Indvandrermedicinsk Klinik søger reservelæge Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense

Ansøgningsfrist: 17/08/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Indvandrermedicinsk Klinik søger læge

En stilling som reservelæge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. september 2020 eller efter aftale.

I Indvandrermedicinsk Klinik er et nej et forhandlingsoplæg, og kulturelle kompetencer, iderigdom, tålmodighed og velplaceret empati er lige så vigtige redskaber som stetoskop, skanning og blodprøver. Et af vores mål er at erfaringerne fra hver eneste patients oplevelse og forløb skal bruges og formidles, så dokumentation og undervisning er vigtige arbejdsopgaver for læger og sygeplejersker i klinikken.
En stor del af arbejdet som læge består i at genskabe afbrudte undersøgelses og behandlingsforløb og at motivere patienten til at medvirke – diplomatiske og følsomme kommunikative opgaver er hverdag.

Indvandrermedicinsk Klinik modtager patienter med indvandrerbaggrund og med en kompleks somatisk problemstilling, hvor udredning og behandling i primærsektor eller på andre sygehusafdelinger er kørt fast. De fleste patienter har også svære psykiske og sociale problemer, som bidrager til det komplekse billede.
Vi klarlægger problemstillingen gennem en uddybende og omfattende anamnese, som inkluderer patientens livshistorie og de barrierer, som hidtil har forhindret udredning og behandling. Vi varetager og koordinerer herefter udrednings- og behandlingsforløbet i samarbejde med egen læge, andre sygehusafdelinger, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT tidligere RCT) andre relevante instanser, herunder kommunen. I forløbet støttes patienten til at møde til undersøgelser og følge behandling, desuden støttes i mestring af dagligdagens problemer, som kunne være medvirkende årsag til det komplekse symptombillede, eller som kunne stå i vejen for gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløbet. Patienten støttes også til at leve med kronisk sygdom og i hensigtsmæssig brug af sundhedsvæsen og socialforvaltning.

De fleste samtaler foregår med hjælp fra tolke. Samtalerne varer typisk 1-2 timer.
Arbejdet foregår tværfagligt sammen med klinikkens sygeplejersker og socialrådgiver og med læger og andre faggrupper på og udenfor sygehuset, herunder diætister, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere, distriktssygeplejersker, og personer fra frivillige organisationer.
Arbejdet er menneskeligt meget givende, fagligt udfordrende og vi har en godt arbejdsmiljø.

Klinikken blev startet i 2008 som den første indvandrermedicinsk Klinik i Danmark. Indvandrermedicinsk Klinik består i dag af læger, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretær. Klinikken er i fortsat rivende udvikling og efterspørgslen af klinikkens ydelser er meget stor.

Klinikken har omfattende informations- og undervisningsopgaver i faglige fora, sundhedsfaglige uddannelser og rådgiver på nationalt og regionalt niveau i ministerier, styrelser og Regionsråd.
Klinikken spiller en central rolle i udviklingen af indvandrermedicinske teams i hele Region Syddanmark for at styrke sundhedsindsatsen for personer med indvandrerbaggrund.

Forskningen i klinikken omfatter forskellige aspekter af indvandrermedicin. Den ene overlæge er professor i Indvandrermedicin og Global Sundhed på Syddansk Universitet, og den ene sygeplejerske er ansat som klinisk Professor. Herudover er der tilknyttet flere studerende, herunder ph.d. studerende. Klinikken modtager forskellige faggrupper fra hele landet i studieophold.
 

Klinikken er en selvstændig klinisk enhed under Infektionsmedicinsk Afdeling Q. Lægerne deltager i fællesarrangementer med lægerne på Infektionsmedicinsk Afdeling, herunder akademiske eftermiddage. Der er en omstruktureringsproces i gang på OUH, og det forventes, at klinikken vil blive del af en ny enhed med fokus på patienter med komplekse symptomer. Enheden forventes at bestå af den nuværende Arbejdsmedicinsk Klinik, Smertecenter Syd samt Indvandrermedicinsk Klinik. Oplægget er, at de enkelte enheder skal bevare deres faglige fundering og specialisering.

Yderligere information om klinikkens arbejde, forskning og erfaringer kan læses på hjemmesiden Indvandrermedicinsk Klinik

Arbejdsområdet:
Lægens primære arbejde vil være det daglige kliniske arbejde i Indvandrermedicinsk Klinik i samarbejde med de tilknyttede læger, sygeplejersker og socialrådgiver. Det kliniske arbejde indebærer væsentlige administrative opgaver. Det forventes, at lægen har interesse for afdelingens undervisnings og formidlingsopgaver.
Stillingen er vagtfri.

Den, der ansættes i stillingen refererer til den ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, men ledelsesstrukturen kan ændres i forbindelse med omstruktureringen.

Ansøger:

  • Du forventes at have gode samarbejdsevner
  • Du forventes at være åben for de mangeartede problemer som patienterne præsenterer
  • Du forventes at være god til at kommunikere med forskellige aktører på lokalt, regionalt og nationalt niveau
  • Du forventes at trives i en travl og uforudsigelig hverdag

Kendskab til arbejdet med flygtninge og indvandrere vil være en fordel men ikke en forudsætning.
Lægen vil blive oplært i de specifikke kompetencer, der er nødvendige i klinikken.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Yderligere oplysninger om klinikken og stillingen får hos:

Overlæge, Charlotte Sølver Rehling
Indvandrermedicinsk Klinik
Tlf.: 2184 9291, e-mail: charlotte.rehling@rsyd.dk

eller

Ledende overlæge, dr. med. Svend Stenvang Pedersen
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Odense Universitetshospital
Tlf. 6541 2656

Ansøgning:
Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere kvalifikationer og kompetencer inden for de 7 lægelige roller, medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.
Ansøgning skal sendes elektronisk og være bilagt dokumentation for autorisation.

Ansøgningsfrist er mandag den 17. august 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. og 25. august 2020
Ansættelsesperioden: et år

Ansøgning stiles til:
Ledende overlæge dr. med. Svend Stenvang Pedersen
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Odense Universitetshospital
Tlf. 6541 2656
E-mail: svend.stenvang@rsyd.dk