Kvalitetskoordinator til Udviklingsenheden Regionspsykiatrien Midt

Dette job er udløbet

Hos Regionspsykiatrien Midt søger vi en kvalitetskoordinator til afdelingens Udviklingsenhed.
Udviklingsenheden er en del af afdelingsledelsens stab og består af i alt 6 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Udviklingsenheden løser udviklingsopgaver indenfor kvalitets- og kompetenceudvikling, klinisk dokumentation og monitorering heraf samt uddannelse.
Udviklingsenheden har til huse i Viborg; opgaveløsningen foregår i Skive, Silkeborg og Viborg

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2017.

Hvis du kan se dig selv i nedenstående, hører vi meget gerne fra dig:

Dit hovedansvar bliver:

 • At planlægge, koordinere, formidle og udvikle forbedringsindsatsten i samarbejde med afdelingens kvalitetsorganisation
 • At være bindeled mellem den regionale og den lokale udviklings- og forbedringsindsats
 • At koordinere afdelingens patientsikkerhedsarbejde og forestå analyser af utilsigtede hændelser
 • At være tovholder på de kliniske kvalitetsdatabaser

Dit daglige arbejdssted er i Viborg; dit arbejde vil jævnligt give dig opgaver i Silkeborg – og til tider i Skive.

Vi er åbne for, at mange forskellige kompetencer giver forudsætninger for at kunne udfylde jobbet; flg. forventninger ligger fast:

 • Du har en sundhedsfaglig baggrund
 • Du har en relevant master- eller kandidatuddannelse
 • Du har erfaring med kvalitetsudvikling og –sikring
 • Du har erfaring med udviklings- og forbedringsprocesser
 • Du har let ved at samarbejde med mange forskellige mennesker
 • Du har gode formidlingsevner – både mundtligt og skriftligt
 • Du arbejder selvstændigt, struktureret og har overblik

Vi tilbyder:

 • Et spændende job i en ny enhed, hvor du har mulighed for indflydelse på dine arbejdsopgaver
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Gode kolleger og et godt samarbejdsklima

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen er omfattet af Ny løn.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, fremsendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest mandag den 23. januar 2017.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 26. januar 2017 om eftermiddagen.

Vil du vide mere?
Funktionsbeskrivelse og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kvalitets- og udviklingsleder Dorte Mark, tlf.: 7847 4007 eller mail: domark@rm.dk

Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 230 mio. kr. og ca. 525 ansatte.

I Viborg har afdelingen 80 normerede sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (11 pladser+ 2 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (12 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (10 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (11 pladser) + 1 ekstra hovedfunktionsseng indtil ombygningen er færdig*
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (17 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt). Derudover rummer afsnit R1 4 hovedfunktionssenge indtil ombygningen er færdig*

*Fra september 2016 til foråret 2017 sker der ombygning af det højhus, der rummer afdelin-gens sengeafsnit. Efter endt ombygning vil der være 86 normerede senge, heraf 32 retspsykiatriske. Samtidig øges antallet af lavintensive senge fra 2 til 4.

Afdelingen har regionsfunktion i retspsykiatri.

Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

– Klinik for intensiv ambulant behandling
– Klinik for affektive lidelser:
Team For affektive lidelser
Team for ældrepsykiatri
Team for OCD og angstlidelser

– Klinik for psykotiske lidelser:
Team for vurdering og udredning

    Team for psykotiske lidelser
    Team for ADHD
OPUS-behandlere
– Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektiv team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.

Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).

Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.