Læge, ph.d.-studerende til Klinisk Farmakologisk Enhed Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Dette job er udløbet

Ved Klinisk Farmakologisk Enhed, Sjælland Universitetssygehus, Roskilde opslås et 3-årigt ph.d.-forløb i tilknytning til forskningsprojektet Data Mining in Electronic Hospital Records to Identify Adverse Drug Reactions med start den 3. april 2017 eller snarest derefter. Ph.d.-projektet skal udføres i et samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Enhed, Region Sjælland og The Novo Nordisk Foundation Centre for Protein Research, Disease Systems Biology, Københavns Universitet.

Ph.d.-projektet er fuldt finansieret og skal fokusere på styrker og svagheder ved elektronisk tekst mining af bivirkninger i strukturerede og ustrukturerede data fra elektroniske hospitalsjournaler, herunder betydningen af bias og confounding, afklaring af eksponering og virkning, samt brug af longitudinelle data til at beskrive tidsforløb i udviklingen af bivirkninger. Projektet skal endvidere belyse styrker og svagheder ved tekst mining sammenlignet med andre metoder til bivirkningsregistrering på sygehuse.

Ph.d.-stipendiaten skal tilrettelægge delstudier med fokus på kortlægning af det medikamentelle bivirkningsmønster i hospitalsregi, og ph.d. stipendiaten skal også gennemføre et farmakoepidemiologisk studie mhp. at validere data mining.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat af en motiveret læge med klinisk og gerne forskningsmæssig erfaring samt interesse for klinisk farmakologi og bivirkningsovervågning. Interesse for at arbejde tværvidenskabeligt med computerteknologi vil være en fordel.

Konkret viden om tekst- og data mining vil kunne tilegnes i løbet af studiet, bl.a. i form af kurser i programmering.

Der forligger et oplæg til ph.d.-projektet, som ansøger forventes at gøre færdigt i en grad, så indskrivning som ph.d.-studerende kan finde sted senest 2-3 måneder efter tiltrædelse.

Generel information om indskrivning ph.d.-uddannelsen findes her:

http:// http://healthsciences.ku.dk/phd

Ansættelsen

Ansættelsen er 3-årig og sker efter overenskomst for reservelæger.

Ph.d.-stipendiaten får tjenestested på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, men en del arbejdet vil skulle finde sted på Center for Proteinforskning, Panum Instituttet, København.

Ansøgningen

Send motiveret ansøgning, cv, publikationsliste samt kandidatbevis med karakterudskrift.

Ansøgningsfrist 03.03.17

Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ansættelsessamtaler i uge 10

Kontaktperson(er):
Navn: Stig Ejdrup Andersen
Email: seja@regionsjaelland.dk
Telefon: 47 32 89 32
Mobile: 23 32 96 08