Overlæge/afdelingslæge til Sygehus Sønderjylland, Røntgen og Skanning Røntgen Aabenraa

Ansøgningsfrist: 04/06/2023 Sygehus Sønderjylland

Overlæge, alternativt afdelingslæge til Sygehus Sønderjylland, Røntgen og Skanning, Aabenraa.

Vil du være med til at udleve Sygehus Sønderjyllands vision: ”Din tilfredshed – Vores stolthed”? Så er muligheden der nu! Røntgen og Skanning søger en afdelingslæge eller overlæge snarest muligt.

 

Er du speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og i radiologi eller har du brede radiologiske speciallægekompetencer, så har vi stillingen til dig.

 

Du kan nu blive en del af vores afdeling, hvor det gode arbejdsmiljø vægtes højt og der gives plads til individuelle faglige interesseområder, samt personlige ønsker. Som afdeling vil vi gerne være en respekteret samarbejdspartner for vores kliniske samarbejdsparter og sammen med dem skabe de gode og robuste patientforløb. 

 

Afdelingsbeskrivelse:

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland er én afdeling, dog fordelt på 3 matrikler samt en satellitfunktion.

Organisatorisk har afdelingen en afdelingsledelse bestående af en cheflæge og en chefradiograf. Tilsvarende har hver matrikel en afsnitsledelse som varetages af ledende overlæge og overradiografer.

Afdelingen består af ca. 150 medarbejdere fordelt på mange faggrupper, nationaliteter og med stor aldersspredning. Vi vægter faglighed og uddannelse højt, og prioriterer derfor at være et godt uddannelsessted for både læger, radiografer og sekretærer

 

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa – Akutsygehus.

I Aabenraa findes i dag følgende kliniske specialer: Urologi, Ortopædkirurgi, Parenkymkirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Mammakirurgi, Neurologi, Intern Medicin, Anæstesiologi, Pædiatri, Obstetrik og Gynækologi. Der er Level 2 traumemodtagelse. Røntgen og Skanning udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, mammadiagnostik og intervention, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner. Afsnittet i Aabenraa producerer omkring 118.500 undersøgelser.

Etablering af PET-CT nr. 1 er i drift og MR skannerkapaciteten er under udvidelse med 3T MR i de kommende måneder.

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg – Specialsygehus.

I Sønderborg findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, ØNH, Intern Medicin med stor vægt på lungemedicin, Onkologi, Anæstesiologi, Dagkirurgi og Skadestuefunktion. Røntgen og Skanning modtager et betydeligt antal henvisninger fra praksis, Dansk Gigthospital samt diverse ambulatorier fra sygehusvæsenet i Region Syddanmark. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser, mammografiscreening, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner og producerer omkring 75.000 undersøgelser.

Sygehus Sønderjylland, Tønder – Sammedagssygehus.

I Tønder findes Medicinsk Dagklinik og skadeklinik. Røntgen og Skanning undersøger ambulante patienter fra såvel almen praksis som speciallægepraksis, samt mammografiscreening. Afsnittet bemander også satellitfunktionen i Sundhedscenter Haderslev 2 dage ugentligt, hvor der foretages konventionel røntgen og mammografiscreening. Afsnit Tønder producerer omkring 23.000 undersøgelser i form af konventionelle undersøgelser, CT og MR.

 

Arbejdsopgaverne i Røntgen og Skanning, Aabenraa er bl.a.:

Overlægen/afdelingslægen forventes at varetage et bredt udsnit af afdelingens opgaver på lige fod med de øvrige speciallæger, med speciel vægt på de opgaver der præger et akutsygehus.

Idet PET-CT skanner nr. 2 er bevilliget, med forventet opstart ultimo 2023 vil dobbelt speciallægeanerkendelse indenfor klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt radiologi være en klar fordel.

 

Med det brede spektrum af undersøgelser som afdelingen varetager, vil mange kompetenceprofiler kunne indpasses i afsnittets speciallægestab, så har du generelle radiologiske speciallægekompetencer opfordres du også til at søge stillingen.

 

Alle afdelingens speciallæger har, som kliniske vejledere, et delansvar for den lægelige videreuddannelse.

Hovedansættelsessted er Aabenraa og indeholder som udgangspunkt vagtforpligtigelse i tilstedeværelsesvagt. Nattevagter varetages primært af afdelingens speciallæger. Der må påregnes mulighed for begrænset tjeneste på afsnittet i Sønderborg og Tønder.

 

Vi forventer, at du:

  • Har dansk autorisation som speciallæge i radiologi, samt også gerne som speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin
  • Er en rigtig god kollega, der vil og kan bidrage med et fagligt højt niveau i hele det radiologiske spektrum
  • Har sociale kompetencer der faciliterer et godt arbejdsmiljø, psykisk og fysisk, og ser værdien i at arbejde tværfagligt
  • Arbejder professionelt med speciallægens 7 roller for derigennem at udvikle dig som speciallæge og bidrage til afdelingens udvikling samt de yngre lægers videreuddannelse.

 

Vi tilbyder:

Fastansættelse som speciallæge – gerne med vagt – i en dynamisk organisation, hvor gode relationer og høj faglighed er værdier vi vægter højt. En afdeling der kontinuerligt arbejder hen mod at være den bedste, målt på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet.

I afsnittene har vi etableret tværfaglige teams, der understøtter ovennævnte mål og aktivt inddrager medarbejderne i at nå vores målsætninger samt deltagelse i udarbejdelse af patientforløb på tværs af matrikler/afdelinger/specialer.  

Et godt arbejdsmiljø der vægtes højt og der gives plads til individuelle ønsker, f.eks. kan der aftales hjemmearbejdsstation.

Vi hører derfor gerne fra dig, hvis du har lyst til at blive medspiller i en velfungerende afdeling med spændende arbejdsopgaver og gode kolleger.

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de 7 lægeroller og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

 

Yderligere oplysninger:  

Kan indhentes hos.

Ledende overlæge Jens Bonde-Petersen, tlf.: 7997 5110 / 2365 8682

Jens.bonde-petersen@rsyd.dk

Cheflæge Henrik Skjellerup Struckmann, tlf.: 7997 5005 / 5182 7590

hss@rsyd.dk

 

Ansøgningen:

Sendes elektronisk.  

 

Hvis du søger som overlæge bedes ansøgningen vedlagt udfyldt ”Skema til brug ved bedømmelse af lægefaglige kompetencer (overlægebedømmelse)”, se https://regionsyddanmark.dk/media/buaohevg/skema-til-l%C3%A6gefaglig-bed%C3%B8mmelse-ved-ans%C3%A6ttelse-af-overl%C3%A6ger.docx

 

Ansøgningsfrist:

04. juni 2023

Ansættelsessamtaler:

Afholdes efter aftale. 

 

Der gøres opmærksom på, at der forud for en eventuel ansættelse vil blive indhentet Børneattest.

 

Hvis du er interesseret kan du læse mere om os på Røntgen og Skannings LinkedIn profil: linkedin.com/company/røntgen-og-skanning-sygehus-sønderjylland