Klinisk overlæge – Kriminalforsorgen Hovedstaden

Dette job er udløbet

Kriminalforsorgen Hovedstaden søger en speciallæge med bred klinisk erfaring og lyst til ledelse til en ny model for sundhedsbetjening i Område Hovedstaden. Den kliniske overlæge får en helt særlig mulighed for at sætte sit præg på den fremtidige sundhedsfaglige betjening af indsatte i fængsler og arresthuse og for at sikre sammenhængende forløb for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov.

Opgaven  

Den kliniske overlæge skal i tæt samspil med en ledende oversygeplejerske stå i spidsen for etablering, udvikling og drift af en ny fælles sundhedsenhed for Kriminalforsorgen Hovedstaden, hvor sundhedsbetjeningen af de indsatte i fængsler og arrester hjemtages og fremadrettet udgår fra en hovedklinik på Vestre Fængsel i København. Formålet er at sikre en professionel, omkostningseffektiv og ensartet sundhedsbetjening af høj kvalitet på tværs af matrikler.

Den nye sundhedsenhed får ansvar for medicinhåndtering, lægelig misbrugs- og substitutionsbehandling og lægelig udredning og behandling af somatiske og psykiatriske sygdomme. I sundhedsenheden indgår læger, sygeplejersker, lægesekretærer og eksternt tilknyttede psykiatere.

Den kliniske overlæge får det overordnede lægefaglige ansvar for den behandlingsfaglige aktivitet og kvalitet inden for diagnostik og behandling. Overlægen refererer til områdechefen for resocialisering.

Den kliniske overlæges hovedopgaver:

  • Deltagelse i enhedens kliniske arbejde i balance med varetagelsen af ledelsesopgaverne.
  • Sætte kursen for det behandlingsrettede arbejde, herunder oversætte og formidle målsætninger for sundhedspleje- og fremme samt for Kriminalforsorgen som helhed.
  • Sikre kvaliteten af enhedens opgaveløsning samt at den sundhedsfaglige betjening ligger inden for Kriminalforsorgens ramme.
  • Sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og koordinering af indsatser på tværs af faggrupper med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb.
  • Personaleledelse af sundhedsenhedens medarbejdere efter nærmere aftale om ansvarsfordeling med den ledende oversygeplejerske.
  • Sikre at sundhedsenheden er kendt som en attraktiv og udviklende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.
  • Etablere og opretholde positive samspilsrelationer med alle relevante samarbejdsparter.
  • Sikre optimal anvendelse af enhedens ressourcer.
Kvalifikationer  

Det forudsættes, at den kommende kliniske overlæge har kompetencer og erfaring inden for det almene medicinske område og er speciallæge inden for almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri eller et andet for stillingen relevant speciale.

Der søges en klinisk overlæge, der har gode organisatoriske kompetencer, påtager sig lederskab, og som meget gerne må have erfaring med ledelse, herunder forandringsledelse. Det er en fordel med en relevant uddannelse inden for ledelse, administration og organisationsudvikling.

Den kliniske overlæge skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer og en åben ledelsesstil præget af imødekommenhed og lydhørhed. Overlægen skal samtidig have gennemslagskraft og formå i kraft af sin faglige og personlige integritet at skabe bred opbakning til forslag og ideer.

Vi ser gerne, at den kliniske overlæge har grundlæggende IT-færdigheder og har indsigt i relevante regelsæt og økonomistyring eller har kompetencerne til at erhverve sig den nødvendige viden.

Løn- og ansættelsesvilkår  

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019.

Stillingen besættes på individuel kontrakt med vilkår svarende til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre den pågældende i forvejen er udnævnt tjenestemand. Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål.

Stillingen er lønmæssigt indplaceret svarende til løngruppe 1 i rammeaftalen. Der vil herudover blive optaget forhandling om et personligt tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen, og arbejdsstedet er Vestre Fængsel i København.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Ansøgningen 

Stillingen kan søges på www.kriminalforsorgen.dk/karriere/ledige-stillinger.

Stillingen søges elektronisk via knappen ”Søg job”.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 12. april 2019.

Jobsamtaler forventes afholdt i uge 17 og 18.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil høre mere om stillingen eller har spørgsmål kan du kontakte Områdechef for resocialisering Louise Faltum Morton, telefon 7255 4650.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Du kan i øvrigt læse om os på www.kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret, Transport- og Bevogtningsenheden, 1 åbent fængsel, 7 arresthuse, 1 udrejsecenter, 5 afdelinger i friheden samt 2 pensioner. Området dækker geografisk over København, Vestegnen, Nordsjælland, Bornholm og Færøerne.

Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.