Ledende overlæge til Intensiv, Sygehus Sønderjylland Bedøvelse og Intensiv

Ansøgningsfrist: 28/02/2024 Sygehus Sønderjylland

Anæstesiologisk Afdeling (Bedøvelse og Intensiv) ved Sygehus Sønderjylland

Vi søger en overlæge med lyst til ledelse, fokus på opgaven og visioner for udvikling af intensivafsnittet. En leder, der leder tværfagligt og som via både ord og handling får tingene til at ske.

Vi fokuserer på, at levere høj kvalitet og specialiseret behandling til vores patienter. Vi er dedikerede til, at sikre sammenhængende patientforløb og en høj faglighed i vores arbejde.

Bedøvelse og intensiv er lokaliseret på to matrikler, Sønderborg og Åbenrå.

Den består af tre afsnit med hver deres afsnitsledelse, hvor du nu kan blive en del af ledelsesgruppen:

  • Bedøvelse Sønderborg: Ledende overlæge, Oversygeplejerske
  • Bedøvelse og Operation, Åbenrå: Ledende overlæge, 2 Oversygeplejersker for hhv. anæstesi og operation.
  • Intensiv, Sønderborg og Åbenrå: 2 Ledende overlæger, 2 Oversygeplejersker

Intensivafsnittet består af 11 senge fordelt på to matrikler på level 2 niveau. Der er 3 senge i Sønderborg og 8 senge i Åbenrå. På begge matrikler er stuerne nyindrettede og af høj kvalitet. Der tilbydes specialiseret behandling i samarbejde med de relevante specialer, der er mulighed for CRRT, invasiv hæmodynamisk monitorering etc. På intensivafsnitter er der fokus på kontinuitet i patienternes forløb.  Vi tror på den tværfaglige tilgang og leverer behandling og pleje baseret på evidens. Afsnitsledelsen består pga. geografien af 3 oversygeplejersker, samt 2 ledende overlæger, idet vi ønsker synlig ledelse i dagligdagen i afsnittet.

Afdelingen Bedøvelse og Intensiv er i øvrigt kendetegnet ved:
At være en spændende afdeling beliggende i vandkantsbyerne Sønderborg og Åbenrå. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og løser opgaven i flok. Dette understøttes af prioritering af opgaverne, arbejdstilrettelæggelse med fokus på uddannelse, undervisning og forskning. Derudover har vi ud over faglighed også fokus på de sociale kompetencer med tilhørende fælles sociale arrangementer (DHL-stafet, indiske aftner, lægemøder, sociale arrangementer, temaeftermiddage ect.)

Afdelingen har en professor ansat, Ph-d-studerende, post Doc og flere kollegaer i gang med forskning bredt inden for anæstesi og intensiv medicin. Sygehuset har et velfungerende Lærings-og Forskningshus med mulig bistand fra bl.a. statistiker, datamanager og øvrige forskningskonsulenter.

Vi fokuserer på uddannelse for alle faggrupper, både prægraduat, under uddannelse til specialist, såvel som post-graduat. Internt i afdelingen afholdes UL-kurser (FATE, FAST, LUS) på specialist niveau, simulationstræning (obstetrik, traumeteamtræning, HLR, neonatal området).

Vi har et stort optageområde med mange spændende patienter. Fordelt på de to matrikler leverer vi anæstesi til avanceret robot-kirurgi indenfor parenkymkirurgi og gynækologi. Anæstesi til obstetrik, øjensygdomme og en stor ortopædkirurgisk sektor. Der er velfungerende samarbejdspartnere og stor ekspertise i håndkirurgi, kardiologi og ØNH, hvor sidstnævnte giver mulighed for børneanæstesier.

Bedøvelse og Operation Åbenrå:
Sygehuset i Åbenrå er akut sygehus: Her ydes service til FAM, fødeafdelingen, psykiatrisk afdeling, MR-scanninger, DC konverteringer, samt anæstesi til specialer som ortopædi, parenkymkirurgi, obstetrik, gynækologi og urologi. Der foretages ca. 7000 anæstesier pr. år. De anæstesiologiske kompetencer anvendes bredt med både regional anæstesi, centrale såvel som perifere med UL, samt general anæstesi på kritiske syge patienter. Sygehusets robot kirurgi er ligeledes placeret her. Afsnittet har fokus på de sammenhængende patientforløb for både elektive og akutte patienter og der er leveres anæstesi til voksne og børn.

Bedøvelse Sønderborg:
Sønderborg Sygehus udbygges og udvikles til specialesygehus med fokus på ambulante og dagkirurgiske forløb. Afsnittet for bedøvelse i Sønderborg foretager anæstesi til dagkirurgiske indgreb fra ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi øre-næse-hals og øjen, samt anæstesi til sygehusets center for Hofte- og Knæproteser.
Der er en stor dagkirurgisk fod, hånd og skulderkirurgisk aktivitet med overvejende regional anæstesi. Vi har høje kompetencer og stort volumen af ultralydsvejledte blok. Der foretages ca. 6000 anæstesier pr. år

Sygehuset har også to døgndækkede lægebiler tilknyttet, som bl.a. bemandes af læger fra afdelingen Der er således også mulighed for at tage præhospitale vagter i mindre omfang.

Stillingen:
De ledende overlæger indgår sammen med oversygeplejerskerne i den daglige ledelse af afsnittet i Åbenrå og Sønderborg med reference til Afdelingsledelsen. Derudover er der et tæt samarbejde med afsnitsledelserne på Bedøvelse i Sønderborg og Bedøvelse og Operation i Åbenrå mhp. at skabe kvalitet og sammenhæng i patientforløbene og for medarbejderne, som for lægernes vedkommende arbejder i alle tre afsnit.

Afsnitsledelsen er i fællesskab ansvarlig for:

  • Den daglige drift – i samarbejde med dagkirurgisk afsnit og specialerne
  • Udvikling og uddannelse i afsnittet
  • Arbejdsmiljø
  • Kvalitet og patientsikkerhed

Den ledende overlæge indgår i det daglige kliniske arbejde, af hensyn til tilstedeværelse i dagtid indgår overlægen i vagten i begrænset omfang.

Arbejds- og vagtforhold:
Dagtjeneste på primært på intensiv
1 speciallæge i tilstedeværelsesvagt på operationsgangen Aabenraa i 7 skiftet 2 delt vagt
1 speciallæge i tilstedeværelsesvagt på intensivafsnittet i Aabenraa i 7 skiftet 2 delt vagt
1 speciallæge i tilstedeværelsesvagt på Sønderborg Sygehus (både intensiv og anæstesi) i 7 skiftet vagt, som døgnvagt. Kan efter individuelle ønske varetages som todelt vagt.
1 Tilkaldevagt, som udgangspunkt til børn med vagt fra bolig.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Overlægen ansættes i henhold til aftalen mellem Regionerne og Overlægeforeningen.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 lægeroller.
Den som indstilles til ansættelse skal inden endelig ansættelse aflevere børneatttest. Der vil blive indhentet reference.

Hvis du vil vide mere om Bedøvelse og Intensiv eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Cheflæge Christina Frøslev-Friis tlf. 79974005 Yderligere information om Bedøvelse og Intensiv og Sygehus Sønderjylland kan endvidere findes på www.sygehussonderjylland.dk.

Ansøgningsfrist den 28.2.24

Samtaler afholdes den 4.3.24

Tiltrædelse efter aftale.

Funktionsbeskrivelse se her