Ledende overlæge ved Blodprøver og Biokemi – Aarhus Universitetshospital Stillingen som ledende overlæge ved Blodprøver og Biokemi (inkl. Molekylær Medicinsk Afdeling), Aarhus Universitetshospital (AUH), er ledig til besættelse fra 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi søger en visionær, åben og beslutningsdygtig leder med personlig integritet, gennemslagskraft og en tydelig faglig profil inden for klinisk biokemi.

Vi kan tilbyde følgende

  • et spændende job i en afdeling, der varetager alle funktioner indenfor det klinisk biokemiske fagområde – diagnostik, rådgivning, uddannelse og forskning
  • en ambitiøs, innovativ og velfungerende afdeling med et højt kvalitetsniveau i alle ydelser
  • en afdeling med omfattende udviklings- og forskningsaktivitet
  • et godt arbejdsmiljø med erfarne og stabile medarbejdere
  • tilknyttede dynamiske universitetsafdelinger i fortsat udvikling
  • en afdeling med mange samarbejdsflader internt og eksternt på hospitalet, regionalt, nationalt og internationalt

Om stillingen
Den ledende overlæge udgør sammen med den ledende bioanalytiker afdelingsledelsen. Afdelingsledelsen har ansvar for aktivitet, økonomi, kvalitet og udvikling. Den ledende overlæge har det overordnede lægefaglige ansvar for afdelingens opgaver. Afdelingsledelsen refererer til Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital.

Blodprøver og Biokemi udfører blodprøvetagning, EKG-tagning, samt analysearbejde inden for klinisk kemi, endokrinologi, hæmatologi, trombose/hæmostase, medikamenter, misbrugsstoffer, speciel hæmatologi, syre-base, tumormarkører, vitaminer, og molekylær diagnostik.

Afdelingen har ansvar for et stort antal regionale og højt specialiserede funktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan for Klinisk Biokemi.

Vi har årligt ca. 1,1 millioner patientkontakter, og afgiver omkring 13,3 millioner analysesvar. Ydelserne udføres for hospitalets kliniske afdelinger, områdets praktiserende læger og en række specialanalyser udføres på regionalt og nationalt niveau.

Afdelingen er akkrediteret af DANAK i henhold til ISO 15 189.

Blodprøver og Biokemi har mere end 400 medarbejdere indenfor stillingskategorierne bioanalytikere, afdelingsbioanalytiker, biokemikere, molekylærbiologer, andre ikke-lægelige akademikere, sygeplejersker, sekretærer, administrative medarbejdere og laboratorieteknikere.

Afdelingen er på lægesiden normeret med 1 ledende overlæge, 7 overlæger (heraf én lærestolsprofessor og én klinisk professor), 2 afdelingslæger samt 6 – 7 yngre læger i uddannelsesstillinger. 5 af afdelingens overlæger er kliniske lektorer i klinisk biokemi.
Herudover er der i afdelingens biokemiske forskningssektion tilknyttet en ikke-lægelig professor og ca. 25 postdocs, phd- og forskningsårs/specialestuderende.

Afdelingsledelsen har herudover det ledelsesmæssige ansvar for Center for Hæmofili og Trombose (CHT)/Vestdansk Center for Blødersygdomme, Molekylærmedicinsk Afdeling (MOMA) og Molekylær Medicinsk Forskningsenhed (MMF).

Center for Hæmofili og Trombose (CHT)/Vestdansk Center for Blødersygdomme varetager udredning og behandling af patienter med hæmofili og andre blødersygdomme. Derudover undersøgelse og risikovurdering af patienter vedr. trombofili. CHT varetager lægefaglig rådgivning døgnet rundt for patienter med blødersygdomme i Jylland og Fyn og vedr. hæmostase og trombose for Region Midtjylland.

Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) har ca. 75 medarbejdere, heraf 4 ikke-lægelige professorer med hovedparten af medarbejderne ansat ved Aarhus Universitet. MOMA varetager molekylær medicinske opgaver, herunder sekventering af genpakker indenfor f.eks. cancer- og hjertesygdomme. MOMA rummer Aarhus Universitetshospitals NGS (Next Generation Sequencing) driftsenhed og udbyder via denne en lang række sekventerings services for andre afdelinger.

Molekylær Medicinsk Forskningsenhed (MMF) har ca. 20 medarbejdere, hvoraf de fleste er ansat ved Aarhus Universitet. MMF varetager højt specialiseret funktion indenfor neonatal screening for medfødte defekter i lipidmetabolismen og en proteomics core facilitet.

Kvalifikationer

  • Vi søger en ledende overlæge, der er overlægekvalificeret speciallæge i klinisk biokemi. Der lægges vægt på ledelsesmæssig erfaring og gerne formaliseret ledelsesmæssig uddannelse.
  • Vilje til og evner for samarbejde med leder, medarbejdere og andre samarbejdspartnere uden for afdelingen er vigtig. Ligesom personlige egenskaber som loyalitet, åbenhed og robusthed. Samtidig skal den ledende overlæge være kommunikativ stærk, beslutningsdygtig og besidde gennemslagskraft.
  • Endvidere lægges der vægt på, at den ledende overlæge har forskningsmæssig erfaring, interesse for og vilje til at understøtte et aktivt videnskabeligt miljø.

Stillings og funktionsbeskrivelsen kan ses her​​​​​​​.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for ledelse, den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Du skal være villig til at lade dig bedømme som klinisk lektor ved Aarhus Universitet.

Nærmere oplysninger om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse, kan rekvireres ved henvendelse til:

Lærestolsprofessor Holger Jon Møller på 3120 2201/4046 5958
Ledende bioanalytiker Kate Juul Strandgaard på 4029 3192
Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen på 2016 3201
Lægefaglig direktør Claus Thomsen på 2913 5849

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til Hospitalsledelsen, Aarhus Universitetshospital og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til chefsekretær Karin Dandanell-Fridthjof, Stabssekretariatet – Hospitalsstaben, karidand@rm.dk
eller på 7845 0507.

Ansøgningsfrist onsdag den 26. september 2018

Første ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 44
Anden ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 46
Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.