Direktør for Det Nære Sundhedsvæsen Hvordan udvikler Region Sjælland et nært og sammenhængende sundhedsvæsen?

Dette job er udløbet

Har du ambitioner, visioner og ledelseskompetencer, der kan bidrage til at forløse Region Sjællands vigtigste visioner for sundhedsvæsnet de kommende år, er du måske regionens nye direktør for Det Nære Sundhedsvæsen.

Regionsrådet for Region Sjælland har med en ny strategi for 2018-2021 sat fuld fokus på at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med borgernes behov i centrum. For at realisere den politiske målsætning, er Region Sjælland i gang med at etablere et nyt virksomhedsområde, hvortil vi søger en direktør.

Et tilgængeligt og fleksibelt sundhedsvæsen tæt på borgerens hverdagsliv

Som direktør for Det Nære Sundhedsvæsen kommer du til at stå i spidsen for en ambitiøs og omfattende omstillingsproces af vores samlede sundhedstilbud til Region Sjællands borgere. Vi ønsker en langt større fleksibilitet og valgfrihed i vores sundhedstilbud, således at langt mere behandling kan foregå i borgerens nærmiljø. Mange flere borgere skal tilbydes digitale løsninger som bindeled mellem det specialiserede sundhedsvæsen og den nære opgavevaretagelse. Her er regionen helt afhængig af stærke samarbejdsrelationer, bl.a. med de praktiserende læger, med kommunerne i regionen og med andre samarbejdspartnere.

Denne omstilling kræver, at vi som samlet sundhedsvæsen skærper vores evne til at sikre bedre sammenhæng i behandlingstilbuddene. Vi ønsker en fokuseret, kontinuerlig og nytænkende tilgang til, at borgernes behov skal imødekommes på fleksible og differentierede måder. Afsættet i den enkeltes behov skal både sikre tilbud af høj kvalitet til alle samtidigt med, at vi som sundhedsvæsen prioriterer borgere med størst behov og dermed aktivt fremmer lighed i sundhed.

Du skal som direktør for Det Nære Sundhedsvæsen og som koncernleder i Region Sjælland ville arbejde med at finde fælles løsninger på tværs og indgå konstruktivt i samarbejdet med regionens sygehuse og i samspillet med øvrige sundhedsaktører. Samtidigt findes dine muligheder for at skabe resultater også i, at den nye enhed får direkte ansvar for en række centrale funktioner i regionen herunder

  • Ansvaret for sundhedsaftalen med kommunerne som en central ramme for det fælles sundhedsvæsen. Vi arbejder med fokus og forenkling for at fremme og udbrede synlige resultater.
  • Understøttelse af regionens og sygehusenes fortsatte opgave med at sikre rådgivning, kompetenceudvikling, dataunderstøttelse og kvalitetssikring på en række opgaver, som varetages i borgernes nærmiljø.
  • Ledelse af en række tværsektorielle programmer, som skal styrke indsatsen for blandt andre kronikere og multisyge.
  • Regionalt ansvar for praksisområdet, herunder et konstruktivt samarbejde i kvalitets- og udviklingsarbejdet, om kapacitets- og rekrutteringsindsats og i samarbejdet mellem praktiserende læger, kommuner og sygehusene om de ydelser, patienterne skal have i eget hjem.
  • Politisk betjening af en række regionale og tværsektorielle udvalg og herunder udvikling og opfølgning på en række politikker og strategier.

Danmarks første E-hospital – Sundhed på borgernes præmisser gennem digitalisering

Som et andet og meget væsentligt led i styrkelsen af borgernære og sammenhængende sundhedstilbud satser Region Sjælland i de kommende år massivt på at udvikle og implementere nye teknologiske tilbud, der kan sikre borgernære sundhedsløsninger, uden at vi skal flytte hverken borgere eller læger. Derfor er vi i fuld gang med at udvikle Danmarks første E-hospital. E-hospitalet skal drive en række projekter og funktioner, således at vi som samlet sundhedsvæsen udvikler de mest værdifulde digitale løsninger, og således at vi via smidige omstillingsprocesser sikrer, at potentialerne realiseres.

