Afdelingslæge til sengeafsnit S10, AUH Psykiatrien i Skejby En stilling som afdelingslæge ved sengeafsnit S10, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby er ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale. Til sengeafsnit S10 er knyttet en ambulant funktion for patienter med demens.

Dette job er udløbet
Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.Afdelingen er placeret på AUH Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Sengeafsnit 7, 8 og 10 har hver 24 senge. Sengeafsnit 6 har 16 særlige pladser til patienter, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb.

Afdelingen har to ambulante enheder: Klinik 1 med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske Lidelser og Klinik 2 med Team for Skizofreni – OPUS, Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD. Desuden rummer afdelingen en forskningsenhed.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om sengeafsnit S10
S10 er et skærmet afsnit med plads til 24 patienter. S10 har en særlig funktion i forhold til behandling af patienter med delir og demens, men hovedparten af patienterne har psykotiske lidelser. Der arbejdes tværfagligt. Plejen/behandlingen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.
Til S10 er knyttet en ambulant funktion vedrørende patienter med demens.

Afdelingslægen vil bl.a.:

 • varetage udredning og patientbehandling
 • indgå i et tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i enheden samt i Afdeling for Psykoser i øvrigt
 • deltage i interne og eksterne undervisningsopgaver
 • indgå i udviklingsarbejde og/eller forskningsprojekter

Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i afsnittet og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.

Afdelingslægen vil indgå i hospitalets bagvagtslag med 9 vagter på 18 uger.

Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og:

 • have en bred almenpsykiatrisk erfaring
 • have erfaring med og evner for faglig ledelse
 • have erfaring med at arbejde evidensbaseret samt erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning
 • have gode evner for at kommunikere med såvel patienter og pårørende som med samarbejdspartnere
 • have erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • have psykoterapeutisk interesse eller uddannelse
 • have personlig integritet og evne til empati og refleksion

Faglige kvalifikationer
Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og have bred almenpsykiatrisk erfaring. Der lægges vægt på vilje og evne til kommunikation og samarbejde. Endvidere lægges der vægt på erfaring med og interesse for faglig ledelse og interesse for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning vil endvidere være ønskeligt.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i Afdeling for Psykoser

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Peter Møller Andersen, tlf.91 16 82 72 eller ledende overlæge Merete Bysted, tlf. 2034 9293.

Sidste frist for ansøgninger er den 29. marts 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale