Overlæge i anæstesiologi til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg En stilling som overlæge i anæstesiologi ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg er ledig til besættelse 1. september 2017 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi søger en speciallæge i anæstesiologi med bred anæstesiologisk uddannelse, der har lyst til at indgå i gruppen af anæstesiologiske speciallæger ved CPK.
CPK er dynamisk og ekspanderende, præget af arbejdsglæde, høj aktivitet og meget stor patienttilfredshed.
Den anæstesiologiske del af CPK er organiseret med funktionsledelse indenfor COP, dagkirurgi, smerteklinik, lægebil og intensiv terapi.
Det forventes, at den nye overlæge indgår i det daglige kliniske anæstesiologiske arbejde ved CPK og deltager i vagtforpligtelsen på lige fod med de øvrige anæstesiologiske overlæger.

Overlægen vil primært få funktion ved Intensivafsnittets NISA-del (Neuro Intensivt Stepdown Afsnit). NISA er et samarbejde mellem intensivafsnittet, de neurokirurgiske afdelinger og den højtspecialiserede funktion på Hammel Neurocenter med henblik på tidlig neurorehabilitering efter intracerebrale katastrofer.
Der arbejdes aktuelt efter rulleskema.
Der kan hentes en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i 2011-2012 og er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.

Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. Pr. 1. oktober 2011 har centret overtaget en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har siden arbejdet med at videreudvikle og integrere denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder, grå stær, ortopædkirurgiske operationer samt en stor søvnklinik.

Om anæstesiologien i CPK
CPK omfatter anæstesiafsnit, intensivafsnit, operationsafdeling, opvågningsafdeling, sterilcentral, dagkirurgisk afsnit, anæstesiambulatorium, smerteklinik, lægebil, ortopædkirurgisk sengeafdeling, en stor ambulatorievirksomhed, hotel samt friklinik.
Vi kan tilbyde et center i fortsat udvikling med prioritering af personlig uddannelse og udvikling. Selvom hospitalet er under forandring, sker det udviklingsorienteret. Der sker udvidelser af aktiviteterne og modernisering på alle områder.

Intensivafsnittet er placeret i helt nye lokaler og har 9 intensivsenge, hvoraf 6 pladser udgør en nyere funktion (NISA). Området er under betydelig udvikling. Der er fuld monitorering på alle pladser.
Den store operationsgang har 5 stuer til implantatindgreb og herudover yderligere 5 stuer til andre typer af ortopædkirurgiske indgreb.
Dagkirurgisk afsnit har 4 stuer med i alt ca. 3000 indgreb. Desuden 4 stuer med indgreb i lokal analgesi. Afsnittet flytter i nye moderne lokaler i 2018.

Afdelingen bruger ultralyd rutinemæssigt, både i forbindelse med blokadeanlæggelse og som led i behandlingen på intensivafsnittet. Der er etableret et decideret blokrum i tilknytning til operationsgangen samt tilknyttet en ph.d. studerende til denne funktion.
Afdelingen har en døgndækket lægebil med gennemsnitligt 5 kørsler pr. døgn. Der vil være mulighed for at arbejde på lægebilen på konsulentbasis.
Afdelingen er i øvrigt kendt for et godt interkollegialt miljø og med et velfungerende samarbejde med korte kommandoveje både internt og mellem de kliniske afdelinger.

Hospitalet har et aktivt forskningsmiljø, der understøttes af hospitalsledelsen. CPK har en høj forskningsaktivitet på såvel det ortopædkirurgiske område som på det anæstesiologiske område. Afdelingen har tilknyttet en forskningsansvarlig overlæge samt 2 ph.d. studerende.

Anæstesiologiskafsnittet varetager alle anæstesispecialets funktioner, dvs. anæstesi, intensiv terapi, præhospitalsbehandling, genoplivning og smertebehandling. Afsnittets aktivitet er stærkt stigende, bl.a. som følge af en stigende aktivitet i forhold til bl.a. rygkirurgi. Vi er aktuelt i en omstrukturering, hvor sigtet er endnu højere grad af specialisering. Afdelingen har uddannelsesforpligtelser overfor medicinstuderende.
Der udføres knapt 12.000 indgreb på operationsgangene årligt, heraf 30 % i regional analgesi eller blok. Der udføres primært anæstesi til indgreb indenfor ortopædkirurgi. Intensivafsnittet har ca. 700 patienter årligt.
Der vil i løbet af de kommende år ske en betydelig modernisering af afdelingens ældste afsnit
Lægestaben i anæstesiologien består for nuværende af: 1 ledende overlæge, 15 overlæger og 2 ph.d. studerende. Overlæger ved afdelingen har som udgangspunkt vagtforpligtelse med vagt på tjenestestedet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder evt. aftale om besøg på afdelingen, kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Peter Toft på tlf. 78 41 66 85/24 78 94 79 eller lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt på tlf. 7844 1003.

Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 28. juni 2017 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Samtaler forventes afholdt den 22. august 2017.