Lægefaglig direktør med skarp hjerne og varmt hjerte til Psykiatri og Social Vil du være med til at lede nogle af Danmarks bedste psykiatriske hospitalsafdelinger og arbejde for udviklingen af et stærkt universitetshospital?

Dette job er udløbet

Vil du bidrage til at sikre en fortsat høj kvalitet i behandlingen og en psykiatri på patienternes præmisser? Og kan du motivere og involvere ledere og medarbejdere i hele organisationen?

Så er jobbet som lægefaglig direktør i Psykiatri og Social måske noget for dig.

En af hovedopgaverne for den lægefaglige direktør er at skabe optimale rammer og retning for en sammenhængende og helhedsorienteret behandling af patienter med afsæt i Region Midtjyllands målbillede for sundhed.

Psykiatrien står de kommende år over for en række udfordringer og opgaver:

 • Regionsrådet har besluttet, at psykiatrien skal have et betydeligt løft de kommende år.
 • Planerne for et stærkt universitetshospital inden for psykiatrien skal realiseres.
 • Implementering af en ny landsdækkende psykiatriplan.
 • Samarbejdet med kommunerne, speciallægepraksis og almen praksis skal udbygges.
 • Pres på sengene og fokus på nedbringelse af tvang.
 • Fokus på rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere.
 • At styrke samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien i fælles patientforløb herunder akutte patientforløb.
 • Nye muligheder for samarbejdet mellem socialområdet og psykiatrien.

En anden stor opgave bliver etableringen af Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien, der her i efteråret flytter til nye og tidssvarende rammer i Skejby. Her får du en væsentlig rolle, der også omfatter en udbygning af forskningssamarbejdet mellem psykiatrien og somatikken på AUH.

På det specialiserede socialområde er der opgaver, der kræver en lægefaglig tilgang som fx videreudvikling af en forsknings- og udviklingsstruktur for socialområdet.

Som person er du fagligt udviklingsorienteret, men du kan samtidig sikre en stabil daglig drift. Du har en stærk evne til at kommunikere og har gennemslagskraft. Samtidig er det vigtigt, at du også har talent for at bygge relationer præget af tillid og troværdighed. Du er ordentlig, dialog- og samarbejdsorienteret og lægger vægt på arbejdsmiljø og at inddrage MED-organisationen konstruktivt.

Du skal derudover

 • være uddannet speciallæge, gerne i psykiatri
 • have solid strategisk ledelseserfaring og gerne efteruddannelse i ledelse
 • kunne vise resultater fra store opgaver og organisationer og bred faglig anerkendelse vægtes
 • være robust og kunne agere i et område, der har udfordringer og stor bevågenhed
 • gerne have erfaring som ledende overlæge.

Som lægefaglig direktør indgår du i Psykiatri- og Socialledelsen sammen med direktøren, den sygeplejefaglige direktør og socialdirektøren, der samlet står i spidsen for 5.400 medarbejdere i psykiatrien og på det sociale område.

Psykiatri- og Socialledelsen er en del af koncernledelsen og refererer til Region Midtjyllands direktion. En del af arbejdet er derfor også opgaver på tværs af regionen, at tænke lokale beslutninger ind i et regionalt perspektiv og at kunne agere i en politisk styret organisation. Ledelse i Region Midtjylland sker med udgangspunkt i regionens målbilleder og værdierne dialog, dygtighed og dristighed.
Se mere i www.godledelse.rm.dk.

Se stillingsbeskrivelse for ledere her: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/overordnede-stillingsbeskrivelser-for-ledere/

Om Psykiatri og Social

Psykiatri og Social står for driften af de psykiatriske hospitalsafdelinger i Region Midtjylland og en række specialiserede sociale tilbud for borgere med særlige behov.

Løn- og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Psykiatri og Social.

Stillingen aflønnes efter Aftale for lægelige chefer på trin 53 med et opslagsniveau inkl. afkøb af merarbejde på 1.104.264 kr. (1. oktober 2018-niveau) plus pension på 20,00 pct. Stillingen vil desuden være omfattet af en resultatlønsaftale. Hertil kommer mulighed for forhandling af kvalifikationsløn.

Såfremt ansøger foretrækker det, kan ansættelsen ske på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår indenfor en samlet ramme på 15 %, jf. ”Rammeaftale om kontraktansættelse for lægelige chefer”.

Ansøgningsfrist: 27. november 2018

Ansættelsessamtaler finder sted den 10. december og anden samtale den 17. december i Aarhus. Kandidater, der går videre til anden samtale, skal tage en personprofiltest.

Ansøgning stiles til direktionen i Region Midtjylland.

Stillingen søges ved at klikke på ”Søg job” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Få mere at vide om stillingen

 • Konstitueret regionsdirektør og koncerndirektør Christian Boel, mobil 2374 9162
 • Sygeplejefaglig direktør, Claus Graversen, mobil 2962 9045
 • Socialdirektør Ann-Britt Wetche, mobil 3060 0348

Læs mere om Psykiatri og Social på http://www.regionmidtjylland.dk/psykiatri+og+social

Informationer om Region Midtjylland findes på www.regionmidtjylland.dk