Fagansvarlig speciallæge i intern medicin: nefrologi søges til Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland Medicinske Sygdomme

Ansøgningsfrist: 23/02/2024 Sygehus Sønderjylland

Afdelingen Medicinske Sygdomme søger en innovativ, fagansvarlig overlæge eller afdelingslæge i nefrologi. Stillingen ønskes besat 1.4.2024 eller efter aftale.

Medicinske Sygdomme er inddelt 4 afsnit, fordelt på 3 matrikler i Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Hvert afsnit ledes af en ledende overlæge og flere oversygeplejersker. Den faglige ledelse understøttes af fagansvarlige overlæger. Afsnittene er:  

 • Diabetes, Hormon-, Nyre- og Ældresygdomme bestående af specialerne endokrinologi, nefrologi og geriatri, som rummer to sengeafsnit med Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme Sengeafsnit i Sønderborg og Ældresygdomme Sengeafsnit i Aabenraa. Herudover findes ambulatorier i alle specialer inklusiv hæmodialyseafsnit og demensklinik, samt det medicinske sårambulatorie
 • Lungesygdomme og Mave-tarmsygdomme bestående af specialerne lungemedicin og gastroenterologi, som består af to sengeafsnit i hhv. Sønderborg og Aabenraa samt tilhørende ambulatorier og skopifunktion i begge specialer. Afsnittet indeholder også Medicinsk ambulatorie i Aabenraa
 • Medicinsk Modtagelse og Medicinsk Daghospital i Tønder varetager modtagelse af den akutte medicinske patient, Diagnostisk Center og Medicinsk Modtagelse Ambulatorium. I Tønder er der udelukkende ambulant funktion, herunder akut modtagelse af ambulante patienter
 • Kræft- og Blodsygdomme og Team for Lindrende Behandling bestående af specialerne onkologi, hæmatologi og fagområdet palliation, som består af et sengeafsnit for lindrende behandling og intern medicin, ambulatorier i specialerne samt udekørende Team for Lindrende Behandling

Medicinske Sygdomme har 34 sengepladser på matriklen i Aabenraa og 64 på matriklen i Sønderborg.

Afdelingen har ca. 100 læger ansat, hvoraf de 40 er uddannelseslæger fordelt på matriklerne. Vi har uddannelseslæger på KBU-niveau, introduktionsstilling i intern medicin samt HU i både egne og andre intern medicinske specialer samt almen medicin.

Som vores kommende kollega vil du primært have funktion i områderne i Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme, som er beliggende på Sønderborg-matriklen.

Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme består af:

 • Et sengeafsnit med 18 sengepladser med patienter med intern medicinske problemstillinger, herunder specialepatienter inden for nefrologi, endokrinologi samt medicinske sår
 • Nyresygdomme ambulatorium med almen nefrologi, peritonealdialyse og MMU
 • Hæmodialyse ambulatorium inklusiv limited care og HHD
 • Fælles ambulatorium for diabetes og nyresygdomme
 • Endokrinologisk ambulatorium
 • Sårambulatorium

 

Speciallægerne deltager i den medicinske bagvagt i begrænset omfang. Nefrologiske overlæger indgår i 5-skiftet nefrologisk beredskabsvagt.

 

Vi søger en fagansvarlig speciallæge, som har lyst til at videreudvikle det nefrologiske speciale i Sønderborg.

Vi har nefrologi på hovedfunktionsniveau, men arbejder på i samarbejde med OUH at øge vores tilbud til patienterne og hjemtage så mange kontroller og behandlinger som muligt, til gavn for den sønderjyske befolkning. Her søger vi en fagansvarlig nefrolog, der har lyst til samarbejdet på tværs i både en stor intern medicinsk afdeling, såvel som på tværs af Region Syddanmark.

Sygehus Sønderjylland har stort fokus på at styrke forskningen. Medicinske Sygdommes forskningsenhed: Medicinsk Forskningsenhed, varetager blandt andet forskning med fokus på patienter med kroniske sygdomme og sektorovergange, herunder også i nefrologi.

Vi forventer at du: 

 • er speciallæge i internmedicin: nefrologi
 • har lyst til og fokus på faglig udvikling af specialet
 • arbejder på at skabe patientforløb, der har værdi for patienterne 
 • tænker innovativt i udviklingen af nye løsninger og samarbejder
 • har fokus på udvikling, kvalitet og kontinuitet 

Vi tilbyder: 

 • stor indflydelse på udviklingen af nefrologien og afdelingen  
 • fagligt ansvar med ledelsesopbakning og tæt samarbejde med den ledende overlæge
 • tæt samarbejde med mange intern medicinske specialer og funktion i eget speciale
 • velfungerende tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientforløb  
 • fleksibilitet  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Foreningen af Speciallæger. 

Yderligere oplysninger:  

Du kan læse mere om afdelingen Medicinske Sygdomme på Medicinske Sygdomme (sygehussonderjylland.dk) 

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Ulla Mai, mail: Ulla.Mai@rsyd.dk

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere om stillingen:

 • Cheflæge, klinisk lektor, Frans Brandt Kristensen, tlf. 7997 3010, mail: fbk@rsyd.dk  
 • Ledende overlæge Mette Isak Abramsson, tlf. 7997 6826, mail: miab@rsyd.dk

Ansøgning:  

Du søger via linket nedenfor.  

Af hensyn til en evt. overlægebedømmelse, som vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer inden for hver af de 7 roller, bedes du også udfylde skema til bedømmelse og vedhæfte din ansøgning. Du finder skemaet på regionens hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Ansøgningsfrist er den 23.2.2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10.