Ledende overlæge til centerledelsen i Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ ledende overlæge med medicinsk speciallægebaggrund til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Dette job er udløbet

Vil du være med til at videreudvikle et af Danmarks mest innovative medicinske og radiologiske diagnostiske center? Med de interne medicinske specialer og radiologi samlet i samme center har Diagnostisk Center en unik mulighed for at udvikle effektive patientforløb med høj kvalitet. Vores nye ledende overlæge skal være en væsentlig drivkraft i denne fortsatte udvikling, der har placeret os blandt landets bedste.

Om stillingen
Som ledende overlæge indgår du i centerledelsen sammen med dine to centerledelseskolleger: Oversygeplejersken og den ledende overlæge med baggrund som radiolog. I fællesskab har vi ansvar for den videre udvikling af innovative patientforløb, hvor den dybe integration mellem de medicinske specialer og radiologien giver særligt gode muligheder for god og effektiv udredning og behandling. Vi lægger vægt på tværfagligt samarbejde og samarbejde på tværs af sektorer med kommuner og almen praksis.

Forskning og uddannelse er en central del af denne udvikling, så du skal sammen med de øvrige medarbejdere sikre evidens for de mange nye tiltag, vi udvikler for vores patienter. Du formår derfor at bidrage til centerets universitetsklinik med øje for nye forskningsmuligheder, der kan drive udviklingen af patientforløb og diagnostik.

Samtidig skal du være garant for effektiv drift sammen med dine centerledelseskolleger. Udvikling og innovation skal gå hånd i hånd med høj målopfyldelse, høj produktivitet og sund økonomi. Vi arbejder med udvikling og innovation, der udspringer af idéer fra klinikken. Der forventes således lydhørhed for medarbejdernes idéer, forslag og behov.

Som ledende overlæge skal du besidde veludviklede samarbejdsevner og bidrage aktivt til sammenhængskraften på tværs i Hospitalsenhed Midt, så allerede etablerede samarbejdsrelationerne på tværs af faggrupper og sektorer i hospitalets optageområde vedligeholdes og udbygges. Hospitalsledelsen og dine ledelseskolleger på de andre hospitaler i Hospitalsenhed Midt er særligt vigtige samarbejdspartnere. Du skal besidde udpræget situationsfornemmelse, empati og evne at søge synergi og relationer på tværs. Særligt fokus har patientforløb og fagligt samarbejde mellem Diagnostisk Center og afdelingerne på Regionshospitalet Viborg samt kommuner og almen praksis.

Diagnostisk Center samarbejder tæt med de øvrige hospitaler i Region Midtjylland om patientforløb og faglig udvikling. Udviklingen af disse samarbejdsrelationer er en særlig prioritet, lige som samarbejdsrelationer i resten af Danmark og udlandet skal plejes og udvikles.

Vi tilbyder systematisk videreuddannelse inden for ledelse, et onboardingforløb og en mentorordning.

Kvalifikationer
Du er uddannet specialelæge i et medicinsk speciale og du er overlægekvalificeret.

Du har ledelseserfaring og ledelsestalent. Du har gerne erfaring med personaleledelse og ledelse på strategisk niveau. Det vil også være en fordel, hvis du har en lederuddannelse, og gerne erfaring med forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling. Vi forventer derudover, at du er visionær, innovativ, og har lyst til at udvikle et stærkt samarbejde med dine to kolleger i centerledelsen.

Vi lægger særlig vægt på, at du:

 • motiverer og anerkender med en dialog- og tillidsbaseret samt involverende ledelsestilgang i forhold til alle medarbejdergrupper
 • har særdeles gode evner for at opbygge og udvikle gode samarbejdsrelationer
 • har et højt fagligt ambitionsniveau og erfaring med eller interesse for forskning, udvikling, uddannelse og innovation
 • sikrer sammenhængskraft og stabil drift med øje for produktivitet og ressourceudnyttelse
 • skaber grundlag for en åben kultur, en lærende tilgang og et velfungerende uddannelses- og arbejdsmiljø
 • agerer i det samlede sundhedsvæsen og tager ansvar for at udvikle effektive patientforløb og skabe høj kvalitet i patientbehandlingen
 • har lyst til at bidrage aktivt til de kommende års forandringer i sundhedsvæsenet
 • arbejder innovativt og visionært og aktivt fremmer tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • er målrettet, resultatorienteret og evner at påtage sig et stort ansvar
 • har gode kommunikationsevner og er tydelig i dine budskaber
 • er en dygtig strateg og har interesse for at arbejde med teambaseret- og distribueret ledelse.

Om Regionshospitalet Silkeborg og Diagnostisk Center
Regionshospitalet Silkeborg er udviklingshospital i Region Midtjylland og en del af Hospitalsenhed Midt med hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Regionshospitalet består af to centre: Center for Planlagt Kirurgi (anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicin og radiologi).

I efteråret 2020 satte Regionsrådet gang i arbejdet med en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Ledere og medarbejdere har været involveret i processen og den politiske behandling af udviklingsplanen går snarest i gang.

Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:

 • særdeles godt kollegialt miljø (medarbejdertilfredsheden hører til den højeste i landet)
 • samling af de intern medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
 • gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • høj (tvær)faglighed
 • stærkt forskningsmiljø
 • 500+ medarbejdere
 • 70.000 ambulante besøg pr. år
 • 4.000 akutte medicinske indlæggelser pr. år
 • 100.000 radiologiske procedurer pr. år
 • budget på godt 300 millioner pr. år.

Diagnostisk Center har aktuelt speciallæger inden for kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi-hepatologi, infektionsmedicin, nefrologi og geriatri. Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter på hverdage kl. 8-17.

Diagnostisk Center har regionsfunktion inden for reumatologi og rygudredning i samarbejde med Center for Planlagt Kirurgi. Derudover er Klinik for Lindrende Behandling i Midtklyngen organiseret under Diagnostisk Center med funktion på flere matrikler. Diagnostisk Center dækker desuden områder som multisygdom, OC-udredning og udredning af funktionelle lidelser i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

Diagnostisk Center huser Universitetsklinik for Innovative Patientforløb under Aarhus Universitet, og der er ansat/tilknyttet en række forskere i et større forskningsmiljø omkring Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.
Diagnostisk Center har eget sekretariat samt en kvalitets-, innovations- og forskningsenhed, som understøtter koordinations,- kvalitets- og udviklingsarbejde mv.

Se nærmere om Diagnostisk Center på www.regionshospitaletsilkeborg.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil med en lang række specialfunktioner inden for akut og planlagt hospitalsbehandling og rehabilitering.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen tlf. 3091 1341
Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen tlf. 2369 6641
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen på tlf. 3038 7193
Oversygeplejerske Knirke Hartmann på tlf. 2731 6868
Knst. ledende overlæge Niels Bang på tlf. 2479 8452

Interesserede kan også rette henvendelse til konsulent Thomas Gajhede, Mercuri Urval, på telefon 2084 1030 eller thomas.gajhede@mercuriurval.com for en fortrolig og uforpligtende drøftelse af stillingen. Hospitalsenhed Midt orienteres ikke om sådanne henvendelser.

Din ansøgning
Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), relevant ledelseserfaring, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v., samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland skal være modtaget elektronisk senest søndag den 15. august 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 24. august og tirsdag 31. august 2021. Der vil blive lavet personprofil for ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.