Ledende overlæge til afdelingen for nyre, ældre, diabetes –og hormonsygdomme samt diætistfunktion Nyresygdomme

Ansøgningsfrist: 11/03/2021 Sydvestjysk Sygehus

På Sydvestjysk Sygehus (SVS) prioriterer vi ledelse højt, derfor styrker vi nu afdelingsledelsesniveauet i organisationen. Medicinsk afdeling deles op i 4 selvstændige afdelinger. Vi ønsker med den nye organisationsændring at styrke den faglige specialeledelse i afdelingsledelsen, samt tilhørende afsnitsledelse med specialeansvarlige overlæger og afsnitsledende sygeplejersker. Med denne styrkelse vil afdelingsledelserne matche det fremadrettede universitetshospital.

Vi søger derfor en ledende overlæge pr. 1. maj eller efter aftale, til de velfungerende afsnit.

Afdeling D2
Afdeling D2 er et nefrologisk, endokrinologisk og geratrisk sengeafsnit. Der er i alt 22 ensengsstuer, ligesom der er etableret fælles ambulatoriefaciliteter til ovennævnte specialer. 

Afdelingen er uddannelsessted for både SSA-elever, sygeplejestuderende, radiografstuderende, turnuslæger, ambulancereddere, diætister samt en del af den nye lægeuddannelse også som stamafdelingsafdeling.

Nyresygdomme
Specialet varetager udredning og behandling af medicinske nyresygdomme og blodtryksforhøjelse, derudover tilbydes dialysebehandling. Afdelingen har ca. 450 indlæggelser, ca. 2.800 ambulante besøg og foretager 10.000 hæmodialyser pr. år. Afdelingen har regionsfunktion i nefrologi. Nefrologien er bemandet med 2 overlæger og 1 afdelingslæge, og har 1-3 hoveduddannelseslæger i intern medicin: nefrologi fælles med Nyremedicinsk afd. Y på OUH og en et vekslende antal introduktionslæger og KBU læger tilknyttet.  

Nyremedicinsk ambulatorium dækker ny-henviste patienter med påvirket nyrefunktion mhp. behandlingstilbud samt patienter der løbende følges med deres nyresygdomme. Der er opfølgende behandling på patienter der er nyretransplanterede (ca. 65 patienter) og forbereder også patienterne til nyretransplantation. Ambulatoriet står for oplæring og kontrol af patienter i peritonealdialyse (ca. 30 patienter). Hæmodialysen har 30 behandlingsstationer og behandler ca. 70 patienter med akut eller kronisk nyresvigt, herunder oplæring og kontrol af patienter i limited care og hjemmehæmodialyse. 

Ældre sygdomme
Det geriatriske speciale er relativt nyetableret som selvstændigt speciale og er i en opbygningsfase på SVS. Der arbejdes fokuseret på etablering af et geriatrisk hoveduddannelsesforløb i efteråret 2021. I tæt samarbejde med Phd. studerende fra vores fælles akutmodtagelse er der etableret et forskningssamarbejde på området. Ambulatoriefunktionen blive en del af det nye medicinske ambulatorium, der skal bygges og organiseres under fanen; Fokuserede og accelerede patientforløb.   

Diabetes –og hormonsygdomme
Endokrinologisk afsnit, varetager diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme i et optageområde på ca. 230.000 indbyggere.

Endokrinologisk afsnit består af et sengeafsnit og et fuldt udbygget endokrinologisk ambulant tilbud inklusiv diabetes ambulatorium (12 sygeplejersker, diætist, fodsårsklinik, øjenfotoscreening), thyreoidea ambulatorium (UL-skanner), osteoporose ambulatorium (DEXA skanner) og et overvægt ambulatorium hvor der foretages forundersøgelser til bariatrisk kirurgi samt kontrol efter bariatrisk kirurgi. Endelig er det Syddanske Overvægtsinitiativ en del af afdelingens ambulante tilbud.

Ambulatoriet har ca. 20.000 besøg om året.

