Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Direktionen, Sygehus Lillebælt

Ansøgningsfrist: 24/02/2024 Sygehus Lillebælt

Kan du sætte patienten først på strategisk niveau, og formår du at sætte retning og skabe resultater gennem værdibaseret ledelse, involvering og løbende forbedringer? 

Stræber du modigt og ambitiøst efter det excellente ”patienternes sygehus”, og ser du samtidig dig selv som ambassadør for det nære sammenhængende sundhedsvæsen?

Så er du måske vores nye lægelige direktør på Sygehus Lillebælt

 

Sygehus Lillebælt er én samlet organisatorisk enhed med tre skarpe profiler; Kræftsygehus i Vejle, Akutsygehus i Kolding og Specialistsygehus med funktioner på matriklerne i Vejle, Kolding og Middelfart. Der er en stærk sammenhængskraft og som ny lægelig direktør vil du opleve en helt speciel Sygehus Lillebælt-ånd, der binder det hele sammen – og samtidigt bidrager aktivt i samspillet med Region Syddanmarks øvrige sygehuse.

I de kommende år ønsker vi forsat at udvikle vores rolle som Patienternes Sygehus. Her spiller strategiske indsatser omkring blandt andet Fælles Beslutningstagning og Vælg Klogt en afgørende rolle for, at vi lykkes med den opgave. Samtidig vil vi være en aktiv medspiller i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og styrke vores fokus på forskning, excellence og kontinuerlige forbedringer af vores patientforløb.

 

Ledelsesopgaven i de kommende år:

Sammen med den administrerende direktør og den sygeplejefaglige direktør udgør du som lægelig direktør den øverste ledelse på Sygehus Lillebælt. Direktionen har i fællesskab det overordnede ansvar for sygehusets opgaver, udredning, behandling og pleje, samt for planlægning og organisering af sygehusets drift og strategiske udvikling. Sygehusdirektionen refererer alle til regionsdirektøren i Region Syddanmark.

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med en høj patient- og medarbejdertilfredshed. Sygehuset er som den øvrige del af Region Syddanmark kendetegnet ved en stabil økonomi og balance i budgettet.

 

Inden for rammerne af Regionsrådets beslutninger og visionen for Region Syddanmark vil du sammen med den øvrige sygehusdirektion, derudover have et overordnet ansvar for blandt andet:

 • at understøtte excellent udredning, behandling, og pleje af patienter, robuste specialer, samt styrke og fortsat udvikle en kultur og en praksis på tværs af matriklerne, hvor patienten er først.
 • at sikre, at Sygehus Lillebælt fortsat er en attraktiv arbejdsplads med en stabil rekruttering, der kan tiltrække og udvikle dygtige og engagerede ledere, medarbejdere og specialister.
 • at sikre rammerne for fremtidige innovative og forskningsmæssige indsatser og prioriteringer.
 • at udvikle og styrke den sammenhængende, koordinerende og tværsektorielle indsats mellem almen praksis, kommuner og region, samt repræsentere regionen nationalt og internationalt.
 • at indgå, udvikle og fungere i et konstruktivt samspil med regionens øvrige sygehuse.
 • at kommunikere og drive implementeringen af sygehusets strategi, mål- og indsatsområder, samt de værdier, sygehuset bygger på, både internt og eksternt.
 • at udøve direkte ledelse og sikre det direkte samspil med og mellem sygehusets afdelinger i forhold til løbende opfølgning og udvikling af kvalitet, service, aktivitet og økonomi.

Som lægelig direktør vil du – baseret på et solidt fagligt fundament – have en særlig rolle i forhold til at arbejde strategisk med det lægelige område, herunder:

 • medinddrage nationale samt internationale strømninger, der sammen med et nært samarbejde på tværs af sygehusets forskellige specialer og matrikler sikrer de bedst mulige patientforløb.
 • varetage og løfte fælles opgaver på vegne af det samlede Region Syddanmark.
 • sikre den fortsatte udbygning af sygehusets styrkepositioner som henholdsvis kræft- og akutsygehus og samtidigt bidrage med disse ind i et tæt samspil med regionens øvrige sygehuse.
 • styrke forbedringen af forløb, der går på tværs af specialer og sektorer samt sikre implementering af innovative løsninger, så de får fuld effekt også i forhold til patientsikkerheden.
 • udvikle en endnu stærkere profil på forskningsområdet både regionalt, nationalt og internationalt.
 • skabe grundlaget for at tiltrække og rekruttere kvalificerede læger både til uddannelsesstillinger, faste stillinger og forskningsbaserede stillinger gennem et unikt uddannelsesmiljø med lægeuddannelser på et højt fagligt niveau.

 

Den rette kandidat

Du har en stærk lægefaglig baggrund som speciallæge med et stort kendskab til de faglige og organisatoriske udfordringer inden for sygehusvæsenet, samt den øvrige del af sundhedssektoren. Dette indebærer tværsektoriel forståelse, sundhedsfaglig indsigt og solide implementeringskompetencer i en klinisk kontekst.

Du er fagligt respekteret, og én som andre har lyst til at arbejde sammen med – både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Derudover har du betydelig ledelseserfaring og kan dokumentere ledelsesresultater. Du formår at veksle mellem at arbejde på det strategiske overordnede niveau lokalt og regionalt i samspil med et nationalt og internationalt udsyn.

Du kommer til at arbejde i en større kompleks regional organisation og samtidig vil du skulle have en operationel, nærværende og nysgerrig tilgang til den nære ledelsesmæssige opgave. Der er et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor alles bidrag er væsentligt.

Innovation, digitalisering, vælg klogt, stærk faglighed, patientsikkerhed og forskning er blandt de vigtige elementer for den samlede patientoplevelse og derfor forventes det også, at du understøtter disse områder.

Det er endvidere væsentligt, at du kan identificere dig med Sygehus Lillebælts og Region Syddanmarks værdier og ambition om at ”sætte patienten først”.

 

Herudover lægges vægt på, at du:

 • kan skabe og understøtte gode relationer, er team- og samarbejdsorienteret, og kan lytte i samspillet med andre.
 • har udprægede kommunikative og formidlingsmæssige egenskaber, der giver følgeskab.
 • har en fleksible og tilgængelig arbejdsform og samtidig fremstår tillidsskabende med en naturlig autoritet og gennemslagskraft, der skaber tydelighed i prioriteringer og beslutninger.

 

Vilkår og tiltrædelse

Løn- og ansættelsesform efter gældende overenskomst.

Stillingen ønskes besat 1. maj 2024 (eller efter nærmere aftale)

 

Yderligere oplysninger

Du kan læse meget mere om organisation, opgave og personprofil via dette link: Stillings- og personprofil

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte regionsdirektør Jane Kraglund, tlf. 2899 3240, administrerende direktør Christian Sauvr, tlf. 2420 3740, eller sygeplejefaglig direktør Hanne Andersen, tlf. 2370 6407.

 

Ansøgningsfristen

Send din ansøgning via ”søg jobbet” senest Lørdag den 24. februar 2024.

Vi afholder 1. samtalerunde 8. marts og 2. samtalerunde 21. marts. Mellem 1. og 2. samtalerunde vil vi anvende en personlighedstest.