Kvalitetsansvarlig overlæge i kardiologi til Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt

Ansøgningsfrist: 04/06/2023 Sygehus Lillebælt

Vi søger en overlæge i kardiologi ved Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt med hovedfunktion på Vejle Sygehus pr. 1. juli 2023 eller efter aftale. Afdelingen

Kardiologien i Sygehus Lillebælt er samlet i én organisatorisk enhed med fælles ledelse og kardiologiske funktioner på sygehusene i Kolding og Vejle.
Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt har ca. 200 medarbejdere og heraf 26 speciallæger, hvoraf de 13 har hovedfunktion i Vejle. Vi har uddannelseslæger på alle niveauer: prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og HU-forløb og uddannelse er højt prioriteret og evalueret. 

Afdelingen betjener 51 kardiologiske senge fordelt på de 2 matrikler med ca. 5.500 indlæggelser pr. år, samt en ambulant aktivitet på ca. 42.000 besøg om året. 
De kardiologiske patienter modtages efter optageområde, i Kolding og Vejle, direkte i de kardiologiske sengeafsnit døgnet rundt og der er et tæt samarbejde mellem de to matrikler.

Sygehus Lillebælts kardiologiske speciallæger arbejder sammen på tværs af de 2 matrikler og speciallægerne indgår i et fælles lederteam med oversygeplejerskerne og afdelingsledelsen. Der er fokus på funktionsledelse, faglige og tværfaglige teams på tværs, en fælles møde- og konferencestruktur og flere ugentlige MDT-konferencer med Odense Universitetshospital.

Afdelingens speciallæger dækker sammen de kardiologiske opgaver på hoved- og regionsfunktionsniveau på begge matrikler. Regionsfunktionerne på Vejle-matriklen omfatter koronarangiografi, pacemaker-implantation, pacemaker- og ICD-kontrol, hjerte-MR, GUCH, synkopeudredning samt udredning af arvelige hjertesygdomme i formaliseret samarbejde med Genetisk Afdeling og Odense Universitetshospital. Udredning af operationskrævende hjerteklapsygdomme, diagnostik og behandling af ukompliceret endokarditis og undersøgelse for mistænkt iskæmisk hjertesygdom med hjerte-CT foretages på begge matrikler. Sygehus Lillebælts AK-center er placeret i kardiologien på Kolding Sygehus med satellitfunktion på Vejle Sygehus. 

Stillingen

Der søges en engageret overlæge til at indgå i det kardiologiske speciallægeteam i Sygehus Lillebælt med hovedfunktion på Vejle Sygehus.

Overlægen bør som kvalitetsansvarlig læge have interesse for kvalitetsforbedring og besidde gode kommunikative evner. Ansøgere med dokumenteret erfaring fra kvalitetsarbejde og kendskab til Den Syddanske forbedringsmodel vil blive prioriteret. For en nærmere beskrivelse af funktions- og ansvarsområder henvises til funktionsbeskrivelsen.

Overlægen forventes derudover at deltage i afdelingens kliniske hovedopgaver såsom stuegang, undervisning og supervision samt at varetage andre organisatoriske opgaver efter behov.
Særlig interesse og kompetence inden for nogle af kardiologiens hovedområder vil også kunne blive prioriteret.

Overlægen indgår i den kardiologiske bagvagt i Vejle. Vagten er en 12-skiftet tilstedeværelsesvagt, der dækkes af speciallæger og hoveduddannelseslæger i kardiologi. Vagten er 2-delt på hverdage og der er døgnvagt for overlægerne i weekenden.

Ansøger

  • Skal være speciallæge i kardiologi eller intern medicin: kardiologi og oppebære kompetencer inden for de 7 lægeroller. 
  • Bør have særlige kvalifikationer og interesse for et eller flere kliniske subspecialer inden for kardiologien.
  • Må have fagligt engagement og ambition, gode samarbejdsevner, fleksibilitet og godt humør.
  • Bør være bevidst om sin funktion som rollemodel og samarbejdspartner.
  • Skal være indstillet på at blive en del af den fortsatte udviklingsproces for kardiologien i Sygehus Lillebælt og indgå konstruktivt og visionært i udviklingsarbejdet.
  • Må være indstillet på at sætte patienten først, prioritere det gode patientforløb og være fleksibel i forhold til den kliniske opgave.

Ansøgning og faglig bedømmelse    

Ansøgningen bør udformes således, at ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige kompetencer og interesseområder.
Ansøgningen bør indeholde information om ansøgers kvalifikationer ift. de 7 lægeroller.

I den lægefaglige bedømmelse af ansøgere til stilling som overlæge i Region Syddanmark lægges vægt på ansøgers oplysninger om kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller. Ansøger skal derfor medsende det udfyldte skema (klik på link) som grundlag for det faglige bedømmelsesudvalg.

Ansøgningen fremsendes elektronisk via Region Syddanmarks elektroniske ansøgningssystem. Se linket i annoncen.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingens ledelsessekretær.
Funktionsbeskrivelsen forventes tilrettet i forbindelse med ansættelsen iht. eventuelle aftaler om specifikke funktioner knyttet til stillingen. 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er iht. til den gældende overenskomst for overlæger mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner.
Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Tidsforløb

Ansøgningsfrist er søndag d. 4. juni 2023.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 12. juni 2023.

Kontaktoplysninger    

Cheflæge Flemming Hald, tlf. 7940 6767
Flemming.Hald@rsyd.dk 

Afdelingsledelsessekretær Kristina Dyrgaard Jensen, tlf. 7940 5495
Kristina.Dyrgaard.Jensen@rsyd.dk