Cheflæge til Øre-næse-Halsafdeling, Sydvestjysk Sygehus Øre, Næse og Halssygdomme

Ansøgningsfrist: 07/09/2022 Sydvestjysk Sygehus

På Sydvestjysk Sygehus prioriterer vi ledelse højt, så har du lyst til at være med til at sætte retning og blive en del af et professionelt medarbejder -og lederteam, så er denne stilling måske noget for dig?

Vi søger
En aktiv og initiativrig speciallæge i oto-rhino-laryngologi til ansættelse som cheflæge ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg pr. 1. november 2022 eller efter aftale.

Ansøger med bred uddannelse indenfor specialet oto-rhino-laryngologien vil blive foretrukket.

Afdelingen
Afdelingen varetager udover undersøgelse og behandling af almindelige øre-næse-halssygdomme, ultralydsundersøgelse af hals, udredning af svimmelhed, stroboskopiske undersøgelser af larynx, FEES undersøgelser af synkefunktionen, CAT-FES bihulekirurgi, benign strumakirurgi samt mellemørekirurgi.

Øre-næse-halsafdelingen er sektioneret i et øre-næse-halskirurgisk og et audiologisk afsnit. Afdelingen modtager uselekterede øre-næse-halspatienter fra praksissektoren og selekterede patienter fra de praktiserende øre-næse-halslæger i Region Syddanmarks sydvestlige del, og optageområdet svarer til et patientgrundlag på godt 225.000 indbyggere.

Afdelingen har en delt sengeafdeling med 2 sengepladser og et stort ambulatorium med ca. 15.000 ambulante besøg om året inklusive de audiologiske besøg. Afdelingen varetager i henhold til specialeplanen for Region Syddanmark thyreoideakirurgien i et tæt og formaliseret samarbejde med Endokrinologisk Afdeling.

Afdelingen varetager døgnvagt i form af tilkaldevagt fra bolig og yngre læger har speciallæge i beredskabsvagt som ”back up”.

På afdelingen er der i øjeblikket ansat 4 overlæger og 4 afdelingslæger samt 4 yngre læger under uddannelse. Vi lægger stor vægt på at skabe et godt uddannelsesmiljø, og det sidste inspektorbesøg resulterede i en meget positiv inspektorrapport. Afdelingen er desuden forskningsaktiv og har en klinisk lektor, en adjungeret professor samt ph.d. studerende.  

Stillingen 
Som cheflæge, vil du i tæt samarbejde, med chefsygeplejersken, være med til at sikre sammenhængskraft, synergi, fælles retninger og kultur i de driftsmæssige og strategiske opgaver og målsætninger, som sygehuset har. Du har sammen med chefsygeplejersken en vigtig rolle i prioritering og udmøntning af denne opgave. Fælles for jeres lederskab er at sikre forskning, kvalitetsudvikling og løbende forbedringer af kerneopgaven, bl.a. ved at sætte fokus på gode vel dokumenterede og sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde med oversygesygeplejerskerne og de ledende overlæger.

Du skal sammen med chefsygeplejersken, sikre et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde og samspil, såvel internt i afdelingen mellem de forskellige specialer og faggrupper som i forholdet til øvrige samarbejdspartnere. Du skal bidrage til – og tage ansvar for – den overordnede strategiske udvikling af det samlede sygehus hen mod sygehusets status som universitetshospital fra 2022.

Det er centralt for stillingen som cheflæge, at opgaven med at tiltrække, fastholde og udvikle højtkvalificerede medarbejdere spiller en vigtig rolle. Lægeuddannelsen i Esbjerg er et godt eksempel herpå, med de tre særkender nemlig stamafdelingskonceptet, compassion og teknologi, som skal implementeres i klinisk praksis med høj faglig kvalitet via god ledelse og involvering.

Personlige egenskaber
Du skal bidrage positivt til et velfungerende samarbejde og samspil i afdelingsledelsen og være med til at sikre, at afdelingsledelsen optræder professionelt og samstemt i de forskellige situationer, som afdelingsledelsen er en del af. Du skal kunne oversætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger, så de kan omsættes til meningsfulde og inspirerende aktiviteter i afdelingens og de enkelte specialers drift. Vi ønsker at du har stærke kommunikative og relationelle kompetencer, som bringes i spil både internt i afdelingen og i samspillet med andre interessenter og samarbejdspartnere. Den daglige ledelsespraksis kommer til udtryk gennem et åbent, tillidsskabende og respektfuldt samarbejde, hvor oprigtig interesse for alle specialer og fagligheder, samt vilje til både at støtte og udfordre, skaber de bedste resultater, som understøtter sammenhængskraften på sygehuset. Stillingen ønskes besat med en cheflæge, som kan veksle mellem at lytte og involvere, og som samtidig udviser handlekraft, træffer beslutninger og tager ejerskab for opgaverne.

Du skal kunne anlægge et helhedsblik på den strategiske udvikling af egen afdeling og sygehuset og besidde en analytisk kapacitet, der gør det muligt at analysere komplekse faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer indenfor de enkelte specialer og på tværs af specialerne.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde oplysninger om dine egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens syv kompetenceområder (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Du bedes, med bedst mulig dokumentation, forholde dig konkret til disse 7 kompetencer, som der vil blive lagt vægt på ved den faglige bedømmelse. Skema til overlæge bedømmelse vedhæftes din ansøgning. Skemaet kan rekvireres i wordudgave ved HR Partner liselotte.sylvester@rsyd.dk

Vi ser gerne du har specialekendskab og relevant lederuddannelse, gerne på masterniveau – samt en bred supplerende efteruddannelse. Herudover er det ønskeligt med ansøgere, der har dokumenteret flerårig ledererfaring for en større personalegruppe.

Praktiske informationer:
Stillingen aflønnes med udgangspunkt i Aftalen vedrørende lægelige chefer.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Anna-Marie Bloch Münster tlf. 7918 2005 eller e-mail: Anna-Marie.Bloch.Munster@rsyd.dk

Link til funktionsbeskrivelse, ledelsesgrundlag og strategitrekant.

Ansøgning, Cv og skema til overlægebedømmelse sendes elektronisk senest d. 7. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. og 22. september 2022.

Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig?
Sydvestjysk Sygehus har høje ambitioner og ønsker at være blandt landets allerbedste. Med etablering af kandidatuddannelsen i medicin med studiestart i 2022, bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle.
Vi er pt. 3000 medarbejdere fordelt på 3 sygehuse i regionen og har stort set alle specialer repræsenteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter faglig kvalitet, udvikling og forskning højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne sammenhængende patientforløb og en god oplevelse i mødet med sygehuset.