Overlæge til abdominalkirurgisk anæstesi Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Dette job er udløbet

Perioperativ optimering af abdominalkirurgiske patientforløb er et højndsats område for både kirurgisk og anæstesiologisk afdeling, hvor du vil få en central funktion i udvikling og implementering af best practice og indgå i forskning på området.

Ved Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge, er en stilling som overenskomstansat overlæge, med primær funktion inden for det abdominalkirurgiske område, ledig fra 01.01.17 eller snarest derefter. Stillingen er med vagtforpligtelse. Du er selvfølgelig forskningsinteresseret, og vil i samarbejde med afdelingens forskningsansvarlige overlæge deltage i projekter. Brænder du for undervisning og uddannelse, vil du finde dig naturligt til rette.

Afdelingen prioriterer videreuddannelse højt, så der vil være mulighed for personlig og faglig udvikling.

Sjællands Universitetshospital, Køge, samler i 2022 de fleste højtspecialiserede funktioner i Region Sjælland og fungerer samtidig som akutsygehus med regional traumemodtagelse.

Som led i hospitalets strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Anæstesiologisk Afdeling

Anæstesiologisk afdeling har mere end 11.000 anæstesiydelser pr. år. Der ydes anæstesi til abdominalkirurgi, ortopædkirurgi, øre-næse-hals kirurgi og tand-mund-kæbekirurgi. Centraloperationsgangen har en specialeansvarlig overlæge der overordnet er lægeligt ansvarlig for operationsgangen. Abdominalkirurgien råder over 2-3 lejer dagligt.

Afdelingen har tilknyttet smerteklinik der varetager behandlingen af kroniske non-maligne smerter.

Det nuværende ITA har otte sengepladser. Der ydes intensiv medicinsk terapi på niveau 2.

Afdelingen har en meget aktiv klinisk forskningsenhed, Centre for Anaesthesiological Research, med et forskningslektorat og flere tilknyttede ph.d. forløb og scholarstuderende i samarbejde med Københavns og Lunds Universiteter.

Den uddannelsesmæssige forpligtelse omfatter både præ- og postgraduate forløb, herunder hoveduddannelsens 1., 2. og 4. år.

Afdelingen har 30 læger

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlæge-kvalificeret speciallæge i anæstesiologi med interesse for perioperativ behandling af den abdominalkirurgiske patient.

Der vil ligeledes blive lagt vægt på

  • Gode tværfaglige samarbejdsevner
  • God organisatorisk forståelse og respekt for afdelingens strategier
  • Evne til formulering af egne ansvarsområder
  • Faglighed og vilje til på egen hånd og i samarbejde med afdelingens ledelse at vedligeholde og udvikle egne kompetencer
  • Vilje til kompetenceudvikling af læger og sygeplejersker i afdelingen
  • Gode lederevner, både til selvledelse og ledelse af relevant personale
  • Vilje til at indgå i forskning samt udvikling af fagområdet

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 03.02.17

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Erland Pedersen.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Kontaktperson(er):
Navn: Gitte Lübcke
Email: glb@regionsjaelland.dk
Telefon: 47 32 63 04