Styrelsen for Patientsikkerhed søger lægefaglig chef til Tilsyn og Rådgivning Syd i Kolding Styrelsen for Patientsikkerhed søger en lægefaglig enhedschef til styrelsens enhed i Kolding, Tilsyn og Rådgivning Syd. Enhedschefen skal bidrage til at gøre sundhedsvæsenet endnu mere sikkert og lærende.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Den lægefaglige enhedschef har et brændende ønske om at arbejde for patienternes sikkerhed og har visioner og idéer til, hvordan det danske sundhedsvæsen kan gøres endnu mere patientsikkert. De overordnede opgaver er rådgivning, tilsyn og sundhedsfagligt samarbejde.

Opgaveløsningen tager udgangspunkt i patienten, og enhedens aktiviteter prioriteres, så de giver størst mulig gevinst for patientsikkerheden. Samtidig er der hele tiden fokus på balancen mellem rollen som myndighed og som inspirator.

Enhedens kerneopgaver:

 • Tilsyn med sundhedspersoner og organisationer i sundhedsvæsenet og i ældreplejen
 • Rådgivning af offentlige myndigheder i sundhedsjuridiske spørgsmål
 • Retslægelige ligsyn
 • Rådgivning af andre myndigheder vedrørende bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, miljømedicin og trafikmedicin
 • Enheden er en del af sundhedsberedskabet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har en flad og dynamisk ledelsesstruktur.

Vi dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne. Enheden i Kolding har det nationale ansvar for udvikling af udvalgte fagområder og samarbejder tæt med styrelsens to andre tilsyns- og rådgivningsenheder og med andre enheder i styrelsen. I samarbejdet indgår også eksterne interessenter og myndigheder.

I det daglige har den lægefaglige enhedschef det overordnede ledelsesansvar for 24 medarbejdere bestående af bl.a. læger, jurister, sygeplejersker og kontorfunktionærer. Enhedschefen bistås af to sektionsledere, der har det primære personaleansvar.

Som enhedschef indgår man i styrelsens chefgruppe med reference til den administrerende direktør.

Din uddannelse og erfaring
Den lægefaglige enhedschef er speciallæge, og det er en fordel med en samfundsmedicinsk baggrund, men andre specialer kan også komme i betragtning. Enhedschefen har interesse for varetagelse af administrative sundhedsfaglige opgaver, herunder tilsynsopgaver og sundhedsjuridiske spørgsmål.

Den nye lægefaglige enhedschef har med fordel:

 • Erfaring fra en politisk ledet organisation
 • Erfaring med at lede tværorganisatoriske drifts- og udviklingsopgaver
 • Viden om det danske sundhedsvæsen, herunder organisering, faggrupper, m.m.
 • Personaleledelseserfaring, herunder erfaring med ledelse af ledere
 • Erfaring med at sikre effektiv styring både økonomisk og organisatorisk
 • Erfaring med at indgå i samarbejder med både interne og eksterne interessenter
 • Solide kommunikative evner.

Derudover vil det være en fordel at have viden om og erfaring med at løse opgaver inden for en eller flere af enhedens kerneopgaver.

Om ansættelsen
Ansættelse sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med en grundløn efter gruppe 1/lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremålsvilkår, jf. principperne i aftalen om åremålsansættelse.

Kontakt os gerne
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos administrerende direktør Anne-Marie Vangsted, tlf. 4488 9315, eller direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 8171 7516.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 19. juni 2019 og onsdag den 26. juni 2019.

Ansøgere skal være villige til at lade sig teste hos MUUSMANN fredag den 21. juni 2019.

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer og udsteder autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.