Klinikchef til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Dette job er udløbet


En stilling som klinikchef ved Region Hovedstaden ved Rigshospitalets Diagnostiske Center, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019.

Afdelingens ansvars- og arbejdsopgaver
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling udfører diagnostik på et højt specialiseret niveau og er en central samarbejdspartner for de kliniske afdelinger. Afdelingen har betydelige kliniske driftsopgaver, og deraf følgende ledelsesopgaver. Forskning er en kerneydelse på Rigshospitalet, hvorfor forskning og udvikling er en central opgave for afdelingen. Herudover har afdelingen præ- som postgraduat uddannelsesforpligtelse. Afdelingen har infektionshygiejnefunktionen på Rigshospitalet.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiserede funktioner samt universitetsfunktion. Afdelingen betjener Rigshospitalet og har vagtfunktion (22-08) for alle hospitaler i Region Hovedstaden.

Afdelingens budget er på cirka 55 mio. kr. Udover klinikchefen omfatter personalestaben 5 overlæger (heraf 4 professorer), 2 afdelingslæger, 8 yngre læger, 3 AC’ere (heraf 1 professor), 5 hygiejnesygeplejersker, 1 ledende bioanalytiker, 37.5 bioanalytikere, 2 inden for HK-området og 2 inden for FOA-området.

Der modtages 150.000 prøver og udføres 300.000 analyser årligt.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk mikrobiologi. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har praktisk og teoretisk ledererfaring, er forskningsaktiv og har undervisningserfaringer. Det forventes, at ansøgeren kan indgå i et tværfagligt ledelsesmæssigt samarbejde og evner uddelegering.

Ansøgeren har en fremtrædende faglig profil og formår at fremme forskning på internationalt niveau inden for specialet. Ansøgeren evner at samle en højt specialiseret afdeling samtidigt med at have evne til at samarbejde på tværs af laboratoriespecialer og kliniske specialer. Ansøgeren skal være åben, nysgerrig, beslutsom, robust og have gennemslagskraft samt kunne kommunikere klart og have evne til at etablere gode samarbejdsrelationer internt på Rigshospitalet og eksternt inden for eget speciale og med relaterede specialer og virksomheder (SSI, SST etc.).

Klinikchefen er sammen med den ledende bioanalytiker ansvarlig for den ledelsesmæssige og overordnede administrative drift af afdelingen, herunder økonomistyring og personaleledelse. Klinikledelsen skal virkeliggøre Rigshospitalets og Diagnostisk Centers vision og strategi i egen afdeling. Derudover skal den nødvendige faglige udvikling i afdelingen sikres og interne og eksterne samarbejdsrelationer fremmes.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes lønnings- og takstnævn. Åremålstillæg og eventuel tilbagegangsstilling fastsættes efter aftale med FAS.

Yderligere oplysninger
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Bettina Lundgren Diagnostisk Center, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 35 45 32 52. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres samme sted eller på www.Rigshospitalet.dk

Ansøgning
Ansøgningen ønskes struktureret omkring speciallægens 7 lægeroller/kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende pub­likationsliste.

Ansøgningsfristen er d. 22. februar 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet d. 23. april. Eventuelle 2. samtaler forventes afviklet d. 25. april.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.600 medarbejdere og en årlig omsætning på 1 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 8.5 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 250.000 billeddiagnostiske undersøgelser og har mere end 800.000 kontakter til patienter og donorer.

Centrets 33 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 500 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.

Centret rummer Radiologisk Klinik, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Klinisk Biokemisk Afdeling, Enhed for Genomisk Medicin, Patologiafdelingen, Region Hovedstadens Klinisk Immunologisk Afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Klinik, Medicinsk Forskningsbibliotek og DEKS.