Ledende overlæge til Psykiatrisk Afdeling Vejle Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 06/01/2020 Psykiatrisk Afdeling

Psykiatrisk Afdeling Vejle er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og varetager udredning og behandling inden for det voksenpsykiatriske område.

Afdelingen har haft en række udfordringer grundet mangel på læger, flytning, etablering af et afsnit med særlige pladser og sammenlægning af 2 afdelinger. I dag er der i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at vende situationen, herunder indfri det betydelige potentiale, afdelingen har.

Ved fælles fokus er der allerede opnået flere resultater:

  • En ekstern gennemgang af arbejdsmiljøet viser positiv udvikling og mange gode tiltag.
  • Midlertidig tilførsel af en ledende overlæge og fire overlæger, indtil nye læger tiltræder.
  • Der er taget de første skridt til at skabe tydelig lægefaglig ledelse og klarere retningslinjer i den kliniske praksis.
  • Der er etableret et konstruktivt og åbent samarbejde med primær sektor og kommunerne i optageområdet.
  • Stærkt samarbejde mellem døgnpsykiatri og afdelingens lokalpsykiatrier.

Vores vision er at skabe sammenhæng, bedre behandling og mere sundhed for mennesker med psykisk sygdom. Det bedst mulige behandlingsforløb er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på egen behandling – og tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet.

Psykiatrisk Afdeling Vejle har til huse i moderne, nye bygninger, der kan løfte den psykiatriske behandling og bidrage til mere fysisk aktivitet, forebyggelse af tvang og mere inddragelse af patienten. Af andre indsatser kan nævnes, at der er etableret et patient- og pårørenderåd, der arbejdes med en recovery-orienteret tilgang, der er etableret mobil skadestue og akut-udrykningstjeneste – områder, som falder godt i tråd med Psykiatriplan 2020-2024.

Region Syddanmark prioriterer psykiatrien. Under forudsætning af politisk godkendelse vil den kommende Psykiatriplan bl.a. indebære 15 døgnpladser ekstra og flytning af afsnit med Særlige pladser til en af psykiatrisygehusets andre afdelinger.

Som ledende overlæge er forventningen, at du sætter tydelig lægefaglig retning og at du har fokus på at rekruttere special- og overlæger til afdelingen. I samarbejde med oversygeplejersken er du ansvarlig for strategiske beslutninger vedrørende udvikling, organisering og drift af afdelingen, at overholde de økonomiske rammer, at lede det fagligt stærke personale samt fortsat at styrke det tværgående samarbejde – både internt i psykiatrisygehuset og på tværs af sektorer. Desuden vil du blive en del af den samlede ledergruppe i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Det forventes, at du – med dit lægefaglige perspektiv – kan sætte rammerne for det kliniske arbejde. Du har interesse i at være ambassadør for afdelingen og dens dokumenterede resultater og ønsker at sætte et tydeligt aftryk regionalt såvel som nationalt.

Den Syddanske Forbedringsmodel, der er inspireret af LEAN-tankegangen, er under udrulning i psykiatrisygehuset. Forbedringsmodellen bidrager til, at medarbejdere og ledere kontinuerligt kan gennemføre og lede forbedringer. Formålet er at skabe sammenhængende og gode patientforløb. Du har sammen med oversygeplejersken en vigtig opgave i denne proces.

På sigt vil den kommende ledende overlæge få mulighed for at varetage klinisk arbejde.

 

Profil:

Den ledende overlæge forventes at have autorisation som speciallæge i psykiatri.

Vi ser gerne, at du har ledelseserfaring, det er dog ikke et krav, men den rette kandidat motiveres af ledelse på både strategisk og operationelt niveau.

Den ideelle ansøger til stillingen:

  • er positiv overfor forandringer og nye tiltag, men evner samtidig at prioritere, sætte retning og følge op,
  • er fagligt nysgerrig og ønsker at inspirere og motivere,
  • formår at spille medarbejderne gode sammen på tværs af fagligheder og afdelinger,
  • fremstår troværdig og tillidsfuld og har god humor,
  • besidder gode administrative kompetencer og evner at holde overblik over budgetter.

 

Yderligere oplysninger:

Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingens muligheder og vilkår. Psykiatrisk afdeling Vejle vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til oversygeplejerske Peter Jezek fra Psykiatrisk Afdeling Vejle på telefon 2053 5685 samt lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen på telefon 9944 4802.

Læs mere om jobbet som ledende overlæge samt ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen.

Ansøgningsfristen udløber den 6. januar 2020.