Dekan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dette job er udløbet

SDU søger en visionær og handlekraftig dekan, der kan fortsætte fakultetets positive udvikling. Fakultetets høje ambitioner har ført til stor succes med markant øget søgning af studerende og forskere fra hele verden. Nu skal nye mål nås.

SDU’s kerneopgave er forskning, uddannelse og videnformidling, der gennem et aktivt engagement skaber værdi for det samfund, som universitetet er en del af. Kerneopgaven leveres på højt internationalt niveau og fremmer vækst og velfærd i samfundet. Pejlemærkerne for SDU er kvalitet, relevans og bæredygtighed.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejder målrettet for at fastholde og udvikle fakultetet som en synlig, dagsordensættende og samarbejdende aktør i forskning, uddannelse og sundhedsvæsen. Visionen er at bidrage til at forbedre menneskets sundhed. Nøgletemaer i strategien er, at fakultetet leverer forskning på højt internationalt niveau inden for sundhed og sygdom, at fakultetet tilbyder attraktive, forskningsbaserede og anvendelsesorienterede uddannelser samt at kerneopgaven understøttes af dialogbaserede relationer til interessenterne.

Se fakultetets strategi på www.sdu.dk/.

Fakultetets hovedaktivitet er placeret i Odense, og herudover er der aktiviteter i Esbjerg og København.

Stillingen
Dekanens hovedopgave er at udvikle og sikre sammenhæng mellem forskning, uddannelse og videndeling i samspil med den øvrige ledelse, medarbejdere og studerende. Herudover skal dekanen være i stand til at udbygge samarbejdsrelationerne til fakultetets mange samarbejdspartnere samt udnytte det store samfundsmæssige potentiale, der findes på sundhedsområdet.

Dekanen er ansvarlig for fakultetets økonomi og strategi og varetager personaleledelsen af fakultetets medarbejdere efter retningslinjer fastsat af rektor.

Dekanen er medlem af SDU’s direktion, der består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren og dekanerne for de fem fakulteter. Dekanen er således medansvarlig for drift og udvikling af hele SDU.

Faglige kompetencer

Ansøgeren skal:

 • Være uddannet læge eller have anden relevant sundhedsfaglig baggrund
 • Være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau
 • Have viden om universitetsforhold og universitetspolitik
 • Have undervisningserfaring og erfaring med forskningsledelse på det sundhedsvidenskabelige område
 • Have et relevant netværk – nationalt og internationalt.

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer

 • Have relevant ledelseserfaring
 • Have stærke kommunikative kompetencer
 • Være samarbejdsorienteret, inddragende, dialogorienteret og beslutningsdygtig
 • Besidde politisk tæft og forståelse.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansøgere skal sende en motiveret ansøgning, der vedlægges et separat bilag på maks. fem sider med en vision for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets udvikling, et CV samt dokumentation for faglige kvalifikationer svarende til mindst lektorniveau. Hvis ansøgeren ikke er bedømt kvalificeret til en sådan stilling, skal ansøgeren medsende en fuldstændig publikationsliste. På publikationslisten skal det angives, hvilke publikationer, maks. 10 stk., der ønskes bedømt.

Rektor har nedsat et rådgivende ansættelsesudvalg, som udvælger ansøgere til samtale og deltager i samtalerne. Udvalget afgiver en indstilling til rektor om, hvilke ansøgere, der er kvalificerede til den ledige stilling.

Ansættelse finder sted på åremålsvilkår og i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Stillingen er klassificeret i henhold til cirkulære om protokollat om akademikere i starten for institutledere og dekaner. Der kan påregnes en løn svarende til stillingens ansvarsområde.

SDU ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Tiltrædelse: 1. september 2017.

Beslutning om ansættelse træffes af rektor.

MUUSMANN A/S bistår i rekrutteringsforløbet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til SDU’s rektor, Henrik Dam, på tlf. 65 50 10 30, eller hos adm. direktør, Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, på tlf. 70 11 20 22/40 76 72 27.

Ansættelsesforløbet

 • samtale afholdes tirsdag den 25. april 2017
 • Testforløb onsdag den 26. april 2017
 • samtale afholdes tirsdag den 2. maj 2017.

Ansøgningsfrist er mandag den 13. marts 2017.

Ansøgningen stiles til rektor Henrik Dam og søges på www.muusmann.com/stillinger/.