Introduktionsstillinger til Klinisk Immunologi Klinisk Immunologisk Afdeling

Ansøgningsfrist: 26/06/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense søger 2 læger til introduktionsstillinger fra den 1. september 2021 eller efter aftale.

Stillingerne er 1-årige og klassificeret til introduktionsuddannelsen i specialet Klinisk Immunologi.

Vi tilbyder

 • Et varieret og spændende speciale med bred berøringsflade over for andre specialer
 • En attraktiv arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Rige muligheder for faglig sparring
 • Et højt fagligt niveau
 • Rare kollegaer og et godt arbejdsmiljø

Vi forventer at du

 • Er formelt kvalificeret
 • Er engageret og interesseret i det immunologiske fagområde
 • Gode kommunikative evner mundtligt og skriftligt
 • Har lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper
 • Har lyst og evne til at indgå i et aktivt forskningsmiljø. Såfremt du tidligere har været involveret i forskning er dette et fortrin
 • Er en god kollega

Når du starter på KIA skal du gennemgå et introduktionsforløb af ca. 2 måneders varighed, bestående af:

 • Introduktion til afsnit og laboratorier (ca. 1 måned)
 • Introduktion til vagtfunktionen (ca. 2 måneder), hvor der er afsat tid til, at du kan orientere dig i instruktioner, teori og interesseområder inden for faget.

Du vil blive indført i specialets arbejdsrutiner, og efter oplæring og nærmere aftale vil du indgå i vagtrullet.

Vagtarbejdet består bl.a. af:

 • Telefonisk rådgivning af kollegaer i primærsektoren og på OUH samt andre sygehuse i regionen
 • Vurdering og planlægning af immunologisk og molekylærbiologisk udredning af patienter med immundefekter og andre immunologiske problemstillinger
 • Planlægning og rådgivning i forbindelse med stamcellehøst og plasmaferesebehandling af patienter med bl.a. hæmatologiske og autoimmune sygdomme
 • Transfusionsmedicinsk rådgivning, herunder identifikation af irregulære antistoffer, rådgivning af klinikere ved akut blødning, transfusionskomplikationer, hæmolytisk sygdom hos nyfødte mv.
 • Udredning af potentielle stamcelledonorer
 • Laboratorieudredning af autoimmune sygdomme, viral hepatitis og HIV
 • Bistand til tappepersonale og sekretærer i forbindelse med tapning af bloddonorer, herunder stillingtagen til om en donor opfylder kriterierne i forhold til tapning (f. eks. ved sygdom, efter rejser) samt tilsyn med donor ved utilpashed/skade i forbindelse med tapningen.

Du vil i stillingen i mindre grad få direkte patientkontakt, men vil blive involveret i udrednings- og behandlingsforløb inden for fagets område.

Du vil blive tilknyttet et afsnit/laboratorium og derigennem blive involveret i mere dybdegående faglige problemstillinger.

Som læge på KIA er du en del af et større forskningsteam med både cand.scient’er, ph.d.-studerende, specialestuderende og bioanalytikere. Vi bestræber os på at skabe et godt forskningsmiljø bl.a. ved at holde et ugentligt forskningsmøde, hvor man kan præsentere sine mål, ideer, resultater og få feedback fra resten af gruppen. Vi forventer at vores uddannelsessøgende læger er engagerede i forskning – meget gerne med selvstændige projekter.

Vores forskningsprojekter omhandler cellulær immunterapi, primære immundefekter, autoimmune sygdomme samt transfusionsmedicinske problemstillinger. Projekterne indbefatter ofte et samarbejde med andre afdelinger på OUH og Syddansk Universitet. Du kan læse mere om forskning på KIA via dette link: Forskning på KIA.

Arbejdstider:

I introduktionsperioden og på hverdage uden vagt er arbejdstiden kl. 08.00-15.24.

I vagten er der på hverdage tilstedeværelsesvagt kl. 08.00 til 16.00 og efterfølgende vagt uden for tjenestestedet fra kl. 16.00-08.00 med 30 minutters tilkald.

Om afdelingen

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) er Region Syddanmarks eneste specialafdeling i klinisk immunologi med højtspecialiserede funktioner. KIA udfører blodbankvirksomhed, vævsbankvirksomhed (knogler, stamceller, fæces/mikrobiom samt importerede væv), blodtypeserologi, transfusionsmedicin, HLA-bestemmelse, cellulær immunologi, trombocytimmunologi, autoimmunologi, immundefektudredning på cellulært og molekylærbiologisk niveau, undersøgelse for smittemarkører i relation til leverbetændelse, HIV og syfilis. KIA har et stort analyseprogram til kvalitetskontrol af blod og blodkomponenter samt til diagnostiske formål for afdelinger på Odense Universistetshospital (OUH), andre sygehuse og primærsektoren.

Vi er en arbejdsplads med et aktivt uddannelses-, forsknings- og udviklingsmiljø. Afdelingen beskæftiger mange forskellige faggrupper, bl.a. læger, bioanalytikere, laboranter, sygeplejersker, sekretærer, cand.scient’er, ph.d.-studerende og prægraduatstuderende.

KIAs blodbanksvirksomhed er underlagt Blodforsyningsloven, vævsbankvirksomheden er underlagt Vævsloven, og de kliniske analyser er akkrediteret iht. kravene i standarden DS/EN ISO 15189:2013.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Jørgen Georgsen (6541 3580), uddannelsesansvarlig overlæge Søren Lillevang (6541 1688) eller professor Torben Barington (6541 3570)

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

OUH er en røgfri arbejdsplads. Det er ikke tilladt for ansatte på OUH at ryge i arbejdstiden og på OUH’s matrikler. Røgfriheden er gældende for alle med en ansættelsestilknytning til OUH.

Vi holder ansættelsessamtaler d. 30. juni 2021.