Afsnittet har et aktivt forskningsmiljø i tæt samarbejde med andre stenopartnere og universitetsafdelinger. Forskningsambulatorium rummer i øjeblikket 4 ph.d. stud, 2 post doc, og 2 sygeplejersker. I afdelingen er ansat én professor og 2 kliniske lektorer. Afdelingen er Stenopartner og deltager i flere projekter i forbindelse partneraftalen og samarbejder tæt med Steno Diabetes Center Odense og øvrige Stenopartnere i regionen.

Regionalt er der forsknings- og klinisk samarbejde med de øvrige endokrinologiske klinikker og universitetsafdelingerne på Odense Universitetshospital.  

Til klinikken er tilknyttet 5 speciallæger i endokrinologi, 2 hoveduddannelsesstillinger og 2-4 øvrige uddannelsesstillinger.

Diætistfunktionen
Diætisterne er en tværgående funktion, som betjener alle sengeafdelinger og ambulatorier på hele SVS, og ser både indlagte og ambulante patienter. Diætisterne er organiseret i en enhed referende til ledende klinisk diætist.

Stillingen 
Som ledende overlæge, vil du i tæt samarbejde, med den ledende oversygeplejerske, være med til at sikre sammenhængskraft, synergi, fælles retninger og kultur i de driftsmæssige og strategiske opgaver og målsætninger, som sygehuset har. Du har sammen med den ledende oversygeplejerske en vigtig rolle i prioritering og udmøntning af denne opgave. Fælles for jeres lederskab er at sikre forskning, kvalitetsudvikling og løbende forbedringer af kerneopgaven, bl.a. ved at sætte fokus på gode vel dokumenterede og sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde med de afsnitsledende sygeplejersker og de specialeansvarlige overlæger.

Du skal sammen med den ledende oversygeplejerske, sikre et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde og samspil, såvel internt i afdelingen mellem de forskellige specialer og faggrupper som i forholdet til øvrige samarbejdspartnere. Du skal bidrage til – og tage ansvar for – den overordnede strategiske udvikling af det samlede sygehus hen mod sygehusets status som universitetshospital fra 2022.

Det er centralt for stillingen som ledende overlæge, at opgaven med at tiltrække, fastholde og udvikle højtkvalificerede medarbejdere spiller en vigtig rolle.

Personlige egenskaber
Du skal bidrage positivt til et velfungerende samarbejde og samspil i afdelingsledelsen og være med til at sikre, at afdelingsledelsen optræder professionelt og samstemt i de forskellige situationer, som afdelingsledelsen er en del af. Du skal kunne oversætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger, så de kan omsættes til meningsfulde og inspirerende aktiviteter i afdelingens og de enkelte specialers drift. Vi ønsker at du har stærke kommunikative og relationelle kompetencer, som bringes i spil både internt i afdelingen og i samspillet med andre interessenter og samarbejdspartnere. Den daglige ledelsespraksis kommer til udtryk gennem et åbent, tillidsskabende og respektfuldt samarbejde, hvor oprigtig interesse for alle specialer og fagligheder, samt vilje til både at støtte og udfordre, skaber de bedste resultater, som understøtter sammenhængskraften på sygehuset. Stillingen ønskes besat med en ledende overlæge, som kan veksle mellem at lytte og involvere, og som samtidig udviser handlekraft, træffer beslutninger og tager ejerskab for opgaverne.

Du skal kunne anlægge et helhedsblik på den strategiske udvikling af egen afdeling og sygehuset og besidde en analytisk kapacitet, der gør det muligt at analysere komplekse faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer indenfor de enkelte specialer og på tværs af specialerne.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde oplysninger om dine egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens syv kompetenceområder (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Du bedes, med bedst mulig dokumentation, forholde dig konkret til disse 7 kompetencer, som der vil blive lagt vægt på ved den faglige bedømmelse. Skema til overlæge bedømmelse vedhæftes din ansøgning.

Praktiske informationer:
Stillingen aflønnes med udgangspunkt i Aftalen vedrørende lægelige chefer.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Anna-Marie Bloch Münster tlf. 7918 2005 eller e-mail: Anna-Marie.Bloch.Munster@rsyd.dk

SVS trekant, funktionsbeskrivelse og ledelsesgrundlag.

Ansøgningsfrist er d. 11. marts 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 17. og d. 22. marts 2021.