Læger til Præhospitalets AMK-vagtcentral Præhospitalet søger speciallæger med særlig interesse for det præhospitale område. Kan du holde hovedet koldt og træffe afgørende beslutninger i kritisk akutte situationer og beredskabshændelser, og brænder du for tværfagligt samarbejde - så er du måske en af Præhospitalets nye AMK-læger. Tjenesten vil udgøre et variabelt antal timer, og du forventes at afholde vagter svarende til minimum 24 timer månedligt i gennemsnit. Vagterne aftales for 1-2 måneder ad gangen.

Dette job er udløbet

Rette hjælp i rette tid til alle patienter
Præhospitalet har ansvaret for det præhospitale område i Region Midtjylland, og vores hovedopgave er ”at sikre rette hjælp i rette tid til alle patienter”. Præhospitalet har som de øvrige hospitaler i regionen både behandlings-, uddannelses-, kvalitetssikrings- og forskningsmæssige opgaver. Hospitalsledelsen består af en præhospital direktør og en lægefaglig direktør.
AMK-vagtcentralen er ‘hjertet’ i organisationen. Her modtages og håndteres alle 1-1-2-opkald vedrørende akut sygdom og tilskadekomst samt alle bestillinger af akutte og planlagte transporter fra hospitaler, praktiserende læger/vagtlæger og kommuner. AMK-vagtcentralen har desuden en central rolle i Sundhedsberedskabet, idet AMK-lægen har ansvaret for at koordinere indsatsen i hele sundhedsvæsenet i forbindelse med større beredskabshændelser. Præhospitalet har årligt ansvaret for ca. 550.000 patienter og patientforløb, hvoraf 74.000 er akutte.
AMK-vagtcentralen varetager opgaver i forhold til visitation, rådgivning/vejledning, disponering og behandling, fra vi modtager anmodning om hjælp, og indtil patienten er enten afsluttet på stedet eller indbragt til hospitalet. Personalet på AMK-vagtcentralen består af speciallæger, sundhedsfaglige visitatorer (sygeplejersker, ambulancebehandlere og paramedicinere) samt tekniske disponenter (logistikere). Herudover er der administrativt personale, som bemander blandt andet sekretariat og Kørselskontor (siddende befordring og udenregionale transporter).
Afdelingsledelsen for AMK-vagtcentralen består af en AMK-vagtcentralleder, en oversygeplejerske og en ledende overlæge; den daglige ledelse varetages af en funktionsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske, der er funktionsleder for de sundhedsfaglige visitatorer, og en funktionsleder for de tekniske disponenter.
Det præhospitale område er i rivende udvikling. Der er i disse år stor fokus på blandt andet forebyggelse af unødige indlæggelser, og der er igangsat flere tiltag i relation hertil. ‘Indsats i eget hjem’ og ‘Afslutning af A og B patienter’ er begge eksempler på særlige fokusområder. Herudover er der en lang række af forskningsprojekter i gang eller på vej.

AMK-lægen – nøglepersonen i den akutte situation
Funktionen som AMK-læge er helt central i akutberedskabet – det er dig, der har ansvaret for den overordnede koordinering og prioritering på det præhospitale område, både når det gælder den daglige drift, og når beredskabsfunktionen (B-AMK) aktiveres ved større beredskabshændelser. AMK-lægen er tilstede i AMK-vagtcentralen døgnet rundt 24/7/365.
Dine arbejdsopgaver spænder vidt. En central opgave er at rådgive AMK-vagtcentralens sundhedsfaglige visitatorer om sundhedsfaglige problemstillinger, herunder visitation og hastegradsvurdering samt prioritering og optimering af de præhospitale ressourcer i den konkrete situation. Du er lægefaglig rådgiver for de præhospitale enheder (ambulancer og akutbiler/akutlægebiler). Det er dig, de spørger til råds, når der opstår tvivl om behandlingen på skadestedet, og det er dig, der træffer lægefaglig beslutning om, hvorvidt en patient kan afsluttes i hjemmet eller på stedet og derved undgå unødig indlæggelse.
Ved samtidighedskonflikter på den landsdækkende akutlægehelikopterordning har du på vegne af alle regioner den finale lægefaglige afgørelseskompetence ift. prioritering mellem sammenfaldende opgaver på tværs af regionerne. Ved bestilling af interhospitale transporter vejleder du hospitalerne omkring valg af hastegrad og ledsageniveau.
Ved en beredskabshændelse initierer du beredskabs-funktionen og varetager den operative koordinering af regionens beredskabsindsats. Dette sker i tæt samarbejde med den præhospitale kriseledelse, Indsatsleder-Sund i indsatsområdet, de involverede hospitaler i regionen og øvrige beredskabsmyndigheder samt eventuelle øvrige nødvendige inden- og udenlandske samarbejdspartnere.
I regionens beredskabsplan kan du læse mere om AMK-lægens funktion i forbindelse med beredskabshændelser:
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X1AA0702D8F76DDBAC12576510025BEA4&level=PRAE&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g&requirelogin=1

Vi forventer, at du:

  • er speciallæge og har erfaring med akutte patienter fra det præhospitale område eller en akutafdeling
  • vil påtage dig ledelsesansvar på operativt niveau og kan udstikke tydelig retning for opgaven i et tværfagligt miljø
  • kan prioritere og fordele opgaver og ressourcer
  • har gode samarbejdsevner og kommunikerer klart og tydeligt
  • har et godt overblik, er handlekraftig og har gennemslagskraft
  • kan arbejde selvstændigt og træffe afgørende beslutninger i komplekse situationer ud over det sædvanlige
  • er robust og evner at skabe en tryg atmosfære, selv i en kaotisk og presset situation
  • har et godt humør, stærkt engagement og møder udfordringer positivt´
  • taler og skriver flydende dansk
  • kan sikkerhedsgodkendes til ‘hemmeligt’ hos PET

Vi forventer, at du har eller tilegner dig et indgående kendskab til regionens vejledninger og beredskabsorganisation på området.
For at kunne varetage funktionen som AMK-læge forventes du at gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb med et tilfredsstillende resultat. Dette er afgørende for at kunne opnå de kompetencer, der er nødvendige for opgaveløsningen i funktionen som AMK-læge både i daglig drift, og når beredskabsfunktionen (B-AMK) aktiveres.
For at kunne sikre den nødvendige rutinering i funktionen, forventes du at afholde vagter svarende til minimum 24 timer månedligt i gennemsnit.

Løn- og Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende aftale med Foreningen af speciallæger om konsulenttilknytning for læger til AMK-vagtcentralen, Præhospitalet.
Tiltrædelse 1. april 2019.

Flere oplysninger
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Ledende overlæge Stefan J. V. Schousboe på 24 98 12 57 eller på mail stefscho@rm.dk

Du kan læse mere om
Præhospitalet på: http://www.ph.rm.dk
Se også filmen om AMK-vagtcentralen på: https://youtu.be/lDHGkR81mxg

Samtaler finder sted i uge 9 og uge 12 i Aarhus
Der afholdes to samtalerunder med en mellemliggende personprofiltest for de kandidater, der går videre til 2. samtalerunde. Testsamtaler finder sted i uge 10-11.

Sådan gør du
Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøgningsfrist er torsdag 14. februar 2019 kl.12.00 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale