Ledende overlæge Regionspsykiatrien Vest

Dette job er udløbet

Vil du være med til at skabe fremtidens psykiatri i Gødstrup? Så søg jobbet som ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest

Vi er i fuld gang med forberedelserne til, at Regionspsykiatrien Vest kan flytte ind i et nyt og moderne hospital i Gødstrup i starten af 2020.

Vi søger derfor en engageret lægelig leder, som sammen med ledere og medarbejdere skal sætte kursen for Regionspsykiatrien Vest, så vi alle er klar til at blive en del af Det Nye hospital i Vest, DNV.

  • Ønsker du at stille dig i spidsen for denne proces?
  • Ønsker du at være med til at lede den fremtidige udvikling af psykiatrien, herunder at udvikle samarbejdet med det somatiske hospital HEV?
  • Ønsker du at tage fagligt og administrativt ledelsesansvar for den behandling, vi tilbyder voksne med psykiatriske problemstillinger?

Da vores ledende overlæge har søgt nye udfordringer søger Regionspsykiatrien Vest pr. 1. november 2017 eller snarest herefter en ny ledende overlæge, som sammen med oversygeplejersken udgør afdelingsledelsen.

Vi søger en dygtig og visionær lægelig leder med en åben og anerkendende tilgang til ledelse, som har gennemslagskraft og vilje til at træffe de nødvendige beslutninger. En leder, som også er i stand til at opnå følgeskab ved at inddrage andre og gå i dialog.

Om Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest er den 3. største voksenpsykiatriske afdeling i Region Midtjylland. Afdelingen har ansvar for behandling af voksne i den vestlige del af regionen og behandler et bredt spekter af psykiatriske lidelser.

Regionspsykiatrien Vest har adresser i både Herning og Holstebro. Til de to matrikler er tilknyttet både stationære og ambulante enheder med hoved- og regionsfunktioner.
Der er også en forskningsenhed og et sekretariat i afdelingen.

Regionspsykiatrien Vest er midt i en spændende proces med at forberede flytning til et nyt og moderne hospital i Gødstrup primo 2020, hvor psykiatrien får fælles rammer med Hospitalsenheden Vest. Et af omdrejningspunkterne i samarbejdet vil være den fælles akutmodtagelse.

Regionspsykiatrien Vest er en del af Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har et årligt driftsbudget på ca. 200 mio. kr. og et personale svarende til ca. 300 fuldtidsstillinger.

Vi søger en ledende overlæge, der 

  • Ser ledelse som en selvstændig profession på linje med det faglige, og som har visioner for ledelse og lederudvikling i afdelingen.
  • Ser fælles ledelse som en platform for arbejdet i afdelingen.
  • Vil lede og inspirere et tværfagligt sammensat personale i overensstemmelse med Region Midtjyllands værdier, i samarbejde med oversygeplejersken og den øvrige ledelsesgruppe.
  • Har en åben og anerkendende kommunikation og erfaring med dialogbaseret ledelse.
  • Kan facilitere strategiske tiltag, der højner produktiviteten og sikrer kvalitet i behandlingen af den enkelte patient.
  • Vil indgå aktivt i det tværgående samarbejde på ledelsesniveau i Psykiatri og Social og kan samarbejde på tværs af sektorer.
  • Vil gå engageret og visionært ind i arbejdet med at udvikle afdelingen frem mod flytningen til Det Nye hospital i Vest, Gødstrup.

Det er en forudsætning, at ansøger er uddannet speciallæge i psykiatri og har interesse for eller erfaring med ledelse. Psykiatri- og socialledelsen vil være åben over for at diskutere forskellige kombinationer af ledelse og klinisk arbejde i stillingen med interesserede ansøgere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til aftale vedr. lægelige chefer.

Stillingen aflønnes med en nettoårsløn på ca. 910.000 kr., og der vil blive oprettet en pensionsordning i henhold til overenskomstens bestemmelser. Afhængig af ansøgerens personlige kvalifikationer i forhold til stillingens indhold vil der eventuelt kunne aftales tillæg i henhold til bestemmelserne om lokal løndannelse.

Hovedtjenestested er i Herning, med mødeaktivitet i Holstebro.

Yderligere oplysninger 
Ansøger bedes udfylde skemaet ”Bedømmelse af lægefaglige kompetencer til stilling som speciallæge i Region Midtjylland”, herunder uddybe kompetencer indenfor ”De syv lægeroller”.

Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Gert Pilgaard Christensen på telefon 40 36 01 41, lægefaglig direktør Per Jørgensen på telefon 20 66 33 84 eller oversygeplejerske i Regionspsykiatrien Vest Betina Funder Jeppesen på telefon 23 74 48 96.

Se stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag den 30. august kl. 12. Der afholdes samtaler den 19. september, og ansøgerne vil blive bedt om at udfylde Garuda Kompetenceprofil.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.