Klinikchef til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt En stilling som klinikchef ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk Afdeling, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, er ledig til besættelse fra 1. marts 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge, som først og fremmest har interesse for neurorehabilitering i en tværfaglig kontekst. Specialebaggrunden kan f.eks. være neurologi, neurokirurgi, samfundsmedicin eller almen medicin. Vigtigst er imidlertid, at du deler interessen for neurorehabilitering.

Om stillingen 
Klinikchefen varetager den faglige, organisatoriske og økonomiske ledelse af Vestdansk Center for Rygmarvsskade med reference til afdelingsledelsen, Neurologisk Afdeling. Dette foregår i et tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken, den ledende ergoterapeut og den ledende fysioterapeut i en formaliseret funktionsenhed på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
Klinikchefen har et overordnet ansvar for patientforløb samt for afdelingens visitation.

Klinikchefen har herudover det lægefaglige ansvar for ambulatoriefunktionen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade samt for vurdering, behandling og udskrivelse/overflytning af patienter.

Klinikchefen er sidestillet med den forskningsansvarlige overlæge. Klinikchefen indgår i Neurologisk Afdelings overlæge- og ledergruppe og er medlem af overlægeforsamlingen for Regionshospitalet Viborg samt Neurologisk Specialeråd i Region Midtjylland.

Stillingen som klinikchef er vagtfri.

For den rette person vil der være gode muligheder for at opnå de rette kompetencer indenfor alle områder, der skal varetages i funktionen, såvel lægefagligt som ledelses- og forskningsmæssige opgaver.

Stillingen opslås i henhold til aftale mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger vedrørende overlæger, der ansættes med organisatorisk ledelsesansvar under afdelingslederniveauet.

Ansøgers kvalifikationer og kompetencer
Ansøger skal være overlægekvalificeret speciallæge og der vil blive lagt vægt på interesse for og erfaring med neurorehabilitering, tværfagligt samarbejde og ledelse.

Der efterspørges en engageret og faglig leder, som kan sætte sig i spidsen for og være en del af et spændende center, der er i fuld gang med at udvikle området i en tværfaglig kontekst. Her er mulighed for at kombinere faglighed med ledelse, forskning og udvikling sammen med et meget dedikeret personale.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR)
Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion indenfor neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. VCR har landsdelsfunktion med optagelsesområde fra Vestdanmark (Jylland og Fyn).

VCR har forskningsmæssige aktiviteter med henblik på at udvikle og bedre nuværende
behandling ved hjælp af nye behandlingsmetoder, og der forskes aktuelt i implementering af
neurostimulatorer med lovende resultater. Forsknings- og udviklingsenhed ledes af en
forskningsansvarlig overlæge med egen medarbejderstab. Det forventes at VCR opnår status som universitetsklinik i nærmeste fremtid.

VCR har 35 rehabiliteringspladser som alle er moderne indrettet. To af de 35 pladser er
indrettet som træningslejligheder. Til kortere rehabiliteringsophold råder VCR over fire senge
på hospitalets patienthotel. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade råder over et varmtvandsbassin og moderne fysio- og
ergoterapeutiske træningsfaciliteter og caféområde. Den unikke beliggenhed tæt ved by og
Søndersø inddrages og bruges i rehabiliteringen.

Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt – også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende hjælp hele døgnet. Centrets fysiske placering samt organisering gør, at det i weekend-, aften- og nattetimerne er en sygeplejerske, der er ansvarshavende for centeret. Neurologisk vagthavende varetager vagtarbejdet udenfor dagtid.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en del af Neurologisk Afdeling på Hospitalsenhed Midt. Neurologisk Afdeling består desuden af Center for klassisk neurologi med sengeafsnit og ambulatorier i sammenhæng med det øvrige Regionshospitalet Viborg.

Neurologisk Afdeling
Neurologisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt har regionsfunktion indenfor de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontroller af patienter med neurologiske lidelser. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Der er 16 neurologiske senge og et stort ambulatorium med akutklinik, dagambulatorium, for- og efterundersøgelsesambulatorium samt tilsynsvirksomhed. Desuden et neurofysiologisk afsnit og neuropsykolog.

Lægenormering og arbejdstilrettelæggelse på VCR
Vestdansk Center for Rygmarvsskade har, foruden klinikchefen, 2,3 overlæger og 1,7 afdelingslæge som alene varetager denne funktion. Alle lægestillingerne ved VCR er vagtfri. Der er fælles reservelægestab i hele Neurologisk Afdeling. Vagten på VCR dækkes af reservelæger og overlæger fra Neurologisk Afdeling som går i vagt.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.000 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lene Rosendahl på tlf. 7844 6002 eller lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt på tlf. 7844 1003.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 5. november 2017. Som en del af ansøgningen indgår udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 20. november 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale