Læge søges til introduktionsstilling i Psykiatrisk klinik for småbørn, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Hermed opslås en I-lægestilling med ansættelse 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Hvem er vi?
Psykiatrisk klinik for småbørn består af flere enheder: to teams for småbørn og ét spædbørnspsykiatrisk team i Skejby og ét team for småbørn i Herning. Derudover har vi et dagafsnit i Skejby.

Klinikken varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af bl.a. autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser, gravide med psykisk lidelser og 0-2 årige børn af forældre med svær psykiatrisk sygdom. Desuden har vi i Skejby et dagafsnit med i alt 8 pladser, som modtager børn fra alle ambulante enheder i afsnittet.

Stillingen har primær funktion i de ambulante teams i Skejby, men der kan blive tale om enkeltdage med lægeundersøgelser i teamet i Herning.

Vi søger en læge med interesse for børnepsykiatri og med lyst til og interesse i at indgå i den tværfaglige udredning og behandling af småbørn.

Behandlerteams udgøres af læger – speciallæger og læger i uddannelsesstilling (introduktions – og hoveduddannelse) -, psykologer samt specialpsykologer og psykologer i uddannelsesstilling (introduktions- og hoveduddannelse) og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger). I dagafsnittet er ansat sygeplejersker og pædagoger.

Hvad tilbyder vi:

  • et godt arbejdsmiljø
  • fagligt kompetente og engagerede medarbejdere
  • høj grad af vidensdeling
  • tværfagligt samarbejde
  • individuel vejledning og introduktionsprogram
  • gruppesupervision både i egen faggruppe og tværfagligt
  • mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • evt. mulighed for at indgå i forskning i BUA

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos overlæge Karin Lassen Schmidt (karischm@rm.dk), 2169 4788)

Læs mere om lægeuddannelsen: BUA (introduktionsuddannelsen)

Løn og ansættelsesvilkår:
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Introduktionslægerne indgår i forvagt i Skejby, enten døgnvagt eller delt vagt.

Ledelsen for BUA har besluttet, at lægerne i BUA fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Herning.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist: 18. november 2019.

Ansættelsessamtaler: 26. november 2019.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig
udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og
udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling
inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og
kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en
forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker
ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt området for
spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer,
pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne
henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et
nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018) og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.