Overlæge i Gastroenterologi og Hepatologi med interesse og erfaring i hepatologi Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation

Ansøgningsfrist: 28/11/2022 Sydvestjysk Sygehus

Speciallæge med interesse i hepatologi søges til det medicinske gastroenterologiske/hepatologiske speciale i afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Vi søger en speciallæge med erfaring og højt fagligt niveau i hepatologi med lyst til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, udvikling og uddannelse.

Det medicinske gastroenterologiske og hepatologiske speciale på Sydvestjysk Sygehus er veletableret og velfungerende både klinisk og forskningsmæssigt.

Indenfor hepatologien har vi en stærk forskningsenhed, blandt andet med fokus på udvikling af det ambulante tilbud til patienter med levercirrose, tidlig palliativ indsats, samt tidlig opsporing af overvægtsrelateret leversygdom. Vi søger en speciallæge, med interesse og erfaring indenfor hepatologien, som kan støtte op om forskningen og blandt andet kan være med til fortsat at føre den viden som er opnået igennem vores forskning ud i klinikken.

Medicinsk gastroenterologi og hepatologi
I specialet er der solid klinisk viden og erfaring inden for alle specialets områder, og afdelingen er, som nævnt, forskningsstærk indenfor hepatologien, men i høj grad også inden for kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. 

Specialet har en god lægebemanding inklusiv en stabil gruppe af unge speciallæger. Der er aktuelt 3 overlæger (inkl. cheflægen) og 7 afdelingslæger i specialet, hvoraf en del er deltids i klinikken primært pga. forskning. Vi har en professor, to kliniske lektorer (hvoraf den ene er sygeplejerske) og tre ph.d. studerende. Der er derudover en ekstern klinisk lektor med funktion ift. kandidatuddannelsen i medicin og det tilhørende stamafdelingskoncept. Konceptet indebærer at de kandidatstuderende igennem hele uddannelsesforløbet har en fast tilknytning og tilhørsforhold til en bestemt stamafdeling og et speciale. Specialet har læger i uddannelsesforløb, i klinisk basisuddannelse, introduktionsstilling til intern medicin og i hoveduddannelse.

Ambulatoriet har en gruppe af sygeplejersker med stor specialeerfaring – heraf to forskningssygeplejersker og en projektsygeplejerske. I vores sengeafdelingen, som deles med Gigt, Blod og Palliation har vi en god sygeplejebemanding, men der har grundet sammenlægningen af vores afdelinger været en del personaleudskiftning, og derfor er en stor andel af plejepersonalet på sengeafdelingen i gang med at opbygge deres viden og erfaring med vores patientkategorier.

Mavetarm ambulatoriet ligger fysisk for sig selv og sammen med de kirurgiske ambulatorier. I ambulatoriet har vi ud over almindelig ambulant funktion, en behandlerstue hvor vi varetager diverse infusionsbehandlinger, ascitestapninger og leverbiopsier. Ambulatoriets leverklinik har været reduceret i en periode, men er igen under opbygning. Der er tale om en sygeplejefunktion, som har fokus på patienter med levercirrose i alle stadier fra diagnose til terminalfasen. Der er selvstændig medicinsk skopifunktion i relation til ambulatoriet og i tæt relation til mavetarm kirurgisk endoskopi. Aktuelt er NAPS er under etablering. Der foretages øvre og nedre endoskopier samt kapselendoskopi. Der er adgang til ultralyd både i ambulatoriet og i sengeafdelingen.

Afdelingens konferencer består dels af fælles konferencer og undervisning. Derudover afholdes daglige konferencer i de enkelte specialer. Konferencerne har fokus på uddannelse samt drift og kvalitetsarbejde.

Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation (Afdeling M1)
Specialet Gastroenterolog og Hepatologi er en del af Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation (M1). Afdelingen blev dannet i maj 2021 i forbindelse med en organisatorisk ændring med etablering af fire selvstændige medicinske afdelinger. Afdelingen råder over et fælles sengeafsnit med 23 senge. Sengeafsnittet har patienter fra alle tre specialer samt patienter inden for den mere brede interne medicin og i nogen grad infektionsmedicin. Afdelingen har på lægesiden et samlet stuegangshold med læger fra de tre specialer samt en infektionsmediciner 3 dage pr. uge. Afdelingen forventes at flytte til nyrenoverede lokaler i løbet af 2023. De tre specialer har selvstændige ambulatorier og Blod og Gigt ambulatoriet deler fysisk rammer, mens mavetarm ambulatoriet deler fysiske rammer med de kirurgiske ambulatorier.   

