Overlæge Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro

Dette job er udløbet

En stilling som overlæge inkl. uddannelsesansvarlig overlæge på Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest ønskes besat 1. juni 2016 eller efter aftale.
Der søges en urologisk speciallæge med erfaring indenfor prostatacancerbehandling herunder robotassisteret radikal prostatektomi og dokumenteret interesse for postgraduat uddannelse.

Sygehusene i Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
Sygehusene i Hospitalsenheden Vest er organiseret i følgende afdelinger: Medicinsk, Onkologi, Kirurgi, Urologi, Ortopædi, Ergo-fysioterapi, Anæstesi, Gynækologi/obstetrik, Jordemodervæsenet, Pædiatri, Nuklear, Røntgen, Neurologi, Øre-næse-hals, Øjen, Klinisk biokemi, Klinisk immunologi, Klinisk mikrobiologi, Patologi og Arbejdsmedicin.

Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
Urinvejskirurgisk Afdeling ledes i fællesskab af den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for visitation, diagnostik, behandling og lægelige uddannelsesopgaver; indenfor disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, varetager urologien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 300.000 borgere.

Siden juni 2003 har afdelingen været selvstændig. Urinvejskirurgisk Afdeling råder aktuelt over 20 heldøgnssenge fordelt på 2 sengeafsnit samt et selvstændigt ambulatorium, hvortil også er knyttet et urodynamisk laboratorium samt projektsygeplejerske. Urinvejskirurgisk Afdeling disponerer over 15 operationslejer pr. uge på den centrale operationsgang samt 4 sammedagskirurgiske lejer pr. uge i Dagkirurgiske Afsnit. Afdelingen har en årlig aktivitet på ca. 3300 udskrivninger og ca. 17.000 ambulante besøg.

Urinvejskirurgisk Afdeling samarbejder aktuelt specielt med Urologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg og Urinvejskirurgisk Afdeling, Skejby Sygehus med etableret center-satellitsamarbejde om den radikale prostatektomi og med regionsfunktion for nyrecancerkirurgi. Siden september 2013 er der anvendt operationsrobot.

Urinvejskirurgisk Afdeling varetager almindelig børneurologi i samarbejde med Pædiatrisk Afdeling. Endvidere varetager Urinvejskirurgisk Afdeling vaskulær adgangskirurgi til hæmodialyse i samarbejde med Nefrologisk Afsnit ved Medicinsk Afdeling, Holstebro.

Afdelingen deltager i studenterundervisning (2. og 8. semester) og i speciallægeuddannelsen. Til afdelingen er knyttet professorat og eksterne lektorater ved Århus Universitet.

Lægenormering
Afdelingen er bemandet med 1 ledende overlæge, 10 speciallæger, og 11 reservelæger bestående af 7 hoveduddannelser, 2 introduktionsstillinger og 2 klinisk basisuddannelsesstillinger.
Ansøgeren vil indgå i de urologiske overlægers vagtberedskab i form af “vagt udenfor tjenestestedet”.

Lægelige kvalifikationer
Den der ansættes skal være speciallæge i urologi på baggrund af en bred urologisk uddannelse og have dokumenteret klinisk og operativ erfaring indenfor lokaliseret prostatacancer herunder anvendelse af operationsrobot. Afdelinger varetager uddannelse af medicinstuderende og alle dele af speciallægeuddannelsen, hvorfor dokumenteret interesse for undervisning prioriteres; funktion som uddannelsesansvarlig overlæge vil indgå i ansættelsen.
Hvis ansøger i øvrigt har særlige interesseområder vil der i samarbejde med ansøger og de øvrige læger blive taget hensyn til dette inden for de eksisterende teams i afdelingen.
Stillinger ønskes besat med ansøger, som i øvrigt opfylder den jobprofil, som er beskrevet detaljeret i stillings- og funktionsbeskrivelsen. IT kompetencer på brugerniveau forventes.

Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til ”de 7 kompetencer” (Vejledning nr. 62 af 25.07.2005), og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenheden Vest, Urinvejskirurgisk Afdeling.

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at ringe til ledende overlæge Peder H. Graversen, Regionshospitalet Holstebro, tlf.nr. 7843 9492, mobil 40896171 eller via mail: Peder.Graversen@vest.rm.dk.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningen må være os i hænde senest den 1. februar 2017

Stillings- og funktionsbeskrivelse.