Overlæge/afdelingslæge i intern medicin lungemedicin Regionshospitalet Randers Overlæge/afdelingslæge i intern medicin: lungemedicin

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Randers

Vi søger pr. 1. november eller efter aftale en overlæge/afdelingslæge i intern medicin: lungemedicin.

Vi leder efter en speciallæge som ønsker at indgå i et dynamisk tværfagligt team, hvor samarbejde med teamets øvrige speciallæger samt de yngre læger, sygeplejersker og sekretærer som er tilknyttet er i centrum.

Vores nye speciallæge skal have lyst og vilje til at være en aktiv del af teamets daglige drift og fagliglige udvikling med udgangspunkt i ordentlighed, og ansvarlighed og tværfaglighed.

I det daglige vil lægen have funktioner efter aftale i det lungemedicinske team, som består af lungemedicinsk sengeafsnit og lungeklinikken samt bronkoskopifunktion.
Lungeklinikken varetager alle lungemedicinske områder på hovedfunktionsniveau, og har herudover i samarbejde med Aarhus Universitetshospital en enhed med lungecancerudredning.

Der er etableret udgående KOL-team og lægen deltager i supervision af de udgående team.
Lægen indgår sammen med afdelingens øvrige speciallæger i varetagelse af medicinsk afdelings opgaver i akutafdelingen. I henhold til regionens akutplan deltager lægen i afdelingens akutvagt, med speciallægevagt i tilstedeværelsesvagt ca. 1-2 gange/ måned. Herudover deltager speciallægen sammen med de øvrige seniorlæger i afvikling af stuegangsfunktion på medicinske sengeafsnit weekend/helligdage, aktuelt ca. hver 3.måned.

Lægen er en del af afsnittets ledelsesgruppe med speciallæger og afdelingssygeplejersker,
hvor det forventes at man deltager aktivt og positivt i udvikling af afdelingen i henhold til
Afdelingens fælles beslutninger om strategi og mål. Lægen vil indgå i udvikling og implementering af afdelingens organisatoriske opgaver og kvalitetsarbejde, både på teamplan og på afdelingsplan.

Lægen vil deltage aktivt i uddannelsen af yngre læger på alle specialiseringstrin. Afdelingen
har yngre læger i klinisk basisuddannelse, introduktionsstillinger samt hoveduddannelsesforløb indenfor kardiologi, lungemedicin, hepato-gastroenterologi, endokrinologi, reumatologi, infektionsmedicin, onkologi, geriatri, almen medicin og klin. farmakologi.
Lægen vil desuden efter aftale deltage i undervisningen i afdelingen i øvrigt.
Herudover deltager afdelingens læger i undervisning af medicinstuderende.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter
modtages via hospitalets Akutafdeling.
Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 93-108 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.
Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet intern medicin: lungemedicin også specialerne
hepato-gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin.
Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk
afdeling, AUH. Afdelingen har desuden en diagnostisk klinik.

Kendetegn ved medicinsk afdeling
Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.
Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye
undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.
Afdelingen er herudover kendetegnet ved
• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• tværfaglighed har særlig fokus
• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og
Yngre Læger/ Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning
for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af
børneattest.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
ledende overlæge Pernille Sarto, Tlf.: 78 42 16 01, mail: persart@rm.dk eller specialeansvarlig overlæge Lene Dahl Sønderskov på mail: lene.dahl@aarhus.rm.dk.

Sidste frist for ansøgning fredag den 16/8-2019, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler er planlagt til torsdag den 22/8-2019.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.
Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.
Send din ansøgning vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.