Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital søger 1 vagtbærende PCI-læge Hjertemedicinsk Afdeling B Odense

Ansøgningsfrist: 31/08/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital søger 1 vagtbærende PCI-læge

Hermed opslås 1 stilling som speciallæge, der kan indgå direkte i PCI vagt i iskæmiteamet ved Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital (OUH) til besættelse snarest muligt.

Kvalifikationer

Speciallægen vil indgå i iskæmiteamet i afdelingen og skal have kvalifikationer til at kunne indgå direkte i PCI-vagten. Der vil blive lagt vægt på faglige kvalifikationer både i forhold til interventionsarbejdet, men også kvalifikationer i forhold til det samlede patientforløb for patienten med iskæmisk hjertesygdom. Andre færdigheder inden for invasiv kardiologi (såsom TAVI) vil blive vægtet positivt. Der vil også blive lagt vægt på evne til at indgå i et teamsamarbejde.

PCI-vagten er en tilkaldevagt fra bolig med foretræde indenfor 30 minutter (for nærmere se funktionsbeskrivelse). Aktuelt er vagten 5-skiftet.

Mod Nyt OUH

Vi søger en speciallægekollega, der har mod på og lyst til at udvikle afdelingen – både fagligt og organisatorisk – frem mod Nyt OUH, som vi forventer at flytte til i 2023/24. På Nyt OUH vil Intervention foregå i interventionslokaler, som deles med Radiologisk afdeling og dermed i tæt samarbejde med andre specialer, og du vil som en del af iskæmiteamet få mulighed for at forme udviklingen inden for interventionsområdet.

Vores forventninger til overlæger i Hjertemedicinsk afdeling B

 • Du er rollemodel for ”Patientens først, Højeste faglighed, og Helhed og Ansvar”
 • Du er speciallæge i intern medicin: kardiologi
 • Du har forskningskompetencer i form af erhvervet ph.d. grad og/eller disputats
 • Du er dokumenteret forskningsaktiv
 • Du formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • Du kan stimulere dine kollegaers udvikling, både mono- og tværfagligt
 • Du deltager aktivt i afdelingens forsknings-, undervisnings- og udviklings- og administrative aktiviteter
 • Du kan skabe struktur i en travl og uforudsigelig hverdag
 • Du er fleksibel og deltager ved behov i afdelingens øvrige funktioner
 • Du er en god kollega, som bidrager til et godt tværfagligt arbejdsmiljø
 • Du påtager dig naturligt det ledelsesansvar, som forventes af en overlæge
   

Vores forventninger til dig

Du har faglige kvalifikationer til at kunne varetage KAG og gerne PCI. Vi forventer, at du med din faglige indsigt, dine visioner for både patient, personale og speciale og dine ambitioner om at nå de mål, vi i fællesskab sætter, bidrager aktivt til, at vi er den hjerteafdeling i Danmark, der på alle parametre yder den højeste kvalitet til patienterne og deres pårørende, og samtidig er den bedste arbejdsplads og blandt de bedste hjerteafdelinger i Europa.

Om afdelingen

Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højtspecialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra region Syddanmark og i stigende omfang også patienter fra region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense og Nordfyns kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium samt et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlig funktion.

Vi er en stor afdeling, som har været i markant vækst – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og inddrage vores patienter og deres pårørende.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet, ligesom vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb og har også høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende kolleger.

Afdelingens ledelsesgrundlag kan findes her:
Ledelsesgrundlag Tina Poulsen
Ledelsesgrundlag Helle Marie Mogensen 

Om Kardiologisk Laboratorium

Kard.lab. har 7 interventionsrum og et tilhørende dagshospital med 12 lejer. Dagshospitalet er åbent på hverdage fra 7.30-18.00 og bidrager til nærhed mellem teamet og patient i de første timer efter en intervention, og sikrer, at en lang række procedurer kan udføres som ambulante procedurer. Der udføres intervention svarende til de tilladelser, afdelingen har i Sundhedsstyrelsens specialeplan for kardiologi.

Ansættelsesforhold  

Hvis du er overlægekvalificeret og har været speciallæge i 5 år eller længere vil ansættelse ske som overlæge i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Ved ansættelsen aftales ledelsesansvar for stillingen.

Hvis du ikke har været speciallæge i 5 år, vil ansættelse ske som afdelingslæge i henhold til overenskomst for Yngre Læger. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Tina Svenstrup Poulsen på tlf. 2466 6642 eller mail: tina.poulsen@rsyd.dk eller til leder af iskæmiteamet, overlæge Anders Junker på tlf. 2944 0407 eller mail: anders.junker@rsyd.dk

Ansøgningen

Ansøger skal fremsende en motiveret ansøgning og oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Ansøger skal i videst mulige omfang dokumentere kvalifikationer inden for kompetenceområderne, således at der kan foregå en overlægebedømmelse. Information om kriterier der ligger til grund for overlægebedømmelse findes her. Ansøgning, CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse samt øvrige relevante bilag skal fremsendes. Endvidere skal skema til oplysning af referencer udfyldes og medsendes. Skemaet findes her.

Der er ansøgningsfrist den 31. august 2021 kl. 12.00.

Der afholdes samtaler den 14. september 2021 fra kl. 14.00 og frem.