diætist
 • Yderligere digitalisering af den gastroenterologiske ambulante klinik, herunder fortsat udvikling og vedligeholdelse af appen ”Mit Sygehus” for at øge kontakten og tilgængeligheden til vores patienter på én moderne digital platform.

Herudover lægger vi vægt på, at du: 

 • indgår i et tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt 
 • besidder akut medicinske kompetencer, der anvendes i vagten i vores Fælles Akut Modtagelse
 • deltager i udredning og behandling af afdelingens intern medicinske patienter 
 • er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering både i ord og handling
 • indgår i samarbejdsrelationer med Odense Universitetshospital og regionens øvrige sygehuse 
 • deltager i undervisning af kolleger, lægestuderende og plejepersonale 
 • selvstændigt tager ansvar og skaber rum for egen og andres faglighed 
 • anerkender at videreuddannelse er en ret og en pligt 
 • er åben, engageret, nytænkende og imødekommende af natur 
 • vil bidrage med aktivt at fastholde og udvikle en god stemning og et godt arbejdsmiljø på afdelingen
 • er villig til at yde en særlig indsats over for de yngste lægers faglige udvikling og trivsel

Lidt om afdelingen

Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter. Optageområdet er på ca. 170.000 indbyggere. Der er årligt ca.7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. Afdelingens lægestab er normeret til 34 speciallæger og 42 uddannelsessøgende yngre læger.
Der er i alt ansat 420 medarbejdere i M/FAM. Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg.
FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus, hvor fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget.
Afdelingen er normeret til i alt 80 senge (Medicinsk Sengeafsnit 28, Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA 36) samt 16 senge i FAM.
Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: gastroenterologi/hepatologi, kardiologi, endokrinologi, reumatologi, infektionsmedicin og lungemedicin.
Der er ambulatorier i Svendborg inden for alle specialer med undtagelse af Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der er beliggende i Nyborg.  Endvidere et Diagnostisk Center i Svendborg.

Forskning
I Medicinsk Forskningsafdeling, tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM, foregår der forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere Ph.D. forløb.
Afdelingen har 3 professorer, forskningslektorer og aktuelt Ph.D. studerende i kardiologi og fra 1. januar 2022 i medicinsk gastroenterologi. Afdelingen er førende inden for telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis. 

Undervisning
Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer samt almen medicin og speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger. 
Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige læger samt 6 kliniske lektorer.   

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse 1. marts 2022. Ved ansættelse i stillingen vil du indgå i den planlagte 16-skiftede medicinske bagvagtsfunktion i 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt.
Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen. 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Worsøe på tltf. 63 20 21 02, E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller specialeansvarlig overlæge Claus Aalykke, tlf. 21 28 57 62, E-mail: claus.aalykke@rsyd.dk    

Ansøgning
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae, samt publikationsliste.
Ansøgningsfristen er 12. november 2021, og din ansøgning modtages gerne elektronisk. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46.