Klinikleder, overlæge (klinisk biokemi) ved Biokemisk og Immunologisk Klinik Sygehus Sønderjylland

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge i klinisk biokemi til varetagelse af dette speciale i Biokemisk og Immunologisk Klinik. Du indgår i klinikledelsen (ledelsesteam) som en af fire klinikledere. Klinikken er en del af Laboratoriecenteret, som omfatter de fire lægelige specialer biokemi, immunologi, patologi og mikrobiologi samt sygehusapoteket. Klinikledelserne refererer til centerledelsen, som består af to centerchefer. Tiltrædelse den 1. september 2017 eller efter aftale.

Dit lægefaglige ansvarsområde vil være hele det klinisk biokemiske område. Vi har nyligt, efter et stort regionalt udbud, udskiftet hovedparten af vores analyseapparatur og implementeret fuld, præanalytisk automatisering. Det biokemiske laboratorium er således godt rustet til at honorere vores stadigt højere krav til effektivitet, kvalitet og rettidighed i svarafgivelsen. Som klinikkens eneste speciallæge i klinisk biokemi er du helt centralt placeret i sikringen af den lægefaglige kvalitet af vores biokemiske analyseproduktion og i samarbejdet med kliniske kolleger på hospitalet samt i almen praksis. Du vil få afgørende indflydelse på klinikkens teknologiske udvikling og implementering af nye analysetyper og -metoder.

Biokemisk og Immunologisk Klinik har afsnit placeret på alle Sygehus Sønderjyllands tre matrikler i henholdsvis Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Den volumenmæssigt største produktion varetages i Sønderborg, idet det er her, analysearbejdet for almen praksis er placeret. Sygehuset i Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus, og analyserepertoire og -opsæt er væsentligt bestemt af denne funktion. Laboratoriet i Tønder udfører udvalgte analyser på egne patienter. Der er ambulatorier for blodprøvetagning mv. på alle tre matrikler. Klinikken har en analyseproduktion på omkring 5,5 mio. analyser årligt. Det biokemiske analyserepertoire inkluderer en række specialanalyser herunder allergianalyser, hormonanalyser og analyser for autoimmune antistoffer. Den klinisk immunologiske del af klinikken omfatter transfusionsmedicin, vævscentervirksomhed og hepatitis-, hiv- og syfilisanalyser.

Klinikken har omkring 125 ansatte, herunder 1 klinisk immunologisk overlæge, som også er klinikleder, 1 biokemiker, 1 laboratoriekonsulent med daglig kontakt til almen praksis, 2 it-systemadministratorer og 9 bioanalytikerspecialister. Der vil i nærmeste fremtid blive opslået endnu en stilling som biokemiker.

Dit primære arbejdssted – Aabenraa eller Sønderborg – vil blive fastlagt i dialog med dig og under hensyntagen til dine ønsker. Se stillingsbeskrivelse her.

Sygehuset i Aabenraa gennemgår i disse år en stor byggeproces med både nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger. I 2019 forventes laboratoriet i Aabenraa at flytte til et stort, nyopført laboratorieafsnit beliggende i hovedbygningen i det kommende, fuldt udbyggede Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

Laboratoriecenteret har etableret en fælles forskningsenhed, ”Enhed for molekylær diagnostisk og klinisk forskning”, hvor der bl.a. er tilknyttet en professor, en lektor og flere ph.d.-studerende. Herudover er klinikken involveret i forskning foretaget på hospitalets kliniske afdelinger og i forskning udført i samarbejde med eksterne partnere.

Du bedes i din ansøgning beskrive dine kompetencer og din erfaring i forhold til de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen: Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker/underviser, Professionel.

Du bedes udfylde og vedlægge ”Skema til brug ved bedømmelse af lægefaglige kompetencer ….”, som kan hentes på videreuddannelsen-syd.dk under ”Bedømmelse af overlæger”.

Du bedes endvidere vedlægge dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og kursusdeltagelse. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i juni måned.

Vi vil om nødvendigt – i særlige tilfælde – kunne ansøge om dispensation fra regionernes kriterium om mindst 5 års forudgående ansættelse som speciallæge.

Hør gerne mere hos centerchef i Laboratoriecenteret Susan Cording, 28 95 27 80, susan.cording@rsyd.dk, eller klinikleder, overlæge Svend E. Hove Jacobsen, 28 95 27 96, svend.erik.h.jacobsen@rsyd.dk.

Send din ansøgning, så vi har den senest fredag den 5. maj 2017.