Som direktør for Det Nære Sundhedsvæsen vil du få ansvaret for gennemførelse og implementering af E-hospitalet samt videreudvikling af digitale løsninger i tæt samarbejde med sygehusene og samarbejdspartnere i det private erhvervsliv, kommuner, forskningsinstitutioner med flere.

Er du vores nye direktør?

Du har en brændende passion for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med patienten i fokus. Du har stor erfaring med og indsigt i sundhedsområdet. Du har også en tung ledelseserfaring på strategisk niveau med indgående kendskab til ledelse i det offentlige sundhedsvæsen, herunder både erfaring med ledelse af strategi- og udviklingsaktiviteter, fusionsprocesser og med ledelse af og gennem ledere. Du har interesse for og erfaring fra digitale omstillingsprocesser. Du har en relevant videregående uddannelse, enten med en sundhedsfaglig eller en administrativ baggrund, gerne suppleret med en master og relevant lederuddannelse.

Du er en visionær, resultatorienteret og eksekveringsdygtig leder, der tænker helhedsorienteret og strategisk. Du er en stærk formidler, som formår at samle og inspirere og du er tydelig på retning og rammer. Din ledelsesstil er inddragende og samarbejdende med tillid som bærende værdi. Du er lyttende og modtagelig og samtidig i stand til at skære igennem, når det er nødvendigt.

Du ved, at omstillingerne i det nære sundhedsvæsen dels er motiveret af et stærkt ønske om at imødekomme borgernes forventninger til serviceorienterede sundhedstilbud af meget høj kvalitet, men også er motiveret af nødvendigheden af at sikre omkostningseffektive løsninger i et væsen under betydeligt pres. Udfordringerne varierer på tværs af regionens geografi og kalder på differentierede løsninger. Den nye enhed vil ligesom den øvrige organisation være præget af stærke faglige miljøer, og der vil være et klart behov for, at den nye direktør kan navigere i krydspres og kan fremme fælles retning og sikre den nødvendige prioritering.

Om stillingen

Du refererer til Direktionen og bliver en del af regionens koncernledelse, der udover Direktionen består af direktørerne for vores 17 enheder. Som organisation er vi i en spændende udvikling og på vej til at tage nye skridt i regionens liv. I 2017 blev der vedtaget nye principper for vores organisation, som understreger; at vi er én samlet organisation, hvor tillid er den bærende værdi, hvor der er fokus på kerneopgaverne, og hvor regionen sammen med andre er klar til at gå nye veje og nyttiggøre innovation.

Er du den rette til jobbet, så kan du se frem til at tiltræde stillingen hurtigst muligt, så du kan få mest mulig indflydelse på den kommende organisering. Du vil blive aflønnet efter aftale for chefer med mulighed for individuel forhandling.

Du får arbejdsplads i regionshuset i Sorø, men du må påregne en del aktivitet rundt om i regionen.

Yderligere information

For yderligere information om regionens strategi og visioner på området kan du læse:

Region Sjælland på forkant 2018-2021

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til koncerndirektør Lone Lindsby på mail lindsby@regionsjaelland.dk eller telefon 93 56 74 46.

Ansøgning

For at komme i betragtning til stillingen skal du udarbejde en motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvad du ser er de største muligheder og udfordringer i denne stilling for Region Sjælland, og hvordan du kan bidrage til at løse den omfattende ledelsesopgave med dine kompetencer og erfaringer.

Ansøgning og CV skal uploades i vores rekrutteringssystem ved at bruge knappen ”Søg job”. Alle henvendelser behandles naturligvis med fortrolighed.

Vi forventer at afholde første samtalerunde 11.09.18 og anden samtale 25.09.18. Der vil være testforløb mellem første og anden runde.

Kontaktperson(er):
Navn: Lone Lindsby
Stilling: Koncerndirektør
Email: lindsby@regionsjaelland.dk
Telefon: 93 56 74 46

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 18 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.