GENOPSLAG – Kontorchef Kvalitet og Sammenhæng

Dette job er udløbet

Aalborg Universitetshospital opretter kontoret Kvalitet og Sammenhæng for at styrke det faglige fællesskab omkring it, kvalitet, forbedringsarbejde og sundhed på tværs. Disse enheder er ”patientnære”, dvs. de understøtter og har umiddelbar kontakt med det personale, der leverer ydelser til patienter og pårørende. Det er dette patientnære og it-understøttende perspektiv, der har været afgørende for samlingen af netop disse funktioner i kontoret Kvalitet og Sammenhæng – og det, der er kontorets overordnede fokus.

Aalborg Universitetshospital har en række politisk prioriterede mål for 2017, KPI’er, der målretter arbejdet med den faglige og patientoplevede kvalitet. Det store politiske og ledelsesmæssige fokus på disse mål og datadrevet udvikling giver gode resultater. Aalborg Universitetshospital har skabt mere effektive patientforløb med hurtigere udredning, diagnosticering og behandling. Disse mål udgør sammen med den nationale udvikling inden for kvalitets-, forbedrings- og digitaliseringsdagsordenen pejlemærkerne for Kvalitet og Sammenhæng.

Den faglige og patientoplevede kvalitet står højt på dagsordenen på Aalborg Universitetshospital. Ambitionen om at skabe værdi for patienten i form af effektive og sikre patientforløb med respekt for patienternes tid understøttes gennem systematisk arbejde med forbedringer, afprøvning af småskalaprojekter og daglige tilpasninger.

Det sammenhængende sundhedsvæsen har også en fremtrædende plads hos både patienter, pårørende, Aalborg Universitetshospital og Region Nordjyllands politiske ledelse. Sektorerne i det nordjyske sundhedsvæsen har en fælles opgave i at levere patientforløb af højeste kvalitet til hver enkelt patient. Flere sundhedstilbud i daglige rammer, tættere koordinering mellem kommune, praktiserende læge og hospital og ”Hobro – det nære sundhedsvæsens hospital” er nogle af udviklingspunkterne, der understøttes af kontoret for Kvalitet og Sammenhæng. Endelig indgår it i kontoret som en del af den understøttende infrastruktur, der er nødvendig for at leve op til ambitionerne om kvalitet og sammenhæng.

Kontoret Kvalitet og Sammenhæng er nyetableret. Funktionerne, der nu samles i kontoret, er velfungerende, leverer ydelser af god kvalitet og består af 15 kompetente medarbejdere og to afdelingsledere. Tonen er konstruktiv, imødekommende og helt nede på jorden. Fokus i dialoger og arbejdet er mærkbart på patientens tarv – mere, end blot udtrykt i hensigtserklæringer.

Du tilbydes et stort indflydelses- og handlerum i et nyoprettet kontor, der er afgørende vigtigt for realisering af Region Nordjyllands og Aalborg Universitetshospitals ambitiøse mål. Der er store muligheder for og forventninger til, at kontorchefen leder både op, ned og til siden og fylder ledelsesrummet inden for en ganske betydelig frihed under ansvar.

Det forventes først og fremmest, at du ”brænder for området”; at bidrage til at sikre, at de medarbejdere, patienter og pårørende møder, til stadighed sikres de allerbedste betingelser for sammenhængende forløb, kvalitet og digitale løsninger. Du evner at balancere mellem både et evidensbaseret fokus på monitorering, drift, it og databaser – men også et fremadrettet fokus på udvikling, nye løsninger, muligheder og samarbejder.

Du er en stærkt kompetent, samarbejdsdygtig og dialogorienteret leder, der både motiveres af og evner at lede dygtige specialister og afdelingsledere. Din adfærd er karakteriseret ved at være faciliterende, transparent og tillidvækkende. Du forstår og demonstrerer, at dialog er dit vigtigste ledelsesredskab, og at du kan agere mellem den overordnede strategiske rolle og den mere detaljenære ledelse. Du kommer formentlig med indsigt i kvalitets- og forbedringsområdet i sundhedsvæsenet, relevant akademisk uddannelse og konkret erfaring med ledelse.

Interesserede kan kontakte Mercuri Urval, Thomas Gajhede på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Aalborg Universitetshospital orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom.

Læs mere om jobbet som kontorchef for Kvalitet og Sammenhæng og ansættelsesprocessen i det uddybende notat samt bilag på www.mercuriurval.dk

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-02950). Ansøgningsfristen udløber den 31. maj 2017.

Visionen for Aalborg Universitetshospital er at være patientens hospital med mennesket i centrum. Hospitalets kerneopgave er at skabe sikre og effektive forløb med patienten som partner. Som universitetshospital udvikler Aalborg Universitetshospital morgendagens behandling og uddanner morgendagens medarbejdere. Aalborg Universitetshospital er det største og højest specialiserede hospital i det nordjyske sundhedsvæsen – og Nordjyllands største arbejdsplads med knap 6.800 ansatte.