Forskningsleder ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus

Dette job er udløbet

Stillingen som forskningsleder ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus er ledig til besættelse pr. 1. december 2018 eller snarest herefter.

Forskningsenheden i Århus er en af de fire forskningsenheder, som drives af Fonden for Almen Praksis.

Forskningsenheden er placeret på Bartholins Allé 2 i Århus og deler adresse og samarbejder med  Sektion for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

De ansatte ved Forskningsenheden består af forskningslederen og et mindre antal fastansatte medarbejdere. Derudover er der til Forskningsenheden knyttet et stort antal eksternt finansierede forskere, som er alment praktiserende læger, speciallæger i almen medicin uden egen praksis, læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin og forskere fra andre faggrupper.

Formålet med Forskningsenheden er først og fremmest at udføre almenmedicinsk forskning samt forskning i sundhedsvæsenet i øvrigt. Enheden skal endvidere yde rådgivning og praktisk bistand til almenmedicinsk forskning og forskning i tilgrænsende områder. Enhedens forskningsfelt er tværvidenskabeligt og baserer sig på sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier og forskningsmetoder. Se http://feap.au.dk/om-forskningsenheden/

Ansøgeren bør have væsentlig forskningskompetence.

I forbindelse med vurderingen af ansøgernes kvalifikationer vil følgende indgå i bedømmelsen:

 • visioner og planer for udvikling af forskningsenheden
 • erfaring med almen medicinsk forskning
 • erfaring med samarbejde med almen praksis, sygehuse og regioner
 • erfaring med forskellige typer af forskning vedrørende tema, design og metoder
 • erfaring med tværfagligt samarbejde
 • evne til samarbejde internt og eksternt
 • generel ledelseserfaring
 • bidrag til fagets forskningsmæssige udvikling
 • kontakt med internationale forskningsmiljøer
 • erfaring fra klinisk arbejde i almen praksis
 • erfaring med administration af eksterne bevillinger

Ansøgningen vedlægges en kort redegørelse for ansøgerens forskningsplaner for Forskningsenheden.

Ansøgningerne vil blive bedømt af et fagligt udvalg, hvis bedømmelse indgår i ansættelsesudvalget og fondsbestyrelsens vurdering af ansøgerne.

Forskningslederstillingen er en fuldtidsstilling, og aflønningen svarer til lønforholdene for forskningslederne ved Forskningsenhederne for Almen Praksis i Odense, København og Aalborg. Forskningslederen skal tillige udføre vanligt klinisk arbejde i en  almen praksis under landsoverenskomsten, svarende til en ugentlig arbejdsdag og bør derfor være speciallæge i almen medicin.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for Forskningsudvalget, professor Jens Søndergaard, tlf. 31372668.

For at komme i betragtning til stillingen skal ansøgning herom være modtaget senest onsdag den 15. august 2018 kl. 12.00.

Ansættelsesinterview med ansættelsesudvalget påregnes afholdt 25. oktober 2018.

Ansøgningen bilagt curriculum vitae, nummereret publikationsliste opdelt i videnskabelige og formidlende publikationer, en kort redegørelse for ansøgerens forskningsplaner for Forskningsenheden samt op til 15 udvalgte publicerede eller accepterede publikationer, der ønskes inddraget i bedømmelsen, bedes stilet til fondsbestyrelsen og indsendt elektronisk som én samlet pdf.fil til Fonden for Almen Praksis – sikkerpost@regioner.dk