Det hæmatologiske ambulatorium foretager udredning og behandling af langt de fleste hæmatologiske sygdomme i tæt samarbejde med Hæmatologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Reumatologisk afdeling varetager udredning og behandling af reumatologiske sygdomme, og har derudover funktion med udredning af patienter med mulig DVT (Dyb venetrombose) samt MAS/MUP (Mistanke om alvorlig sygdom/Metastase uden kendt primærtumor) funktion. Disse forventes flyttet til nyrenoverede lokaler i slutningen af 2023.

Palliativt Team er organisatorisk en del afdelingen, men har i høj grad selvstændig funktion i dagligdagen. Palliativt Team deltager på udvalgte afdelingskonferencer og yder sparring ift. blandt andet palliative forløb i afdelingen. Palliativt Team har ingen sengepladser.

Afdelingen har en afdelingsledelse, som består af en cheflæge og en chefsygeplejerske. Ledergruppen udgøres derudover af fire ledende overlæger (en fra hvert speciale og en fra palliativt team), to oversygeplejersker (en for sengeafsnittet og en for ambulatorierne), den uddannelsesansvarlige overlæge samt en ledende lægesekretær.

Sydvestjysk Sygehus
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup. Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: der arbejdes med patient- og pårørendeinvolvering, kvalitets- og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde, og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer. Derudover arbejder Sydvestjysk Sygehus meget med uddannelse af studerende inden for mange sundhedsfaglige fag, herunder medicin, samt videreuddannelse af personale.

Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, medicinsk gastroenterologi, reumatologi).

Vagtstruktur:
Afdelingens læger dækker vagter i Fælles Akutmodtagelses (FAM) medicinske vagthold. Vagtholdet består af to forvagter (fælles for kardiologi og medicin), fælles mellemvagt, medicinsk (og kardiologisk) bagvagt samt en medicinsk speciallægevagt.

Aktuelt er KBU læger, introduktionslæger og HU læger i almen medicin ansat i en fælles medicinsk gruppe, som ledes i fællesskab mellem cheflægerne fra de medicinske afdelinger. Øvrige HU læger og speciallæger er ansat i den enkelte afdelinger og specialer. Denne struktur er etableret 1. januar 2022, og er stadig under udvikling.

Som overlæge forventes man at deltage i speciallægevagten samt evt. weekendarbejde. Speciallægevagten er en døgnvagt med dagfunktion i egen afdeling. Aktuelt er der 19 læger i vagtlaget. Der pågår aktuelt omlægning af strukturen i FAM med en øget indsats fra akutlæger og deraf afledte effekter på den medicinske vagtfunktion. Det må forventes at dette vil få indflydelse på vagtstrukturen for afdelingens speciallæger. Den endelige struktur ligger ikke fast, og vil formentlig løbende justeres frem til fuld implementering af akutfunktionen i sommeren 2023. Det forventes ikke at medføre øget vagthyppighed. 

Vi forventer en ansøger, som:

 • er speciallæge i Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi med et solidt fagligt fundament indenfor hepatologi, og med fokus på at fastholde at afdelingen går foran i at arbejde evidensbaseret og efter gældende retningslinjer
 • gerne har erfaring med etablering af og lægelig opbakning til sygeplejedrevet leverklinik
 • interesse for og erfaring med udvikling af forløb for indlagte leverpatienter inklusiv opbakning omkring kompetenceudvikling for plejegruppen i sengeafsnit
 • fokuserer på samarbejde på tværs af afdelingens specialer med de udviklings- og optimeringsmuligheder, der ligger i dette
 • deltager aktivt og konstruktivt i samarbejdet på tværs af hospitalet inkl. konstruktivt samarbejde med akutfunktionen og de parakliniske specialer
 • understøtter og deltager aktivt i etablering af et godt arbejds- og uddannelsesmiljø

Vi tilbyder:

 • En relativt ny afdeling, som stadig er i en proces med helt at finde sine endelige former. På den bagrund er der stor mulighed for at sætte sig præg og få indflydelse
 • Sparring med en afdelingsledelse, som arbejder med inddragende og dialogbaseret ledelse og som prioriterer trivsel og udvikling højt
 • Stor selvstændighed med mulighed for selv at sætte sit præg på stillingen
 • Klinisk arbejde i en afdeling med højt fagligt niveau i alle specialer og i gastroenterologien/hepatologien i særdeleshed
 • Mulighed for og forventning om fortsat faglig udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger. Der indhentes børneattest.

Yderligere oplysninger:
Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til cheflæge, Lone Klinge (lone.klinge@rsyd.dk) eller AC medarbejder Rikke Riber Zachariassen (Rikke.Riber.Zachariassen@rsyd.dk)

Se funktionsbeskrivelsen for yderligere oplysninger.

Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus ses her.  

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere om Esbjerg Kommune her.

Ansøgningen:
Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link. Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 lægeroller (Se vedhæftede skema)

Ansøgningsfristen er den 28. november 2022. Samtaler afholdes løbende i perioden.

Forventet tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter aftale