Ledende overlæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt Kan du sikre et fortsat stærkt fokus på den lægelige uddannelse og kompetenceudvikling, medvirke til at skabe et eminent tværfagligt samarbejde og på den måde sikre, at Hospitalsenhed Midts yngste patienter og deres familier får de bedst mulige forløb? Så er du vores nye ledende overlæge på Børn og Unge.

Dette job er udløbet

Hospitalsenhed Midt søger nemlig en ledende overlæge, der tør tænke nyt og drømme stort for vores afdeling Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg. Stillingen er ledig til besættelse den 1. marts 2018 eller efter aftale.

Sammen med oversygeplejersken skal du udvikle afdelingens faglige opgaver og medarbejdere for at skabe de bedst mulige patientforløb. Du kommer samtidig til at indgå i samarbejdet i hospitalets 46 mand store ledelsesgruppe.

I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med patientoplevet kvalitet i højsædet. Som den lægelige leder på Børn og Unge får du en stor andel i at præge den positive udvikling.

Om stillingen som ledende overlæge
Som ledende overlæge har du, sammen med oversygeplejersken, ansvaret for afdelingens samlede ydelser og aktiviteter over for det politisk-administrative system.

Som ledende overlæge forventer vi, at du:

 • er uddannet speciallæge i pædiatri og besidder solidt kendskab til sundhedsvæsenet
 • har en involverende og åben ledelsesstil og formår at sætte mål og løse problemer i et dynamisk samspil med andre
 • via dine personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer er visionær, innovativ og sammen med oversygeplejersken kan stå i spidsen for Børn og Unge
 • overholder budget og aktivitetstal
 • kan skabe resultater og bidrage til gejst og arbejdsglæde
 • kan beherske vanskelige situationer på en rolig måde
 • har en umiddelbar kommunikationsstil og kommunikerer klart og ligefremt med alle
 • har lyst og evne til at samarbejde med kliniske afdelinger og andre samarbejdspartnere

Hospitalsledelsen og dine ledelseskolleger på de andre hospitaler i Hospitalsenhed Midt er særligt vigtige samarbejdspartnere. Du skal besidde udpræget situationsfornemmelse, empati og evne at søge synergi og relationer på tværs.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder. Du bør i ansøgningen forholde dig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne.

Ved ansættelsen vil der også blive lagt vægt på personlige egenskaber, med henblik på at opretholde afdelingsledelsens gode samarbejde, såvel internt som eksternt.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Du bliver en del af en organisation, der tilbyder:

 • en særdeles veldreven afdeling for Børn og Unge med spydspidsfunktioner inden for en række områder. Afdelingen har blandt andet højtspecialiseret funktion inden for fødemiddelallergi og er flere år i træk blevet kåret af Dagens Medicin som Danmarks bedste til at behandle børnediabetes.
 • en afdeling med en særdeles veletableret kultur for tværfagligt samarbejde omkring patientforløbene – både i de ambulante og indlagte forløb.
 • en afdeling med et veletableret og stærkt fundament for den lægelige videreuddannelse, blandt andet med store roser i den seneste inspektorrapport og Yngre Pædiateres uddannelsespris i 2015.
 • en afdeling, hvor forskning prioriteres med særligt fokus på fødemiddelallergi, børn med overvægt, neuropædiatri og autentisk, interaktiv læring for blandt andet medicinstuderende.
 • ledelsessparring med kompetente kollegaer på tværs af afdelinger og matrikler og et udpræget samarbejde på tværs afdelinger på områder, hvor patientforløbene kalder på det.
 • fokus på udvikling af dine personale ledelseskompetencer, hvorfor du har mulighed for lederuddannelse eller videreuddannelse inden for ledelse.

Om Børn og Unge
Børn og Unge i Viborg er en af Region Midtjyllands fire pædiatriske specialafdelinger. Afdelingen har hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske specialer. Børn og Unge har i et formaliseret samarbejde fået regionsfunktion indenfor neuropædiatri, gastroenterologi samt højtspecialiseret funktion i fødevareallergi.

Børn og Unge har 31 senge. Endvidere driver afdelingen et stort for- og efterundersøgelsesambulatorium fordelt på specialområder. I 2017 var der 11.000 ambulante besøg. Børn og Unge samarbejder med alle de øvrige hospitalsafdelinger i regionen, ligesom der er en tæt kontakt til regionens praktiserende læger, relevante praktiserende speciallæger, børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling samt kommunerne.

Afdelingens overlæger dækker de største specialområder inden for pædiatrien, fordelt på 4 afsnit:

 • Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte
 • Børn og Unge Akutmodtagelse
 • Børn og Unge Afsnit
 • Børn og Unge Klinik.

Afdelingen udøver endvidere speciallægebetjening indenfor eget område for børn med medfødt og erhvervet handicap, hvilket indbefatter regelmæssige besøg på dag- og døgninstitutionerne for børn med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap.

Medarbejderstaben på ca. 150 ansatte er sammensat af læger, sygeplejersker, terapeuter, psykologer, pædagoger, socialrådgiver, klinisk diætist, serviceassistenter og lægesekretærer.

Afdelingens lægestab består af en ledende overlæge, 6 overlæger, 5 afdelingslæger, 6 læger i pædiatrisk hoveduddannelsesforløb, 3 introduktionslæger og 6 AP-læger.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

På Regionshospitalet Viborg bliver der bygget et nyt akutcenter, som bygges til det eksisterende hospital. Det 25.500 kvadratmeter store akutcenter rummer blandt andet ny akutafdeling og udvidet operationsafdeling, ligesom at der indrettes nye sengeafsnit med ensengsstuer. Med det nye akutcenter får Regionshospitalet Viborg samtidig ny hovedindgang med reception i foyeren. Det nye akutcenter skal stå klar til første patient medio 2019.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Lægefaglig direktør         Claus Brøckner Nielsen    tlf. 7844 1003
Kst. hospitalsdirektør      Thomas Balle Kristensen  tlf. 7844 1002
Oversygeplejerske          Maria Brinck Krog           tlf. 2462 1563

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 23. januar 2019 med autorisationsID, dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v., samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. Hent skemaet her.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 4. februar 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale