Akutafdelingen i Randers søger ny uddannelsesansvarlig overlæge Brænder du for lægelig videreuddannelse? Så se her!

Dette job er udløbet

Akutafdelingen i Randers søger ny uddannelsesansvarlig overlæge
  
Akutafdelingen i Randers er stor uddannelsesafdeling med 25-30 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin, introduktionsuddannelse i akutmedicin og inden længe også hoveduddannelse i akutmedicin.

Vi har gennem det sidste par år arbejdet meget målrettet på at skabe gode rammer for lægelig uddannelse i en afdeling præget af stor aktivitet og en høj grad af uforudsigelighed i hverdagen.

Vi ønsker nu at opruste afdelingen på uddannelsesområdet og opslår derfor en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) for akutafdelingen.

Du behøver ikke være speciallæge i akutmedicin eller have arbejdet i en akutafdeling før for at søge stillingen, men du skal selvfølgelig gerne have interesse for specialet.
Vi skal til gengæld sørge for at uddanne dig, så du vil få mulighed for at blive speciallæge i akutmedicin
Det er heller ikke afgørende, om du har lang erfaring som speciallæge eller er helt nyuddannet. Tidligere erfaring som UAO eller UKYL vil naturligvis være en kvalifikation, men er heller ikke et krav.

Det vigtigste for os er, at du har interesse og lyst til at arbejde med lægelig videreuddannelse i et helt nyt speciale.

Arbejdet som UAO har indtil for nylig været delt mellem 2 UAO med hver deres ansvarsområde. Der er fremadrettet mulighed for at fortsætte denne konstruktion, men afhængigt af dine ønsker er der også mulighed for at du overtager hele UAO opgaven, evt efter en overgangsperiode.

Du vil komme til at indgå i afdelingens uddannelsesteam, som foruden de 1-2 UAO’er består 1-2 UKYL og den ledende overlæge. Der er godt samarbejde med hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge og med de øvrige UAO på hospitalet og fra andre akutafdelinger i Region Midtjylland. UAO’en er medlem af hospitalets videreuddannelsesråd og det regionale uddannelsesudvalg for akutmedicin.

Vi tilbyder naturligvis den nødvendig uddannelse til varetagelse af opgaven, f.eks deltagelse i videreuddannelsesregions Nords kursus for uddannelsesansvarlige overlæger. Hvis du har interesse i at arbejde med medicinsk simulation vil vi også gerne tilbyde uddannelse i dette.

Der vil blive stillet den nødvendige tid og sekretærhjælp til rådighed for de uddannelsesadministrative opgaver.

Om Akutafdelingen
 
Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives  direkte fra akutafdelingen efter en gennemsnitslig liggetid på 8 timer.
Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen – læger, sygeplejersker og sekretærer.

På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 10 afdelingslæger/overlæger. Aktuelt er vi 8 speciallæger inklusiv den ledende overlæge.  Vi er tre speciallæger i akutmedicin og de øvrige speciallæger har alle gennemført eller er ved at gennemføre fagområdeuddannelse i akutmedicin.

Akutlægernes arbejdsområde
 
Akutafdelingens læger er aktuelt ansvarlige for al modtagelse af patienter med symptomer på akut kirurgisk, medicinsk, kardiologisk eller psykiatrisk sygdom. Vi arbejder med et 4 timers princip, hvor alle akutte patienter ses af et team med yngre læger og speciallæge umiddelbart ved ankomst og senest 4 timer efter skal have en udrednings- og behandlingsplan. Patienter med forventet indlæggelsestid under 12 timer forbliver i akutafdelingen under akutlægernes ansvar, mens patienter med forventet længere indlæggelsestid overgår til andet speciale, så snart det er fagligt relevant.

Akutafdelingens speciallæger deltager efter den nødvendige oplæring, som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb svarende til hele det akutmedicinske fagområde, herunder også deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå relevant efteruddannelse i akutmedicin. For de speciallæger, der ønsker at kvalificere sig til speciallægeanerkendelse i specialet akutmedicin, vil der blive tilbudt individuelt tilrettelagt videreuddannelsesforløb i samarbejde med Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Undervisningsforpligtigelser
Afdelingen har uddannelsesforpligtigelse overfor blandt andet læger, sygeplejersker, ambulancereddere og sekretærer. Vi vægter den kliniknære, situationsbestemte og casebaserede uddannelse højt. Alle speciallæger har funktion som hovedvejleder og forventes at bidrage aktivt til afdelingens uddannelsesmiljø, herunder den daglige supervision af uddannelseslægerne. Helt aktuelt arbejder vi fokuseret på at udvikle læringsdelen af den fælles morgenkonference. Vi arbejder aktivt med positiv feedbackkultur, træning af udvalgte kompetencer og samarbejde gennem færdigheds- og simulationsøvelser og gensidig uddannelse i speciallægegruppen gennem sidemandsoplæring.

Forskning
Akutafdelingen har ikke aktuelt selvstændig forskningsaktivitet, men samarbejder med bla Center for Akutforskning om flere projekter. For ansøgere, der har lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der være gode muligheder.

Vagtforhold
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller (7.30)8.00-18.00

Ledelse
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der sammen varetager den daglige ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen.

Vi ønsker stillingen besat med en speciallæge, der

 • er uddannelsesinteresseret
 • har lyst til at bruge tid på løsning af uddannelsesrelaterede administrative opgaver
 • kan tage ansvar og selvstændigt iværksætte initiativer på uddannelsesområdet og gennemføre dem
 • har lyst og evne til selvstændigt at kunne påtage sig faglige udviklingsopgaver i afdelingen i samarbejde med øvrige personale
 • kan sætte sig mål og lægge plan for at nå dem
 • er vedholdende, når tingene ikke lykkes første gang
 • er interesseret i anvendelse af færdigheds- og simulationstræning som læringsmetode og eventuelt simulatorinstruktøruddannet
 • har gennemført kursus i vejledning for speciallæger og kursus for uddannelsesansvarlige overlæger eller er indstillet på at gennemføre dette
 • har speciallægeanerkendelse indenfor relevant speciale
 • har videreuddannelse i akutmedicin eller har lyst til at påbegynde denne
 • har lyst til arbejdet som akutlæge og være med til at opstarte et helt nyt speciale
 • er uhøjtidelig og god til at håndtere stressede situationer i en god tone
 • er opmærksom på sin funktion som rollemodel og samarbejdspartner

Vi tilbyder

 • et godt arbejdsklima i en afdeling, der er i rivende udvikling og vant til forandringer
 • en spændende klinisk hverdag, på et højt fagligt niveau
 • mulighed for arbejde med uddannelse og organisation i en afdeling, hvor det har højt prioritet
 • plads til nye initiativer og afprøvning af gode ideer
 • mulighed for høj grad af selvstændighed i uddannelsesarbejdet
 • tæt opbakning fra afdelingsledelsen
 • uddannelse i akutmedicin og anden relevant efteruddannelse inden for området

Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Skemaet findes på nettet her: http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk

Tlf:. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail  Christian.Skjaerbaek@Viborg.RM.dk

Oversygeplejerske Bente Birgitte Fogh  Tlf:. 78 42 03 02 eller e-mail benfog@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/send ansøgning”

Ansøgningsfrist fredag den 30. august 2019

Samtaler forventes afholdt i uge 36 og  37

Ansættelsesstart 1. oktober 2019 eller efter aftale

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers herunder den lægelige videreuddannelse på hospitalet på:
www.regionshospitalet-randers.dk

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.