Ledende overlæge i intern medicin: Nefrologi Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 01/06/2023 Sygehus Lillebælt

Da vores ledende overlæge i nefrologi har valgt at gå på pension, søger vi en ledende overlæge til vores store team af syv nefrologer. Du får med stillingen chancen for at være med til at tegne nefrologien sammen med dine kolleger og tre oversygeplejersker i nefrologien i en af Region Syddanmarks største nefrologiske funktioner.

Om Medicinske Sygdomme

Medicinske Sygdomme har 60 stationære senge.

Der er speciallæger og specialambulatorier i følgende specialer:

 • Infektionsmedicin
 • Nefrologi
 • Geriatri
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle
 • Reumatologi i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle
 • Lungemedicin i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle

Afdelingen har uddannelseslæger på følgende niveauer: prægraduat, KBG, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i akutmedicin, geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af praktiserende læger og akutmedicinere og uddannelse er højt prioriteret.

I alt har afdelingen cirka 30 speciallæger og 35 uddannelseslæger.

Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med patienter og pårørende, kolleger, øvrige faggrupper og sygehusets øvrige afdelinger er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen.

Læs mere om afdelingen via linket her.

Om den nefrologiske funktion

I afdelingen har vi et nefrologisk sengeafsnit på aktuelt 15 senge, hvor der foruden nefrologiske patienter også kan ligge intern medicinske patienter, hvis pladssituationen nødvendiggør det. Et stort ambulatorium, hvor behandlingen af ca. 2000 patienter varetages, herunder kontrol af nyretransplanterede patienter og peritonealdialysepatienter. En hæmodialyseafdeling der udfører ca. 11.000 hæmodialysebehandlinger årligt og desuden et afsnit til hjemmehæmodialysepatienter.

Der er tæt samarbejde med blandt andet endokrinologerne i form af fælles patienter i ambulatoriet og fælles drift af vores sengeafsnit.

Desuden har afdelingen tæt samarbejde med blandt andet karkirurgisk og kirurgisk afdeling vedrørende dialyseadgangsveje, røntgenafdelingen i forbindelse med nyrebiopsier, samt intensivt terapiafsnit med hensyn til behandling af de akutte og kroniske nyreinsufficiente patienter indlagt der.

Den palliative indsats overfor terminalt nyresyge prioriteres højt og konservativ uræmibehandling er et fokusområde.

Afdelingen har status af regionsfunktion hvad angår behandling af akut nyreinsufficiens og udredning med nyrebiopsier samt opfølgning af raske nyredonorer. Afdelingen har tæt samarbejde med den højtspecialiserede nefrologiske afdeling på OUH med hensyn til blandt andet de nyretransplanterede patienter og visse autoimmune nyresygdomme. Der er månedlig fælles regional patologkonferencer omkring de udførte nyrebiopsier og transplantationskonferencer omkring egnethed til nyretransplantion.

Medicinske Sygdomme udfører nefrologisk forskning, og afdelingen har eget forskningsafsnit med fire sygeplejersker.

Vi forventer, at:

 • Du altid sætter patienten først – også i en travl dagligdag. Du inddrager patienten og arbejder med fælles beslutningstagning.
 • Du er speciallæge i intern medicin: Nefrologi, og som sådan har en stærk faglig profil.
 • Du har visioner for udviklingen af en stor nefrologisk funktion i et moderne akutsygehus.
 • Du har ledelseserfaring
 • Du vil arbejde tæt sammen med oversygeplejerskerne i henholdvis hæmodialysen, nyreambulatoriet og sengeafsnittet for at sikre den bedste udvikling af specialet.
 • Du vil indgå i et ledelsesteam med de tre ovennævnte oversygeplejersker med ledelsesansvar for drift og udvikling af nefrologien med samarbejdspartnere for øje
 • Du byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • Du er god til at skabe fagligt flow i både ambulatorium, sengeafsnit og Akutafdelingen.
 • Du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • Du deltager i forskning, udviklingsprojekter eller uddannelse.
 • Du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde og vil være med til den fortsatte reorganisering af det nefrologiske område.
 • Du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.
 • Du vil arbejde med styrke samarbejdet med vores kolleger på OUH.

Om din arbejdsfunktion

Din daglige funktion vil være på lige fod med de øvrige nefrologer og dække alle afdelingens grene af nefrologien. Har du specielle interesser, vil der dog kunne tages hensyn hertil. Stillingen er vagtbærende og derudover med eftermiddagsfunktion i Akutafdelingen fra 15-19 en gang om måneden. Du vil indgå i et team med de tre oversygeplejersker i nefrologien. Du vil få en administrativ dag om ugen til varetagelse af ledelsesarbejdet.

Vi tilbyder

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.

Afdelingen prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse.

Om jobansøgningen og samtale

Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller. 

Vi afholder samtaler, hvor afdelingsledelsen og nærmeste samarbejdspartnere deltager. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og en kort case, vi udleverer lige inden samtalen.

Såfremt du ikke er overlægebedømt vil en overlægebedømmelse finde sted.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er ledig fra 1. sep.2023 eller efter aftale.

Samtaler forventes afholdt 6. juni.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.

Inden endelig ansættelse, indhenter Sygehus Lillebælt børneattest.

Yderligere oplysninger

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Anne Friesgaard Christensen, telefon 76 36 21 62 og e-mail: Anne.Friesgaard.Christensen@rsyd.dk