Afdelingslæge ved Kardiologisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus Kardiologisk afdeling

Ansøgningsfrist: 2019-03-04T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Pr. 1. maj 2019, eller efter aftale ønskes en stilling som afdelingslæge besat. Afdelingen lægger vægt på høje faglige standarder og at ansøger er i stand til at bidrage til et godt tværgående samarbejde på sygehuset. 

 

Kardiologisk Afdeling:

Kardiologisk Afdeling betjener senge-og ambulatorier i såvel Esbjerg som Grindsted. Afdelingen lægger stor vægt på et godt uddannelsesmiljø. Vi værdsætter forskellighed, og er gode til at tage individuelle hensyn 

 

Afdelingen har eget bagvagtslag samt fælles forvagt og mellemvagt med de øvrige medicinske afdelinger. Der er tilknyttet 14 kardiologiske speciallæger samt 4 hoveduddannelsesforløb. Vi har ydermere et stort og aktivt klinisk forskningsafsnit. Vagten samt lørdagsstuegangen dækkes af 12 speciallæger i kardiologi samt 1 yngre læge i hoveduddannelsens sidste del. 

 

Optageområdet omfatter ca. 220.000 borgere foruden fritvalgspatienter. Afdelingen varetager udredning og behandling af kardiologiske diagnoser på hovedsygehusniveau samt en række specialfunktioner på regionsniveau, herunder KAG, CT af koronarkar, implantation og kontrol af pacemakere inkl. ICD og biventrikulære enheder, over 6000 ekkokardiografier pr. år og fokus på hjertesvigt og hjerterehabilitering.  

 

Afdelingen samarbejder med Odense Universitetshospital vedr. invasive behandlinger og afholder ugentlige fælles videokonferencer med denne samarbejdspartner. Endvidere børnekardiologisk konsulentsamarbejde med Skejby sygehus.  

 

Profil:

Afdelingen søger nu en speciallæge i kardiologi med dansk autorisation, eller læge som er kvalificeret til ansøgning om autorisation til speciallæge i kardiologi. Vi forventer, du deltager i afdelingens kardiologiske funktioner med vagt, stuegang og ambulatorium i såvel Esbjerg som Grindsted. De kardiologiske læger varetager også i et vist omfang stuegang på almene intern medicinske patienter indlagt på FAM, på intensivafdeling, andre sengeafsnit og på det medicinske sengeafsnit på matriklen i Grindsted. Kardiologiske speciallæger har vagtfunktion i FAM.  

 

Dit funktionsområde vil være kardiologiske intensiv patienter, hjertesvigtspatienter og patienter med hjerteklapsygdomme. Der vil til stillingen være forventning om aktiv deltagelse i forskning i afdelingen og den tidsmæssige fordeling af klinik og forskning aftales afhængig af ansøgers kvalifikationer. Omdrejningspunktet for dit arbejde bliver din faglighed kombineret med gode kommunikative evner, din interesse for dit fag og ikke mindst for sammenhængende patient – og behandlingsforløb. 

 

Hør gerne mere hos specialeansvarlig overlæge Allan Rohold på 79182211/ mobil 23230189 eller Allan.Rohold@rsyd.dk.

 

Ansøgningsfrist mandag d. 4. marts 2019.

 

Dine løn-og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. 

Sygehuset 

 

Sydvestjysk Sygehus er akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er: 

 

•Patient og kundefokus 

•Det hele sygehus 

•Tilpasning til nye vilkår 

 

Udviklingen af Sydvestjysk Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.  

Læs mere her.

 

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren.