Hæmatologi – specialeansvarlig overlæge søges til Danmarks bedste kræftsygehus Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 2019-01-23T23:59:59 Sygehus Lillebælt

 

Medicinsk Afdeling – det naturlige valg, patienten først   

 

Vejle Sygehus, patienternes kræftsygehus søger speciallæge i hæmatologi.  

 

Om Hæmatologisk Afsnit   

 

Hæmatologisk afsnit er en selvstændig funktion under Medicinsk Afdeling, med et stationært afsnit med 12 senge og 800 indlæggelser pr. år og et ambulatorium med 13.000 fremmøder og 4.000 telefonkonsultationer pr. år. Der er veluddannet personale både i ambulatoriet og sengeafsnittet og der lægges vægt på veltilrettelagte og effektive patientforløb med en høj grad af patienttilfredshed.     

 

Der varetages regionsfunktioner i henhold til den gældende specialeplan inden for sygdomsgrupperne lymfom, myelomatose, kroniske myeloproliferative sygdomme inkl. ikke fremskreden MDS og benign hæmatologi.    

Speciallægestaben består af 4 overlæger 1 professorat  og 3 afdelingslæger. Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen i hæmatologi og i den forbindelse er tilknyttet 3 yngre læge årsværk.     

 

De hæmatologiske samarbejdspartnere er primært Hæmatologisk Afdeling X og Patologiafdelingen på Odense Universitetshospital. Indenfor Medicinsk Afdeling er der et godt samarbejde med de øvrige specialer. Der er et effektivt Laboratoriecenter og en meget velfungerende Billeddiagnostisk Afdeling samt Nuklearmedicinsk Afdeling med 2 PET-scannere. Intensiv terapi, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, onkologi, urologi, øre-næse-hals og øjensygdomme findes på Vejle Sygehus og alle medicinske grenspecialer er til stede inden for den samlede sygehusenhed på Sygehus Lillebælt.     

 

Hæmatologisk afsnit har et højt aktivitetsniveau inden for klinisk og eksperimentel forskning og til afdelingen er knyttet et professorat ved Syddansk Universitet. Det kliniske forskningsprogram er forankret i en klinisk forskningsenhed, bemandet med 5 projektsygeplejersker, 1 forskningsassistent, 1 bioanalytiker og en forskningssekretær. Der er konstant ca. 15 aktive protokoller og hovedparten af disse er internationale multicenterstudier. 

 

Om Medicinsk Afdeling  

 

Medicinsk afdeling er en veldrevet afdeling med høje kvalitetsmål og resultater. Der ydes årligt 65.000 ambulante konsultationer og afdelingen modtager 6.000 indlæggelser i 74 senge. Afdelingens specialer er reumatologi, gastroenterologi, hæmatologi, lungemedicin og endokrinologi. Desuden drives Medicinsk Diagnostisk Center og et Akut Visitations Afsnit (AVA). Der er ansat 36 speciallæger og ca 30 yngre læger i uddannelsesstillinger. Afdelingen deltager i den lægelige præ- og postgraduate uddannelse, herunder i uddannelsen af speciallæger i Intern Medicin: Gastroenterologi, Lungemedicin, Reumatologi og Hæmatologi, almen medicin samt onkologi. Desuden deltager afdelingen i studenterundervisning i samarbejde med Syddansk Universitet.   

 

Du kan læse mere om sygehuset her og om Medicinsk Afdeling her.   

 

Der er fælles medicinsk vagt (for- og mellemvagt) med Hjertemedicinsk Afdeling, selvstændig medicinsk bagvagt og overlæger i beredskabsvagt. Herudover er der speciallæge tilstede hverdage indtil kl. 19 og lørdage i dagtiden.    

 

Vores tilbud  

 • Du får det faglige ansvar og ledelse af hæmatologien ved Sygehus Lillebælt, jævnfør funktionsbeskrivelsen for specialeansvarlige overlæger ved Medicinsk Afdeling  
 • Du bliver en del af ledelseskollegiet på en innovativ Medicinsk Afdeling, der konstant sætter patienten først og igennem det opnår hurtige og gode patientforløb med høj patient- og medarbejdertilfredshed
 • Du vil opleve en stærk samarbejdsånd på tværs af specialer og afdelinger
 • Du får mulighed for at deltage i konferencer i ind- og udland med forventning om vidensdeling efterfølgende
 • Du får et givende arbejde med store krav til personlige og faglige kompetencer 
 • Du får lejlighed til at udbygge og virkeliggøre vision om Patienternes Kræftsygehus   
 • På Sygehus Lillebælt samarbejdes der på tværs i specialerne   

 

Vi forventer, at du   

 • Har stor interesse for at udvikle det hæmatologiske speciale for såvel indlagte som ambulante patienter 
 • Deltager i afdelingens forskningsaktiviteter og gerne bidrager med nye forskningsområder   
 • Er opmærksom på patientinddragelse i udredning og behandling   
 • Er fokuseret på patienternes interesse  
 • Er energisk, engageret, visionær, fleksibel med gode samarbejdsevner og interesse for tværfagligt samarbejde  
 • Deltager i kvalitetssikring af behandlingen   
 • Deltager i uddannelse af læger i uddannelsesstillinger   
 • Indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt   

 

Kvalifikationer 

Stillingen ønskes besat med speciallæge i intern medicin: hæmatologi. 

 

Ansøgningen bør indeholde visioner om hvordan den hæmatologiske funktion fortsat udvikles og i øvrigt tilpasses nærhedsprincippet. Ansøgningen skal i øvrigt udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Der ønskes i øvrigt at ansøgeren vedlægger sit personlige ledelsegrundlag jævnfør Ledelseskommissionens anbefaling med tydeliggørelse af, hvordan du baseret på organisationens ledelsesgrundlag selv bedriver god ledelse, hvordan du oversætter organisationens strategi, og hvilke personlige værdier din ledelse bygger på. 

 

Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Region Syddanmarks vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillin    

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger (FAS). Der er mulighed for forhandling om kvalifikationstillæg indenfor rammerne af lokal løndannelse.     

 

 

Øvrige oplysninger   

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2019, eller efter aftale.   

Du har mulighed for at være vagtfri.    

 

Se funktions beskrivelsen her

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:    

 

Ledende overlæge, Ejler Ejlersen, tlf. 7940 6375 eller pr. mail Ejler.Ejlersen@rsyd.dk    

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 23.januar 2019 via nedenstående link.    

 

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5.